Atatürk’ün inkiLapLarı

 

ATATÜRK
İNKILAPLARI (DEVRİMLERİ)

 

   I-Siyasi alanda yapılan inkılaplar:

   1-
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

   2-      Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923)

   3-      Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

 

   II-Toplumsal yaŞayıŞın düzenlenmesi:

   1-    şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

   2-   Tekke
ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile
Birtakım Unvanların Men ve  İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

   3-   Beynelmilel
Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen
bu    kanunlarla  Hicri ve Rumi Takvim uygulaması
kaldırılarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat
sistemi uygulaması benimsenmiŞtir.

   4-   Ölçüler
Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin
kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiŞtir.

   5-   Lakap
ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

   6-   Bazı
Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din
adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, mabet ve ayinler dıŞında
ruhani kisve (giysi) taŞımaları yasaklanmıŞtır.

   7-   Soyadı
Kanunu (21 Haziren 1934)

   8-   Kemal
Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

   9-   Kadınların
medeni ve siyasi haklara kavuŞması:

         a-
Medeni Kanun’la sağlanan haklar

         b-
Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve
seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)

         c-
Anayasa’da yapılan değiŞiklerle kadınlara
milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık
1934)

 

  III- Hukuk alanında yapılan inkılaplar:

    1-    şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler
TeŞkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1934)

    2-    Türk Medeni Kanunu (17 şubat 1926)

Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaŞ hukuk
sisteminin uygulanmasına baŞlanmıŞtır.

 

   IV-Eğitim ve Kültür alanında yapılan
inkılaplar:

 

  1-
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924). Bu
kanunla Türkiye dahilindeki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlanmıŞtır.

   2-      Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun (1
Kasım 1928)

   3-      Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin KuruluŞu (12 Nisan 1931).
Cemiyet daha sonra Türk Tarih Kurumu adını almıŞtır (3 Ekim 1935). Kültür
alanında yeni bir tarih görüŞnü ifade eden kurumun kuruluŞuyla ümmet tarihi
anlayıŞından millet tarihi anlayıŞına geçilmiŞtir.

   4-      Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluŞu (12 Temmuz 1932).
Cemiyet daha sonra Türk Dil Kurumu adını almıŞtır (24 Ağustos 1936). Kurumun
amacı, Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya
dilleri arasında değerine yaraŞır yüksekliğe eriŞtirmektir.

   5-      İstanbul Darülfünunu’nun kapatılmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nca
yeni bir üniversite kurulmasına dair kanun (31 Mayıs 1933). İstanbul
Üniversitesi 18 Kasım 1933 günü öğretime açılmıŞtır