Büyüden ve cinden korunmak icin dualar

Sual: Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeŞitli sıkıntılardan
kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için
hangi duaları okumalı?

CEVAP: Allahü teâlâ, her Şeyi
sebeple yaratır. Bir Şeye kavuŞmak için, bu Şeyin yaratılmasına sebep
olan Şeyi yapmak gerekir. Her Şeyin yaratılmasında ortak olan manevi
sebep, sadaka vermek, 70 kere (Estağfirullah min külli mâ kerihallah)
duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da
yardım eder. Ruhi sıkıntıların çoğu, cinden ve büyüden meydana gelir.
Ruhi hastalıklar, sara ve cinden korunmak için, kıymetli kitaplarda
bildirilen dualardan bazıları Şunlardır:

1- Euzü Besmele ile Fatiha suresini okumalı.

2- Euzü Besmele ile iki Kul-euzü okumalı.

3- Bir miktar suya Âyet-el kürsi, İhlas ve Muavvizeteyn [Nas ve Felak] surelerini okumalı. Büyü yapılan kimse bundan üç yudum içmeli, kalan su ile gusletmeli.

4- Sedir ağacının 7 tane yeŞil yaprağı ezilip su ile karıŞtırılır. Üzerine Âyet-el kürsi, İhlas ve Kul-euzüler okunur. 3 yudum içip geri kalanla gusledilir.

5- Üç kere Salevat ve Fatiha, Âyet-el kürsi, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri yediŞer defa okunup hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunup hastanın yatağına, evin her yerine, bahçeye üflenir.

6- Fatiha, Âyet-el-kürsi ve 4 Kul [Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri] yediŞer
kere okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar, hayvan sokması ve bütün
dertler için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan
yere sürmek de olur.

7- Sabah akŞam, Bekara suresinin baŞından 4 âyet ve Âyet-el kürsi ile, Âyet-el kürsiden sonraki iki âyeti ve Bekara suresinin sonundaki 3 âyet, delinin üzerine okunursa, iyi olur.

8- Sabah akŞam 24 kere Estağfirullah denir, sonra (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) denir. Sonra 11 İhlas ve 7 kere Fatiha ve 33 kere, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed okuyup, sevabı Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın ve Evliyanın ve sonra isimleri okunarak Silsile-i aliyye büyüklerinin ruhlarına hediye edilir. Bunların hürmetine Şifa vermesi için dua edilir. Her gün sabah-akŞam böyle dua edilir.

9- Günde 500 kere (La havle vela kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okumalı! BaŞlarken ve bitirince yüz kere salevat getirmeli. ”Bunu her gün muhakkak okumalı, ihmal etmemeli.

10- Ha-Mim Mümin suresinin baŞından masir’e kadar ve Âyet-el kürsi okumalı.

11- La ilahe illallahü vahdehü la Şerike leh lehülmülkü velehülhamdü vehüve alâ külli Şeyin kadir okumalı.

12- Cuma günü seher vakti, sağ elinin içine Nisa suresi 99. Âyeti, vemen yahruc’dan rahimâ’ya kadar yazılır, sonra dili ile yalanıp yutulur. 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

13- Sar’adan kurtulmak ve cinden korunmak için Âyât-i hırz okunmalıdır! Âyât-i hırz, Şu sure ve âyetlerdir:

Fatiha, Bekara 1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286,

Âl-i İmran 18,19. âyetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı,Âl-i İmran 26, 27 ve 154,En’âm 17, A’râf 54, 55, 56, Tevbe 51 ve 128, 129, Yunüs 107, Hud 56, İbrâhim 12, İsrâ 43 ve 110, 111, Mü’minun 116, 117, 118, Ankebut 60, Rum 17, 18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182, Feth 27, 28, 29, Rahmân 33, 34, 35, 36, Hadid 1, 2, 3, 4, 5, HaŞr 21, 22, 23, 24, Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6, Buruc 20, 21, 22, İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri. Âyât-i hırz nasıl okunur?Abdest
alınıp, 7 istiğfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet
ederek, güneŞ doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa
hasta üzerine okunmalı, iŞaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli,
Şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda,
bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buhari,
Ahmed Rıfai ve imam-ı Rabbani hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir
nüsha da yazıp, yanında taŞırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden
korur. Muradı hasıl olur.Peygamber efendimizin üç türlü ilaç
kullandığı bildirilmiŞtir. Kur’an-ı kerim veya dua okurdu. Fen ile
bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karıŞık da kullanırdı. (Mevahib) Kur’an-ı
kerimin ve duanın etki etmesi için bazı Şartların gözetilmesi lazımdır.
Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan
gıdalardan, Şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan
sakınması lazımdır. Okuyan kimsenin, itikadının bozuk olmaması, haram
iŞlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis Şey yiyip içmemesi
ve karŞılık olarak ücret almaması Şarttır. Hadis-i Şerifte buyuruldu
ki: (Allahü teâlâyı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.)İmam-ı
şarani hazretleri, (KuŞluk namazına devam edene, cin musallat olmaz)
buyurdu. Cin mektubunu, yanında veya evinde bulundurana, cin gelmez ve
dadanmıŞ olan cin de gider. Dua, ilaç gibidir. Allahü teâlâ dilerse tesir eder. Yani tesirini Allahü teâlânın verdiğine inanmalıdır!Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:

(Dert-bela gelince, Hazret-i Yunus’un duasını okusun! Allahü teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua Şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.) 

