Bismillahirrahmanirrahim,BesmeLenin FaziLeti Nedir

Sual: Euzü ve Besmele’nin manası nedir? CEVAPEuzübillahimineŞŞeytanirracim demek,
Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve
ahirette helak olan Şeytandan, Allahü teâlâya sığınırım, korunurum,
yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim demektir.Bismillahirrahmanirrahim demek
ise, her var olana, onu yaratmakla ve varlıkta durdurmakla, yok
olmaktan korumakla iyilik etmiŞ olan Allahü teâlânın yardımı ile, bu
iŞimi yapabiliyorum demektir. Sual: Besmelenin fazileti nedir?CEVAPİlk
yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir.
Müminler, Besmele yardımı ile, Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin
imzası Besmeledir. Peygamber efendimiz, (Hoca çocuğa, Besmele okur,
çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve
hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu. Euzü okumak, (Euzü billâhi mineŞ-Şeytânirracîm); besmele okumak ise, (Bismillâhirrahmânirrahîm) demektir.Hadis-i Şerifte, (Kur’an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak baŞlamakla olur ve Kur’an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir)
buyuruldu. Sure okurken, Euzü Besmele okunur. Âyet-i kerime okurken,
âlimlerin çoğuna göre, yalnız Euzü okunur. Sure veya âyet okumaya
baŞlarken Euzü okumak vacip, Fatiha okumaya baŞlarken Besmele okumak da
vaciptir. Diğer surelere baŞlarken Besmele okumak sünnettir. Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teâlâ, (Kur’an-ı kerim okuyacağın zaman E’uzü… söyle) buyuruyor. (Nahl 98)Kesin haram olduğu bilinen bir Şeyi mesela Şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.İyi iŞlere Besmele ile baŞlamalıdır! Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:(Besmele ile baŞlanmayan her önemli iŞ noksan kalır.) [Beyheki](Eve girerken Besmele çekilirse, Şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) [Tibyan](Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden çıkarır.) [Tergibussalat](Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaŞır, Allahü teâlâ da razı olur.) [Deylemi](Besmele ile iŞe baŞlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii] (Yemeğe Besmele ile baŞlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani](Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace](Sıkıntıya düŞen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi](Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibussalat](Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) [T. Salat](Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) [Tergibussalat](Besmelesiz koku sürünen, Şeytanlara da koku sürmüŞ olur.) [İbni Sünni](şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile baŞla!) [Taberani](Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) [İbni Sünni](Yemeğe
baŞlarken, Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! BaŞında
Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ evvelihi ve
ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim](Yemeğe baŞlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa, hatırlayınca “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace]Sual: İŞlere baŞlarken kısaca Bismillah demek yetiŞir mi?CEVAP YetiŞir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha uygundur.Besmele ile baŞlanılan iŞ bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü teâlâya Şükretmelidir! İbrahim suresinin, (şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuŞan “Elhamdülillah” derse, Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i
Şerifleri, nimete Şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan
kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını
bildirmektedir. (T.Gafilin)Besmeleyle baŞlamakSual: Her hayırlı iŞe Besmeleyle baŞlamak gerektiğine göre, mektuplara, maillere de Besmeleyle baŞlamak gerekmez mi?CEVAPBesmeleyi
İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele Şimdiki mektuplarda
yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha uygun olur.
Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı Şeklini Latin
harfleriyle karıŞık yazmak caiz olmaz. İslam harfleriyle yazılı olup
elden götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere
Besmeleyle baŞlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Hindistanlı Dost Muhammed KandihârîPeygamber efendimiz, mektupların baŞına, (Bismillâhirrahmânirrahîm) yazardı. Mesela, Dıhye-i KelbîHerakliyus’a
gönderdiği mektuba Besmeleyle baŞladı. Kâfire bile yazılan mektuba
Besmeleyle baŞlamak sünnettir. Hudeybiye barıŞında Hazret-i Ali’ye
Besmele yazmasını emretti.Her hayırlı iŞe Besmeleyle baŞlamalıdır.
hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki: aracılığıyla Rûm kayseriyARen