164 Kez Bakılmış

Alzheimer Nedir Tedavisi nasıLdır

Alzheimer ilk kez Alman bir psikiyatrist olan Dr Alois Alzheimer
tarafından 1906 yılında, ölümünden sonra bir kadın hastanın beyninde
bulunan anormal topaklar ve yumaklar Şeklinde tanımlandı.

Alzheimer hastalığı bellek, dil ve mantıklı düŞünme de dahil olmak
üzere bütün zihinsel yetilerde ilerleyici kötülemeye, gündelik
etkinlikleri ve davranıŞları yerine getirme yetisinde değiŞikliklerin
eŞlik ettiği bir hastalıktır.

30’lu yaŞlarının sonlarında Alzheimer hastalığına tutulduğu
bildirilen bireyler olmakla birlikte, hastalık genellikle 60 yaŞından
sonra ortaya çıkar.3 AraŞtırmalar beyindeki özgül bazı sinir
hücrelerinin dejenere olduğunu ve beynin sözcük anlamında büzüŞtüğünü
göstermiŞtir. Beynin tutulan alanlarına ait iŞlevler kademe kademe
kötüler, ve bellekte (özellikle kısa süreli bellek), yoğunlaŞmada,
yönelimde, soyut düŞünmede bozuklukların yanı sıra kiŞilik
değiŞiklikleri ortaya çıkar ve önünde sonunda yıkanma ve giyinme gibi
gündelik etkinlikleri yerine getirme yetisi kaybolur