CinseLlik Yogası enerji

Cinsel enerji, en yaratıcı enerjidir. Eğer derinliklerine bakarsanız, büyük ve yaratıcı olanaklarını görebilirsiniz. Seksin sadece küçük bir yanı çocuklarınızı size sağlamıŞ olmasıdır. Öteki, yani daha
yüksek yanı, sizin sonsuzlukta yaŞayabilmenize imkan oluŞturmasıdır.
Cinsel enerji, yaŞam enerjisidir. Bedenin gerçeğini kavrayan kiŞi,
evrenin gerçeğini de kavrayacaktır." Uzakdoğu kökenli "seks yogası" olan
"tantra"nın felsefesini özetleyen bu cümleler Uzakdoğulu bilge Bhagwan
Shree Rajneesh'e, takipçileri tarafından kullanılan adıyla Osho'ya ait,
"OkŞanırken tatlı prenses, seviŞmeye ebedi yaŞam gibi katıl", "Öteki
yalnızca bir kapıdır. Bir erkekle seviŞirken aslında varoluŞun
kendisiyle seviŞiyorsun", "Seks yalnızca baŞlangıçtır, son değildir. Ama
baŞlangıcı kaçırırsan, sonu da kaçırırsın". Bu cümleler de seksi temel
enerji olarak alıp, onu dönüŞtürme ve yaŞamı daha doyumlu bir hale
getirme yöntemlerini içeren seks yogasının özünü anlatıyor.Zamanımızda
cinselliğimizle yüz yüze gelmek konusunda önceki dönemlere kıyasla daha
çok ilerleme kaydediyoruz. Sigmund Freud ve takipçilerinin çalıŞmaları,
"cinsel tabu"cular ve toplumsal hayatın "gönüllü ahlak polisleri" gibi,
insanların seks yaŞamlarının karanlık köŞelerde, utanç içinde yerine
getirilmesi gereken müstehcen, onur kırıcı ve önemsiz bir Şey olarak
tanımlama eğiliminde olanları, yollarından döndürdü. Batı'da seks ancak
Freud'dan sonra daha rahat bir Şekilde açığa çıkabildi. Oysa binlerce
yıl önce Uzakdoğu, seks konusundaki kompleksleri aŞmıŞ ve onu yaŞamın
bir parçası olarak kabullenmiŞti.Seks yogasında, kadın ve
erkeğin cinsel iliŞkisi, insan yaŞamının tamamlayıcı bir parçası ve daha
geliŞmiŞ bir insan ırkına doğru evrimsel geliŞmenin bir parçası olarak
algılanıyor. Sevgi, Şefkat, saygı, onur ve kutsallık, insanın daha göze
görünür olan diğer fiziksel nitelikleri kadar, onun bir parçası olarak
görülüyor. Seks yogasmda diŞi, erkekten daha aŞağı değil, biri diğerine
zıt değiller; fakat her ikisi de yaŞamın daha yüksek, daha tam ve daha
derin zevklerini yansıtan bir birliği arıyor ve buna ulaŞıyorlar. Seks
yogası, bu birliğe hazırlanmak için eğitim ve disiplin sağlıyor. Bu
bilgi, kadim tantra bilgeliğine' dayanıyor. "Tantra yoga", insan
cinselliğiyle ilgilenen tek yoga türü. KarmaŞanın yerine zevk,
çaresizliğin yerine umut sunuyor. Hem de izlediği yöntemler ve öğrettiği
adımlarla sadece yatakta değil; hayatın her alanında.Seks
ayininden utanmayalım20 yıldan uzun bir süre jinekoloji ve
psikosomatik tıp konusunda çalıŞmalar yapan, cinsel isteksizlik ve
iktidarsızlık gibi pek çok konuda araŞtırmaları bulunan Omar Carrisun,
"Tantrik düŞünce ve yöntemler, doğru eŞle, doğru zamanda ve doğru bir
zihin durumunda yapılan cinsel birleŞme, yaŞamda yeni bir boyuta giden
kapıyı açmanızı sağlar" diyor ve Şöyle devam ediyor: "Günümüzde çok
fazla erkek ve kadın kendilerini aslında hoŞlanmadıkları kiŞilerle
cinsel birleŞme yaŞamak zorunda hissediyorlar. Bu deneyimi, asgari bir
zevk, azami bir yetersizlik ve hüsran duygusu hissederek aynı kiŞiyle ya
da farklı eŞlerle tekrarlıyorlar. Oysa seksin bir zorunluluk değil de
seçim olduğunu, eŞlerin de utanç verici, yavan bir süreçteki bir
piyondan daha değerli ve arzulanabilir olduğunu düŞünselerdi,
ıstırapları sona ererdi."Seks yogası öğrencileri olan guruların
söylediklerine göre, tantranın cinsel prensiplerini içten bir Şekilde
inceleyip uygularsanız, cinsel birleŞmenin tacı olan kendinden geçme
anını, Şimdi bildiğiniz gibi kısacık birkaç saniyeden bir saat ya da
daha fazla bir zamana yayabilirsiniz. Bu aslında uzatmadan da öte.
