Ahmet HaŞimin Hayatı ve EserLeri

Ahmet HaŞim

şair
ve Edebiyatçı(1883-1933)

Birçok bilim adamı ve Şair yetiŞtirmiŞ soylu bir Irak Türk ailesinin çocuğudur.
1885’te Bağdat’tan İstanbul’a gelerek Galatasaray Lisesi’ne girdi (o zaman
Galatasaray Sultanisi deniyordu). Okulda hayli yabancılık çekti. İçe dönük ve
hayalci bir çocuktu. YaŞlandıkça, daha da duyarlı ve alıngan oldu. İlk
Şiirlerini okul sıralarında yayımladı (1901). Galatasaray’ı 1907’de bitirdi.
Önce Reji İdaresi’nde çalıŞtı. Sonra Fransızca öğretmeni olarak İzmir’e gitti.
Bir süre sonra İstanbul’a döndü ve Maliye Bakanlığı çevirmeni oldu. Bu arada
Birinci Dünya SavaŞı’na katıldı. SavaŞ bitince bir süre, Osmanlı Bankası’nda
çalıŞtıktan sonra, Güzel Sanatlar Akademisi’ne, estetik ve mitoloji öğretmeni
olarak girdi. Bir yandan da Şiirler yazıyor ve yayımlıyordu.

YENİ BİR şİİR ANLAYIşI

1921’de, o zamana kadar yazdığı bütün Şiirleri Göl Saatleri adlı bir kitapta
topladı. Bu arada bir süre Paris’e gitti. Piyale adlı ikinci kitabını Paris
dönüŞünde yayımladı. Ahmet HaŞim’in Şiirleri o güne kadar alıŞılagelen Şiir
biçimlerinin hiç birine benzemediği için, yayımlandığı sırada büyük
tartıŞmalara yol açıyordu. Bu tartıŞmalara verdiği cevapta HaŞim, Şiiri ve
Şairi Şöyle tanımlıyordu: «şiir bir hikâye değil, sessiz bir Şarkıdır.; Şair
de, ne bir gerçek habercisidir, ne güzel konuŞan bir insan, ne de bir kanun
koyucu. şiirin dili, düzyazı gibi, anlaŞılmak için değil, duyulmak için
oluŞmuŞ, müzikle söz arasında, sözden çok müziğe yakın, arabulucu bir dildir».
Bu savunmasıyla HaŞim, sembolizm yanlısı bir Şair olduğunu açıklıyordu.

Ahmet HaŞim, bu yeni Şiir anlayıŞıyla kendinden sonra gelen, Ahmet Hamdi
Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı gibi birçok önemli Türk
Şairini etkiledi. HaŞim’in, Şiirlerinden baŞka, düzyazıları da vardır.

ESERLERİ

şiirler: ‘Göl Saatleri, Piyale. Düzyazılar: Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan
(«Leylekler Bakımevi»), Frankfurt Seyahatnamesi.