Abidin Dino Hayatı (1913 – 1993) EserLeri

Abidin Dino (1913 – 1993)
Ünlü Türk ressam.
ÇağdaşTürk resminin öncülerinden olan Abidin Dino, aynı zamanda bir yazar ve siyasetçidir.
23 Mart1913 günü İstanbul’da doğdu. 1. Dünya Savaşı başladığında
Avrupa’da seyahatte olan ailesi, bir süre için Cenevre’ye yerleŞmiŞti.
Bu nedenle çocukluğu İsviçre ve Fransa’da geçti.
Ailesi 1925’te İstanbul’a dönünce Robert Kolej’de öğrenim görmeye baŞladı
ancak sanata duyduğu ilgi nedeniyle öğrenimini yarıda bırakıp, ağabeyi
Şair Arif Dino’nun desteğiyle resim, karikatür ve yazı alanında kendini
geliŞtirmeye baŞladı. İlk desenleri Yarın gazetesinde, ilk yazıları
Artist dergisinde 1930’lu yılların baŞında yayınlandı. Bu yıllarda Nazım
Hikmet’in Şiir ve oyun kitaplarına kapak desenleri çizdi. Çok genç
yaŞta kendini bir ressam olarak kabul ettirdi.
1933 yılında D grubu adlı sanat gurubunun kurucuları arasında yer aldı.
Grubun amacı, memlekette sanatın geliŞmesini ve yayılmasını sağlamaktı.
DüŞünce yanı ağır basan resimler yapacak, batıdaki çağdaŞ akımlarla boy
ölçüŞecek yenilikler getireceklerdi.
Aynı yıl “Ankara Türkiye’nin kalbidir” isimli belgesel filmi çekmek için
Türkiye’ye gelen Sovyetler Birliği’nin ünlü yönetmenlerinden Sergay
Yutkeviç bir sergide resimlerini görüp beğendi. Yutkeviç’in filmini
izleyen Atatürk, kendisinden bir Türk gencini yetiŞtirmesine olanak olup
olmadığını sormuŞtu. Böylece Yutkeviç, Dino’dan dekoratör ve ressam
olarak çalıŞmak üzere kendisiyle SSCB’ye gelmesini istedi. Dino, 1934
yılında sinema öğrenimi görmek üzere SSCB’ye gitti ve 3 yıl kaldı. 3 yıl
boyunca Leningrad’da AyzenŞtayn ve Yutkeviç’in yanında makyajdan
dekora, rejiden senaryoya tüm yönleriyle sinema eğitimi aldı.
Yutkeviç’in yönettiği Madenciler filminde çalıŞtı. 1937’de 2. Dünya
SavaŞı nedeniyle Sovyetler Birliği tüm yabancı öğrencileri geri
gönderince Leningrad’dan ayrılmak zorunda kaldı.
Dino, Sovyetler Birliği’nden sonra Londra ve Paris’e gitti. Paris’te
ressam ve dekoratör olarak film çekim çalıŞmalarında bulundu. Gertrude
Stein, Tristan Tzara, Eisentein,Andre Malrauxve Pablo Picasso gibi
dönemin önde gelen sanatçılarıyla dostluklar kurdu.
1939 yılında Türkiye’ye döndü, 1941’de arkadaŞlarıyla Liman (Yeniler)
Grubunun oluŞturdu. ÇeŞitli dergilerde çizgi ve yazılarıyla halktan
yana, gerçekçi bir sanat görüŞünü savundu. Çizgi ve desenlerin ön plana
çıktığı resimlerinde iŞçi ve köylü tiplerini özgün bir üslupla iŞledi.
BaŞlangıçta Picasso’nun etkisinde kalan sanatçı, daha sonraları
yapıtlarında özgün ve yerel bir senteze ulaŞtı.
Yeniler Gurubu’nun Liman çevresindeki balıkçıları konu alan ilk
sergisini açtığı 1941 yılında Abidin Dino, siyasi nedenlerle önce
Mecitözü (Çorum)’ne, sonra Adana’ya sürgüne gönderildi. Adana’da Türk
Sözü gazetesini yönetti. Kel adlı bir oyun yazdı, ancak oyun hemen
toplatıldı. Çukurova’nın pamuk iŞçilerini konu alan resimler yaptı ve
heykel ile ilgilenmeye baŞladı. 1943 yılında dilci Güzin Dino ile
evlendi. Sürgün sona erince İstanbul’a döndü.
1952’de yurt dıŞına çıkıŞ yasağı kakınca kesin olarak Paris’e yerleŞti.
Fransa, Cezayir, Amerika gibi değiŞik ülkelerde sergiler açtı. Fransa
Plastik Sanatlar Birliği onur baŞkanlığı New York Dünya Sanat Sergisi
danıŞmanlığı gibi görevlerde bulundu. ‘İŞkence’, ‘Atom Korkusu’, ‘SavaŞ
ve BarıŞ’, ‘Çıplaklar’, ‘Dört Kent’, ‘Dağ-Deniz’ gibi birçok yapıtı
çeŞitli galeri, müze ve koleksiyonlarda yer aldı.
Zaman zaman Türkiye’de kiŞisel sergiler açan Abidin Dino, 7 Aralık 1993
günü Paris’e hayatını yitirdi. Cenazesi İstanbul’a getirilerek AŞiyan’da
toprağa verildi.