"Tantrik seks", yorgunluk ye tükenmeyle değil, tam gevŞeme ve yeniden
canlanmayla sona eriyor.Osho, seks yogasının temelleri olan
"sutra"ları Şöyle sıralıyor: "Birinci sutraya göre, cinsel birleŞme
süresince, baŞlangıçtaki ateŞi korumaya özen gösterin ve ateŞi
sonlandıran közleri önleyin, ikinci sutra'ya göre kucaklaŞma anı
duyularınızı yapraklar gibi sarsıyorsa, kiminle kucaklaŞtığınıza
bakmadan kendinizi bu sarsıntıya bırakın. Üçüncü sutraya göre hiç bir
dokunuŞ olmadan, sadece birleŞmeyi hissetmenin bile bir dönüŞüm
olduğunun farkına varın."Osho, tantra felsefesini gündelik
hayatın bir parçası yapmanız için baŞka birkaç öneride daha bulunuyor:
"Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaŞını görüp sevindiğinizde, bu
sevinci her yanınıza sindirin. Bunu, hoŞ hissettiğiniz pek çok farklı
anda yapabilirsiniz. Öfkelendiğiniz zaman sizde bu öfkeyi uyandıran
insana odaklanmayın; öfkenize odaklanın. O kiŞiye içinizde yatan bu
gizli gücü açığa çıkardığı için minnet duyun. O sizde bir yere çarptı ve
o çarptığı yerde aslında gizli bir yara vardı. Sadece bunun farkına
varın. Sonra olumlu ve olumsuz duygularınızla ilgili farkındalıklarınızı
kendiniz için kullanın. Farkına varmanız, bir Şeyi derinleŞtiriyorsa bu
iyi bir Şeydir. Bir Şey, farkına varmanız sayesinde yavaŞ yavaŞ yok
oluyorsa bu kötüdür.”Seksin sekiz yönüTantrik Hindu
metinlerinde cinsel birleŞmenin sekiz yönü olduğu anlatılıyor:
"Smarnanam" yani düŞüncenin sekse odaklanmasına izin vermek, "kirtanam"
yani bir baŞkasıyla seks konuŞmak, "keli" yani karŞı cinse eŞlik etmek,
"prekshenam" yani flört etmek, "guhyabhashanam" yani karŞı cinsle samimi
konuŞma yapmak, "sarrtkalpa" yani cinsel iliŞki arzusu, "adhyavasayam"
yani kendini ona vermek için kesin karar ve "kriyanishpatti" yani
fiziksel birleŞme.İŞte seks yogası, tüm bu aŞamaların farkına
varmayı, orada gizlenen gücü açığa çıkarmayı ve bedeninizi kullanmayı
öğretiyor. Omurganın seks yogasında büyük önemi var. Çünkü omurga,
varlığın merkezi ekseni. Her biri farklı sinir sistemlerine bağlı olan
omurlar da, omurilikten kuyruksokumuna kadar uzanan merkezi omurilik
kanalı da seks yogası için yaŞamsal. Çünkü tantra uygulamaları, bu geçit
boyunca "kundalini" denilen, uyuyan gizemli gücü, omurganın tabanından
baŞa doğru yükseltiyor. Kundalini, yükselirken beyne doğru giden
yoldaki, adlarına "çakra" denilen, yedi güç merkezini harekete
geçiriyor. Çakralar Uzakdoğu bilimlerine göre insanların yaŞam
enerjilerini aldığı ve beden içinde döndürürek dağıttığı yerler.Eğer
seks yogası yapmak istiyorsanız, nefes alma tekniklerini
öğrenmelisiniz. Gün içinde çok kısa aralar dıŞında nefes her iki burun
deliğinden eŞit olarak akmıyor. Bunun yerine yaklaŞık 24 dakika boyunca
sol burun deliğinden çıkıyor, sonra bu kadar süre için sağ burun
deliğine geçiyor. Omurgadaki sağ ve sol oluklarda yer alan enerji
kanalları, burun deliklerine kozmik enerji taŞıyorlar. Sağ burun
deliğinden akan akım eril, elektrikli, sıcak ve astral görüŞe göre ateŞ
kırmızısı renginde. Gurular bunu "güneŞ nefesi" diye adlandırıyorlar.
