SiirLer

ResimLer

Sarki SozLeri

Videolar

Cinsellik

Arama Yap

FiLm izLe

KategoriLer

Ana Sayfa
BurçLar
Aska Dair
BilmeceLer
CinseLLik
IRc KomutLarı
FilmLer
FıkraLar
GüzeL SözLer
HaberLer
HikayeLer
Kadinca
Msn Messenger
ÖdevLer
ProgramLar
ResimLer
Rüya TabirLeri
SagLık
VideoLar
Yemek Tarifi
Sarkı SözLeri
SiirLer
isLami
Müzik iNdiR
Doviz KurLarı

 ALLah'ın 99 iSmi Arapça

   

Okunma

31717

Allah     الله     Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah'dan türemiştir. Diğer isimleri kapsar.
Rahmân     الرحمن     Allah'ın zati ismi. Pek merhametli, şefkati ve nimeti her şeyi kuşatan.
Rahîm     الرحيم     Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere (âhirette) merhamet eden.
Adil     العدل     Herkese hakkını veren,
Afüv     العفو     Günahları affedip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen
Âhir     الآخر     Varlığının sonu olmadığını belirtir ve insanlara vadettiği sonsuz hayâtı veren
Alîm     العليم     Bilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen
Aliyy     العلي     Yüksek, büyük ve yüce, güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan
Azîm     العظيم     Çok yüce ve sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli olan, yüce.
Azîz     العزيز     İzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan.
Bâis     الباعث     Ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün ardından yeniden dirilten.
Bâkî     الباقي     Süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz.
Bâri'     البارئ     Yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan.
Basîr     البصير     Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren.
Bâsit     الباسط     Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.
Bâtın     الباطن     Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir.
Bedî     البديع     Emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan.
Berr     البَرّ     İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma
Câmi     الجامع     İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan.
Cebbâr     الجبّار     Azamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
Celîl     الجليل     Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.
Dâr     الضار     (Kötü niyetlilere karşı) Zarar verici şeyler yaratan
Evvel     الأوّل     Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan
Fettâh     الفتّاح     Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran
Gaffâr     الغفّار     Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık
Gafûr     الغفور     Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden.
Ganî     الغني     Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
Habîr     الخبير     Her şeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle bilen
Hâdî     الهادي     Hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
Hâfıd     الخافض     Allah'ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.
Hafîz     الحفيظ     Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, herşeyi belli vaktinde âfet ve belâlardan koruyan.
Hakem     الحكم     Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
Hakîm     الحكيم     Herşeyi inceliğiyle bilip buna göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan
Hakk     الحقّ     Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan.
Hâlik     الخالق     Yaratıcı olan
Halîm     الحليم     Acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakan, hilmi çok olan
Hamîd     الحميد     Çok övülen, övgüye en çok layık olan.
Hasîb     الحسيب     Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren
Hayy     الحيّ     Ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan.
Kābid     القابض     Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan
Kādir     القادر     Kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan
Kahhâr     القهّار     Haddi aşanları çok şiddetli kahreden.
Kaviyy     القويّ     Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan
Kayyûm     القيّوم     Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan, kendi kendine yeten.
Kebîr     الكبير     Çok büyük
Kerîm     الكريم     Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getiren, çok ikrâm edici
Kuddûs     القدّوس     Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi
Latîf     اللطيف     En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nûfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan
Mâcid     الماجد     Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.
Mâlik-ül Mülk     مالك الملك     Mülkün ebedî ezelî sâhibi.
Mâni     المانع     Bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen.
