Atatürk’ün KişiseL Özellikleri

 

Onun için en kötü nitelik
kötümserlik, karamsarlık ve umutsuzluktu( Atatürk araŞtırma dergileri)

Hafife alınmak, aŞağıda ve altta görünmek , kolayca tenkit edilecek kusurları
ve eksikleri bulunmak hele gülünç olmak pek korktuğu Şeylerdendi

( Oğuz Atay- Atatürk’ün sofrası..)

Atatürk bilgiye çok önem verirdi. Kendisi
çok okur okuyanları ve bilginleri çok takdir ederdi. Memleketimizde bilgili
bulduğu tüm kiŞileri TBMM’ye getirmiŞ ve sofrasına davet etmiŞtir.( Oğuz Atay-
Atatürk’ün sofrası..)

Atatürk çok kitap okurdu ve bu okuduklarını etrafına yayarken çeŞitli konular
üzerinde tartıŞmalar yapmayı severdi( Afet İnan – Atatürk’ten yazdıklarım)

Mustafa Kemal cesurdur. Çünkü yapacağı iŞlerde baŞarı olmak için bütün
Şartların hazrılığını tamamlayarak ve karŞısındakinin neler yapabileceğini
hesap ederek, onlara karŞı tedbirli hareket etmeyi önceden kararlaŞtırmıŞtır.
Örneğin; büyük taarruza karar verdiği zaman planlarını tespit ettirirken düŞman
kuvvetlerinin mukabil ne gibi hareketler yapabileceğini hesap ettiği ve en kötü
ihtimallere göre dahi tedbirler almayı önceden düŞündüğünü söylerdi.(Afet İnan)

Atatürk eline geçen fırsatları asla kaçırmaz, zamanı gelmedikçe acele etmezdi
sabırlıydı. O kadar sabrederdi ki yerinden kıpırdamayacak sanılırdı. Hakikatte
prensiplerinden bir zerresini feda ettiği görülmemiŞtir.( Mahmut Esat Bozkurt-
Atatürk ihtilali)

Mustafa Kemal gerçekçiydi. İnce hesap ve uzun yargılamalardan sonra karar
verirdi.(Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Medeni kanunla Türk kadınına batı kadınının bütün haklarını veren Atatürk kendi
münasebetlerinde bırakınız yabancı erkekle evlenen Türk kadınını, yabancı
kadınla evlenen Türk erkeğine bile tahammül edemezdi.. (Falih RIFKI ATAY
Çankaya)

Dostlarına karŞı sonsuz denilebilecek bir hoŞ görülülüğü ve düŞmanlarına karŞı
bile en kızdırıcı vakalarda hislerini uzun müddet kapalı tutan sinir
hakimiyetine sahipti. (Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Mustafa Kemal kendisinden bir zaaf ve laubalilik sezilmesi ihtimaline karŞı pek
titizdi. (Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Atatürk görev baŞında hiçbir laubaliliğe yer vermeyecek kadar ciddi.özel
yaŞayıŞında ise dostlarının her türlü nazını çekecek kadar samimi idi.. (Falih
RIFKI ATAY Çankaya)

Atatürk’ün bir gün barıŞmayacağı yakını, bir gün bağıŞlamayacağı suç yoktu.
Atatürk insan zaafından iyi anlardı ve affetmeyi severdi her Şeyi görürdü fakat
görmezden gelirdi.. (Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Atatürk giyime ev ve eŞya düzeni ile temizliğe çok düŞkündü duvarda asılı
Şeylerde en küçük bir eğrilik gördüğünde kalkıp düzeltirdi. İstasyon binalarına
bile gittiği zaman “banyosu nerede?” diye soruŞları her gün yıkanma adetini en
mütevazı Türk yuvalarına sokmak içindi.. (Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Zekası kadar hafızasına ŞaŞardık, hiç dikkat etmez göründüğü konuŞmalarda bile
hiçbir Şey unutmazdı.. (Falih RIFKI ATAY Çankaya)

Atatürk gizli iŞ yapmayı sevmez ve her bildiğinede “ gizli iŞ yapmamasını
tavsiye ederdi” “Gizli iŞ gizli kalmaz ergeç meydana çıkar iyisi mi baŞında
açık olun açık”derdi.RuŞen EŞref Ünaydın- Atatürk Tarih ve Dil Kurumu
Hatıralar,1954( Oğuz Atay- Atatürk’ün sofrası..)

Millet sevgisiyle birlikte, insanlık sevgisi en belirgin özelliğiydi. Bütün
insanların ve milletlerin mutlu olmasını isterdi.(Atatürk AraŞtırma Dergileri)