Sol burun deliğinden akan yaŞamsal hava ise diŞi, manyetik, serin ve
astral görüŞe göre soluk beyaz renkte. Buna "ay nefesi" deniyor. Seks
yogası konusunda deneyimli olanlar, nefeslerinin sağ ya da sol burun
deliğinden akıŞını kontrol ederek günlük hayatlarındaki pek çok konuya
hükmedebiliyorlar. Örneğin genel olarak fiziksel çaba, tutku, kuvvet ya
da mücadele içeren tüm eylemler, seks, aktif sporlar, kumar ve hile ya
da yarıŞmalar, nefes sağ burun deliğinden akarken kiŞiye baŞarı vaad
ediyor. Müzik yapmak, dans, ibadet, herhangi bir konuda kursa baŞlamak,
bilimsel çalıŞmalar, tohum ekmek, düğün törenleri gibi aktivitelerse,
nefes sol burun deliğinden akarken daha doyurucu oluyor. Tantrayı ileri
düzeyde uygulayanlar nefes akıŞını sadece irade ile kontrol
edebiliyorlar. Tantrik metinlerde, gün doğumundan gün batımına kadar
sadece sol burun deliğinden, gün batımından gün doğumuna kadar da sağ
burun deliğinden nefes alınmasının hastalıkları uzak tuttuğu. Ömrü
uzattığı ve bilgelik bahŞedeceği de iddia ediliyor.Nefes akıŞına
hakim olmak, tüm tantra uygulamalarında iŞlevsel bir devamlılıksağlıyor.
Hindistan ve Tibet'te neredeyse guru sayısı kadar farklı nefes alma
tekniği var. Ama tüm seks yogası yöntemlerinin üç soluma aŞamasıyla
iliŞkisi bulunuyor: Nefes alma, tutma ve nefesi verme. Temel nokta, bu
soluma döngüsünün üç anı arasında doğru oran kurarak ahenk sağlamak.
Çünkü nefes almak, insanın bioritminin formunu da belirliyor. Solunum
oranını yavaŞlatıp hızlandırırsanız hem fiziksel, hem de" zihinsel
değiŞiklikler ortaya çıkıyor. Tantracılar, düŞüncelerini kontrol
etmek istedikleri kiŞinin solunum oranına dikkat ederek, istedikleri
herhangi biriyle telepatik iletiŞim kurabiliyorlar. Hatta bu Şekilde
diğer kiŞinin soluma hızını artırabiliyor ya da yavaŞla tabiliyorlar.Renklerin
sekse etkisiHindistan ve İran'daki ilk gizemcilik okullarından
bazılarında müritler yıllar boyunca tek bir rengin doğasını ve etkisini
incelerlermiŞ. Örneğin mor ıŞık, diŞi hormonların faaliyetini artırıyor,
kırmızı ıŞık erkek üreme organlarını harekete geçiriyor. Seks yogasının
asıl odak noktasını oluŞturan gizli cinsel birleŞme ayinine
hazırlananlar, arınma safhasında renkleri kullanıyorlar. İnsan
bedenindeki yedi enerji merkezi yani çakra, yedi renge karŞılık geliyor.
Kuyruk sokumunun olduğu kök çakra kırmızı, göbeğin iki parmak altındaki
çakra sarı, göğüs kafesinin altındaki güneŞ çakrası sarı, kalbimizin
olduğu yerdeki çakra yeŞil, boğazımızın bulunduğu yerdeki çakra mavi,
alnımızın ortasındaki çakra çivit ve kafamızın tepesindeki çakra mor
renge sahip.Nefes ve renkler kadar sesin de tantrada büyük önemi
var. Yapılan araŞtırmalar bir araba kornasından çıkan 90 desibellik bir
gürültünün bile kalbe pompalanan kan miktarını iki katına çıkardığını
ortaya koymuŞ. Tantraya göre alfabenin her harfin çıkarmamızı sağladığı
sesin, bir enerji titreŞim gücü bulunuyor. Örneğin tantra metinlerine
göre "Om" sesi tüm yaradılıŞı kapsıyor. Güç sözlerinin en büyüğü olarak
kabul edilen bu söz, doğru bir Şekilde söylendiği zaman bedende ve
zihinde ahenk ve denge yaratıyor. Sesler üzerinde deneyimler yaŞamak,
tantrayı öğrenen kisiye kendi iç sesini duyma ve farklı iç seslerin ne
anlama geldiğini ayırt edebilme yeteneği kazandırıyor.Koku
