157 Kez Bakılmış

ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

( 18 – 19 Mayıs )

 

19 Mayıs
1919 Mustafa Kemal PaŞa’nın
Samsun’a geldiği gündür.
Ulusal bayram günümüzdür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız
yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır.

1914’de baŞlayan Birinci Dünya SavaŞı
dört yıl sürdü. SavaŞ öncesi Avrupa’nın belli baŞlı ülkeleri ikiye ayrıldı.
Birbirleriyle savaŞtılar. Bu savaŞ­ta bizimle birlikte onlar yenildi. SavaŞ
kurallarına göre biz de yenilmiŞ sayıl­dık. SavaŞ sonunda Mondros Silah
BırakıŞması imzalandı. Buna göre Fransızlar Adana ve Hatay’a; İngilizler Urfa, Mardin ve Merzifon’a; İtalyanlar Antalya’ya
yerleŞtiler. 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar İzmir’e girdi. Böylece yurdumuz
paylaŞıldı. Ordularımız dağıtıldı, İstanbul Boğazı düŞman gemileri ile doldu.

Trablusgarp’da Birinci Dünya
SavaŞı’nda Anafartalar’da düŞman güçlerini yenen
Mustafa Kemal bu kez yurdumuzu kurtarmak için Anadolu’ya geçmeye karar verdi.
16 Mayıs günü İstanbul’dan Bandırma Vapuru’na bindi. Bu yolculuğu
General Hikmet Gerçekçi Şöyle anlatıyor : «Karargah üstlerinin hemen hepsini
deniz tutmuŞtu. Kimse kamarasından dıŞarı çıkamıyordu. Samsun’a az bir yolumuz
kalmıŞtı. Herhangi bir terslik çıkmazsa, çok değil yarın sabah orada
olacağımızı ümit ediyorduk, bu düŞünceler içinde güvertede ellerimle küpeŞte
demirini tuta tuta yürümeye çalıŞırken O’nun kamarasından çıktığını gördüm. Sert bakıŞlarıyla ufka
bir göz gezdirdikten sonra kaptan köŞküne çıktılar. Bandırma vapurunda hemen
herkesi deniz tutmuŞtu, oysa Mustafa Kemal dipdiriydi ve çok sağlıklıydı. Kıyı
bir ana baba günü halini aldı. Gemimiz demir atınca coŞkun gösteriler yükseldi.
Hemen ardından geminin etrafını kayıklar aldı. Halkın bu coŞkun gösterisini
görünce boğazıma bir Şey tıkandı, gözlerim yaŞardı. Vapur 19 Mayıs sabahı
Samsun Limanına yanaŞtı. Kemal PaŞa ve arkadaŞları Samsun’da sevinç gösterileri
ile karŞılandı.» Burada bir hafta kalan Mustafa Kemal PaŞa, 27 Mayıs günü
Havza’ya geldi. ÇalıŞmalarını burada da sürdürdü.

Mustafa Kemal, Amasya’da yayınladığı genelge ile
ulusu, ülkenin bütünlüğünü, bağımsızlığını kurtarmak için birlikte çalıŞmaya
çağırdı. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal PaŞa’nın bu
çalıŞmalarından hoŞnut değil­di. Harbiye Bakanı Mustafa Kemal PaŞa’yı İstanbul’a çağırdı. Bunun üzerine M. Kemal PaŞa
padiŞaha telgraf çekerek askerlikten çekildiğini bildirdi.  Mustafa Kemal
PaŞa bundan böyle çalıŞmalarına sade bir yurttaŞ olarak devam etti. 4 Eylül
günü Sivas’a gitti. Sivas Kongresi’nde «Ya bağımsızlık, Ya ölüm» ilkesi
kabul edilerek yurt düŞmandan kurtarılıncaya dek savaŞmaya and
içildi.

Mustafa Kemal PaŞa Sivas’tan sonra
Ankara’ya geldi 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi’ni topladı. Meclis
baŞkanlığına seçilen Mustafa Kemal PaŞa düzenli ordular kurdu. Bu ordular
düŞmanlarla çarpıŞmaya baŞladı. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya ve
BaŞkomutanlık Meydan SavaŞı sonunda yurdumuz düŞmanlardan kurtarıldı.

19 Mayıs 1919 Ulusal KurtuluŞ
SavaŞımızın baŞladığı gündür. Bugün aynı zamanda Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’mızdır. Spor beden eğitimidir. Spor
bedeni geliŞtirir. Sağlıklı olmamızı sağlar. Spor yapanlar hayatta daha
baŞarılı olurlar. İyi bir sporcu sağlam bedenli, becerikli ve baŞa­rılı bir
insandır, içki, sigara kumar gibi alıŞkanlıkları yoktur. Spor kötü alıŞ­kanlıkların
edinilmesine fırsat vermez.

İlk, orta, lise ve dengi okullarımızda
izci örgütleri vardır. İlk okullar­daki bu örgüte küçük izci denir,
izcilik, öğrencileri yaŞamın güçlüklerine alıŞtırır. İzcilerin özel giysileri,
çantaları, mataraları, ipleri ve çakıları vardır. Beden eğitimi öğretmenleri
izcilere yürüyüŞler yaptırır. İzciler için yaz aylarında ormanda, yaylada, göl
ve deniz kıyısında izci kampları kurulur. Bu kamplarda izciler yaŞamın
güçlüklerine alıŞırlar.

19 Mayıs’ta yurdumuzun her yerinde
izciler, öğrenciler ve gençler spor gösterileri yaparlar.

19 Mayıs;
1981 yılından baŞlayarak «Atatürk’ü Anma Günü» olarak da kutlanmaya
baŞlandı. Atatürk bir söyleŞi sırasında : «Ben 19 Mayıs’ta doğdum» demiŞtir. 19
Mayıs bir yandan Ulusal KurtuluŞ SavaŞımızın baŞlan­gıcı öte yandan ülkemizin
kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk’ün doğum yıldönümü olarak törenlerle
kutlanır.