Bağırsak Tıkanması’nın TeŞhis Nedir

Bağırsak tıkanması tanısı, tıkanmanın gerçek nedenini bulmaktan daha
kolay­dır. Bazı olgularda geçirilmiŞ bir kann ameliyatının keŞi izi,
tıkanma nedeni olabilecek ameliyat sonrası kann içi ya­pıŞıklıkları
düŞündürebilir.

Tanı açısın­dan en önemli belirtiler hastanın kesin­likle gaz ve
dıŞkı çıkaramayıŞıdır. Ayrıca makattan ve koltukaltından yapılan ateŞ
Ölçümleri arasındaki ısı farkının değerlendirilmesi tanıda yol
gösterici­dir. AteŞ makattan ölçüldüğünde yük­sek, koltuk altında ise
normal değerlere yakındır. Durumun Önemi nedeniyle, hasta en kısa sürede
hastaneye gönde­rilmelidir. Hastanede hemen hastanın Şok tablosu ve
sıvı yitimine yönelik te­davisine baŞlanır ve çekilen filmler ile
tıkanma yeri ve özellikleri saptanır. Ama bazı olgularda çekilen filmler
çok yararlı olmaz, yalnızca tıkanma belirti­leri saptanabilir. Bu
olgularda tıkanma­nın niteliği ancak cerrahi giriŞim sıra­sında
anlaŞılabilir. Ameliyat karan ön­cesinde, tıkanma nedeninin bir fekalom
(taŞlaŞmıŞ dıŞkı parçası) olmadığından emin olmak gerekir. Fekalomlar
genel­likle bağırsak tembelliği (atonik bağır­sak) olan kimselerde
görülür. Makattan uygulanan bir boŞaltıcı ilaç ya da lav­man ile
bağırsaklar boŞaltılarak bu has­talar rahatlatılabilir. Bu durum dıŞında
hastayı kurtarmak İçin yapılacak tek iŞ­lem ameliyattır. Ameliyat
yöntemi tı­kanmayı oluŞturan etkenin tipi, yerleŞi­mi ve yapısına göre
belirlenir.