İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri Sağlık Bilgisi 

 

İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri Sağlık Bilgisi özellikleri

İnsanlarda belirli yaşlarda belirli dönemlerde özellikler incelendiğinde büyüme ve geliŞme, beŞ farklı döneme ayrılır. Bunlar;
bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetiŞkinlik dönemi ve yaşlılık dönemleri olarak ayrılmaktadır.

 

            1- Bebeklik Dönemi  En tatlı anları      :

0 – 12 ayları arasındaki dönemdir.

Yeni doğan 0–28 gün ve yeni doğan sonrası dönem olarak iki döneminde de incelenebilir.

                                   Bu dönemde;

                        •           Anne karnından çıktıktan sonra dıŞ ortama uyum sağlamaya
                                    çalıŞırlar.

                        •           Hastalıklara ve çevresel faktörlere karŞı savunmasızdırlar.

                        •           BaŞlarını dik tutamazlar, emme, tutma, yakalama hareketi
                                     yaparlar.

                        •           Her türlü ihtiyaçları için anneye bağımlıdırlar.

                        •           DiŞleri çıkar. (6. aydan sonra)

                       

2-         Çocukluk Dönemi       : 

              1 – 11 yaŞları
                          arasındaki dönemdir. (1 – 3 yaŞ arası özerklik, 3 – 6 yaŞ arası oyun, 6 – 11
                           yaŞ arası okul dönemi olarak incelenebilir).

Bu dönemde;

•           1 – 3 yaŞ arasında yürüme, konuŞma gibi yetenekleri
kazanırlar. Önce tutunarak sonra da desteksiz yürümeye baŞlarlar. Basit
kelimelerle (baba, mama, anne) konuŞmaya baŞlarlar, sonra bu kelimelerle cümle
kurarlar.

•           Anneye bağımlılıktan kurtulurlar.

•           Kendi kendine giyinir, yemek yer, yaŞıtlarıyla oynar ve
vücut temizliğini yaparlar.

•           Okula baŞlarlar. Okuma, yazma, matematik iŞlemleri gibi
temel okul becerilerini kazanırlar.

•           KiŞilik geliŞimi baŞlar.

•           Görev bilincini ve hayal ile gerçeği ayırt etmeyi öğrenir.

•           ArkadaŞları ve büyükleriyle iletiŞim kurabilirler.

•           Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirirler.

            3-         Ergenlik Dönemi         :

12 – 21 yaŞları
arasındaki dönemdir. (Erken, tam ve geç ergenlik olarak üç dönemde
incelenebilir).

Bu dönemde;

•           Duygusallık ön plana çıkar. AŞk, sevgi, sadakat, hayatın
anlamı gibi konular ilgilerini çeker.

•           Anne ve babalarla çatıŞırlar, kendilerini anlamadıklarını
düŞünür ve onlara değer vermezler.

•           Kendilerine değer verilmesin isterler.

•           Biyolojik yönden olgunlaŞırlar.

•           Bedensel ve ruhsal değiŞmeler yaŞarlar.

•           Soyut kavramları daha rahat algılarlar.

•           Toplumdaki yerlerini ve rollerini belirlemeye çalıŞırlar.

•           (Cinsel konular ilgilerini çeker, ailem içindeki yerim
nedir, ben kimim gibi soruları daha çok sorarlar).

 

            4-         YetiŞkinlik Dönemi      :

                                   21 – 65 yaŞları arasındaki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

                        •           Hayatın dönüm noktası olan iŞ, eŞ seçimini yaparlar.

                        •           Sorumlulukları artar, kendisini ve baŞkalarını düŞünürler.

                        •           Toplumsal sorunlarda rol almak isterler.

                        •           Fiziksel geliŞimlerini tamamlar ve olgunlaŞırlar.

 

            5-         YaŞlılık Dönemi           :

                                   65 yaŞın üstündeki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

•           Bedensel ve zihinsel yorgunluk baŞlar.

•           Hareket etme zorlaŞır.

•           Zihinsel faaliyetler zorlaŞır.

                        •           Çabuk yorulup kolay unuturlar.

•           Duyu organları eskisi kadar iyi çalıŞamaz.

 

 

Kalp Krizi Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir

Bu yazımızda İlk Önce Hepimizin Bilmesi Gerektiği Yorgunluk Terleme Nefes Darlıgı Beraberinde Göğüste Sıkışma ve yanma Hissi Kalp Krizinin İlk Belirtenden Başta Gelir. Uzmanlar göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluğun kalp krizinin ilk belirtileri olduğunu.
Makale'ye Yorum Yapın

17 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)