 Sual: Muskanın dinimizdeki yeri nedir?

CEVAPİçinde
küfre sebep olan muskaları yazmak ve kullanmak caiz olmaz. Büyüyü büyü
yaparak çözmek de haramdır. Büyücü, cinci hoca denilen insanlara
gitmemeli, dediklerine inanmamalı. Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye’de
sihir, büyü bahsini mutlaka okumalıdır.

Sual: Karı
kocanın arasını bulmak için Şirinlik muskaları yapılıyor, Hanım beni
sevsin diye böyle bir Şirinlik muskası yapmam caiz mi?

CEVAPİçinde
küfre sebep olacak ifadeler yoksa veya haram olan bir yazı bulunmazsa
caizdir. Caizdir derken ehli sünnet itikadını bildirdik. Kime olursa
olsun yaptırılabilir demek değildir. Ancak bunu hiçbir ücret almayan
ehli sünnet salih bir insan yapmalı, böyle insan yoksa yaptırmamalı,
cinci hoca denilen insanlara gitmek caiz değildir. Muskaya tesir veren
de Allahü teâlâdır. Yani her muska tesirli olmaz, ilaç gibidir, Allahü
teâlâ dilerse tesir eder. Aslında, karı kocanın ikisi de namazını
kılar, dinimizin güzel ahlakına uyarlarsa, birbirlerinin hak hukukuna
riayet ederlerse böyle Şeylere lüzum kalmaz. O evde sevgi değil, ilahi
aŞk baŞlar. Bütün sıkıntıların asıl sebebi dine uymamaktır.

Üç harflileri çağırmakSual: Cin yerine üç harfli diyorlar. Cin denirse, onlar çağırılmıŞ mı oluyor? Böyle bir Şey var mı?

CEVAPBöyle
bir Şey yok. Cine, cin demenin hiç mahzuru yoktur. Cin çağırılınca
gelmez. Çağırılmasa da musallat olabilir. İmam-ı Rabbani hazretleri,
cinden korunmak için, ( Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm) okunmasını bildirirdi.

Sual:
Bazı kimseler cinlerin varlığını inkâr ediyorlar. Bazıları da, Kur’an-ı
kerimde cin suresi olduğu için, cinlerin varlığını inkâr etmiyorlar
ama, zarar verebileceklerini kabul etmiyorlar. Cin psikolojik zarar
verebilir mi?

CEVAPEvet zarar verebilir, hastalık
yapabilir. Hafaza melekleri, insanı cinlerin zararından korurlar.
Cinden korunmak için âyât-i hırzı üstümüzde taŞımak gerekir. Bir
hadis-i Şerif meali Şöyledir: (Evinde, Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve Şeytan zarar veremez.) [Deylemi]Cinler
insanların damarlarına kadar girip zarar verebilirler. Cinlerin meydana
getirdiği hastalıklardan korunmak için çeŞitli dualar vardır. Duaların
en kıymetlisi, faydalısı Fatiha suresidir. Hadis-i Şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir) buyuruldu.
Hastaya okunursa, hastalığı hafifler. Eceli gelmemiŞ ise, iyi olur.
Eceli gelmiŞ ise, ruhunu teslim etmesi kolay olur. Mecmua-tül-fevaid kitabında,
(Bir kimse, cin mektubunu, yanında taŞısa veya evinde bulundursa, bu
kimseye, eve ve etrafına cin gelmez ve dadanmıŞ olup zarar veren cin de
gider) diyor.

Sual: Benim kafama takılan nokta Şu oldu,
mademki dinimizde sihrin, büyünün yeri yoktur, o halde neden olmayan
bir Şeyden kurtulmanın tavsiyeleri oluyor?

CEVAPDinimizde
adam öldürmek, büyü yapmak gibi büyük günahtır. Fakat bir adam
bıçaklanmıŞsa, doktorlar tedavi etse, adam bıçaklamak günahtır,
tedavisi niçin yapılıyor denir mi? Büyü sihir yapmak günahtır. Fakat
yapılan büyüyü çözmek niye sakıncalı olsun ki? Büyüyü büyü yaparak
çözmek haramdır. Yoksa dua ile âyet ile büyüyü çözmek lazımdır.
Peygamber efendimize de büyü yapıldı. Tabii sonra çözüldü.

Sual: Bazı hocalar, hırsızın sidikliğini bağlıyoruz diyorlar. Böyle bir Şey yaptırmak günah olur mu?CEVAP: Küfre sebep olmayan çareleri yapmak caizdir. Her çare muhakkak tesir etmez.
Bu niyetle yaptırmak günah olmaz. Yapanın salih ve ücret almaması
Şarttır.

Sual: Büyü çözmek için, (Bâtıl Name) kitabını okumak caiz mi?

CEVAPCaiz.
Ancak, kâfir, bid’atçi okursa fayda vermez. En iyi ilaç, Ehl-i sünnet
itikadını öğrenip dine uymak, sonra okumak ve dua. BaŞka ilaca ihtiyaç
yok.

Sual: Büyüyü büyüyle çözmek caiz mi?

CEVAPBüyü
çözmek günah olmaz, sevap olur. Büyüyü büyü ile çözmeye kalkmak
haramdır. Âyetlerle dualarla çözmek ise caizdir, günah değildir,
sevaptır.
[Tirmizi]yARen