Mecîd     المجيد     Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73). Şanı, şerefi çok üstün olan.
Melik     الملك     Mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
Metîn     المتين     Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.
Mu'ahhir     المؤخّر     Herşeyden sonra yine var olan; O'na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan
Mucîb     المجيب     O'na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen
Muğnî     المغني     Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, zengin kılan.
Muhsin     المحسن     Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen
Muhyî     المحيي     Dirilten, canlandıran ve hayat veren
Muîd     المعيد     Yarattıklarını yok edip,sonra tekrar diriltecek olan
Muiz     المعز     İzzet ve ikrâm edici, şeref sâhibi
Mukaddim     المقدّم     Herşeyden önce olan, dilediğini öne alan; dilediğine maddî ve manevî nimetler verip yükselten, öne geçiren
Mukît     المقيت     Rızıkları yaratan, bilen, tâyin eden, her yaratılmışın rızkını veren.
Muksit     المقسط     Bütün işlerini dengeli yapan
Muktedir     المقتدر     Gücü herşeye yeten, herşeyi dilediği duruma getiren, kuvvet sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden
Musavvir     المصور     Yaratmış olduğu varlıkların şekillendiren ve durumlarını tâkdir eden
Mübdî'     المبدىء     Hiç yoktan ortaya koyan, vâreden, yaratan
Müheymin     المهيْمن     Görüp gözeten, herşeye şâhit olan, herşeyi koruması altına alan, onları muhâfaza edip saklayan
Mü'min     المؤمن     Îmân ve güven veren, her türlü şüphe ve tereddütleri kaldıran
Mümît     المميت     Öldüren, ölümü her canlıya tâkdir edip bunu uygulayan
Müntakim     المنتقم     İntikâm alan
Müteâli     المتعالِ     Yüksek ve yüce varlık
Mütekebbir     المتكبّر     Her hususta çok büyük ve azamet sâhibi ulu yaratıcı
Müzil     المذل     Lâyık olanları zillete düşüren, zelîl kılan, onları hor ve hakîr eden
Nâfi     النافع     Hayr ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
Nûr     النور     Âlemleri nurlandıran, hidayete erdiren.
Râfi     الرافع     Kaldıran, yükselten ve yüksek olan
Rakîb     الرقيب     Görüp gözeten, murâkebe eden, bütün varlıklar üzerine gözcü olup bütün işlerini kontrol altına alan
Ra'ûf     الرؤوف     Çok şefkat ve merhamet gösteren, çok esirgeyen, kolaylık sağlayan
Reşîd     الرشيد     Bütün âlemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle âkıbetine ulaştıran
Rezzâk     الرزّاق     Bütün yaratıkların rızıklarını veren
Sabûr     الصبور     Çok sabırlı olan, isyankârlardan acele intikam almayan
Samed     الصمد     Hiçbir şeye muhtaç olmayan, tüm canlıların ihtiyaçlarını gideren ve her türlü istekte doğrudan kendisine başvurulan
Şehîd     الشهيد     Herşeye şâhit olan, herşeyi hakkıyla gören, bilen ve muâmelesini de buna göre yapan
Şekûr     الشكور     Çok şükre lâyık olan, kendi rızâsı için şükredilen, şükür olarak yapılan iyi işlerin daha fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muâmelesi yapan
Selām     السلام     Her türlü eminliğin, salimliğin aslı olan, güvenlik veren.
Semî     السميع     İşiten, işitme kuvvetine sâhip olan ve işitme gücünü veren
Tevvâb     التوّاب     Tövbeleri çok kabul eden, tövbe kapısını açık tutarak tövbe etme imkânı veren
Vâcid     الواجد     Vârolan ve herşeyi vâreden, icâd eyleyen; varlığı kendinden olan; dilediğini istediği anda var edip yaratan
Vâhid     الواحد     Tek, bir olan; kendisinden başka tanrı olmayan
Vâlî     الوالي     Yardım eden, destek veren, işleri düzenleyen, yöneten
Vâris     الوارث     Bütün servetlerin gerçek sâhibi
Vâsi     الواسع     Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
Vedûd     الودود     Çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olan
Vehhâb     الوهّاب     Karşılıksız veren
Vekîl     الوكيل     Hayâtını Allah'a tevekkül ederek düzenleyen ve böylece O'na sığınanların işlerinde kendilerine yardım eden
Velî     الولي     Dost, emir sâhibi ve iyi insanların, yâni müminlerin dostu (velîsi) olup onlara yardım ederek işlerini yöneten
Zâhir     الظاهر     Görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı herşeyden âşikâr olan
Zülcelâl-i vel-İkrâm     ذو الجلال والإكرام     Hem azamet, hem de fazl-u kerem sâhibi.

Benzer Konular  
Tuğba Özerk İlan 2011


EyvaLLah


Tarkan - Herşeye Rağmen 2010


Romantik NickLer


Berat Kandili Önemi


Berat Kandili


Regaip Kandili Duası


Regaip Kandili videosu 2016


Regaip Kandili Sözleri Mesajları 2016


Forum Sohbet Chat Diyet Rejim Rejimdiyet

Copyright © 2009 Tüm HakLarı SakLıdır