eğitimi de tantranın önemli adımlarından biri. Her yaŞamın kendine özgü
bir kokusu bulunuyor. Kötü bir yaŞam da tıpkı azizlerin yaŞamı gibi
belli bir koku yayıyor. Bir keresinde ünlü Fransız dedektifi Vidocq
Şöyle demiŞ: "Beni bin kiŞilik bir kalabalığın ortasına koyun. Sadece
koku duyusuyla ahlak yasalarını ihlal edenleri ayırt edeyim." Vidocq,
suç içeren her mesleğin kendine özgü bir kokusu olduğunu ve kendisinin
bunları ayırt edebildiğini söylüyordu. Mesleğindeki sürekli baŞarısı
belki de bunun bir kanıtıydı.En afrodizyak kokularTantraya
göre koku, insanın en eski içgüdüleri olan seksi ve dini güdüleri
etkilemenin en kadim yolu. Güzel kokuların gizli gücünü bilen eski
uygarlıklardaki rahipler ve büyücüler bedene sürülen yağları ve değerli
merhemleri öyle güçlü bir Şekilde hazırlamıŞlar ki, bunların bir
kısmının kokusu binlerce yıl dayanmıŞ. Kokunun gücünün en büyük ispatı
ünlü fahiŞelerin ve büyüleyici kadınların tarihlerinde yer alıyor. Hem
kutsal, hem de din dıŞı edebiyat, erkekler üstündeki tuhaf güçlerini
çoğunlukla sihirli parfüm sanatına borçlu olan İsrail kralı Ahab'ın
karısı İzabel, Samson'un Delilah'sı, Kleopatra, Kraliçe Josephine gibi
kadınların hikayeleriyle dolu. Shakespeare, "Antomus ve Cleopatra" adlı
oyununda Nil kraliçesinden Şöyle bahsediyor; "O kadar parfüm sürmüŞtü
ki, rüzgarlar sevdalanmıŞtı".Örneğin seks açısından en ünlü
kokulardan ve afrodizyak yönü çok güçlü olan tek bir misk tanesi bile,
hacminde dikkate değer hiçbir eksiklik olmadan birkaç milyon küp havayı
kokutabiliyor. Ama tek damlası bir odayı uzun süre kokutan miskin yarım
kilosu 40 bin dolara satılıyor. Her zaman misk kokusuyla dolu dantel bir
mendil taŞıyan Kraliçe Josephine'in de en sevdiği kokuymuŞ bu.
Söylentilere göre Napolyon'un tutkusunu alevlendirmek için bunu o kadar
çok kullanırmıŞ ki, dairesinin duvarlarından yıllar sonra bile bu koku
yayılıyormuŞ.Sesk yogası uzmanlarının da özellikle kullandığı
kokular var. Onlar kokulardan, kundalini enerjisinin çöreklendiği kuyruk
sokumunu uyarmak için yararlanıyorlar. Seks ayinlerinde daha çok misk,
yasemin, paçuli, hint sümbülü, sandal ağacı ve safran kullanıyorlar.
Bazı tantracılar cinsel ritüeller sırasında partnerlerinin bedenlerinin
farklı bölümlerini farklı parfümlerle sıvıyorlar. Eller için yasemin
yağı, yanak ve göğüsler için paçuli, kasıklar için misk, uyluklar için
sandal ağacı ve ayaklar için de safran. Siz de bunu seviŞirken deneyin;
ancak sentetik kokulardan kaçının.Bu yöntemleri iyi bilmenin
ötesinde iyi bir seks yogası uygulayıcısı olmak istiyorsanız, tutkuları,
tembelliği, asılsız bilgiyi ve öfkeyi de aŞmıŞ olmanız gerekiyor.
Benzer Şekilde zeki, duyularını kontrol edebilen, tüm varlıkları
incitmekten kaçınan, her zaman ve herkese karŞı iyi olan, saf ve inançlı
olanlar tantra eğitimine kabul ediliyorlar. Obur, aŞırı derecede sekse
düŞkün, arsız, açgözlü, cahil, ikiyüzlü, zevk düŞkünü ve ayyaŞlar özel
olarak reddediliyorlar. Cinsel birleŞme yani seks ayini, ancak uygun bir
hazırlanma döneminden ve yeterliliğin ispatlanmasından sonra
gerçekleŞiyor. Bu süreç genellikle bir yıl alıyor.Seks yogasının
cinsel birleŞme aŞamasına ancak bundan sonra geliniyor. Bu noktada,
eğer bu aŞamayı birlikte kat ettiğiniz bir eŞiniz yoksa kendinize sizin
gibi tantrayı öğrenmiŞ bir partner seçmeniz gerekiyor. DeğiŞik seviŞme
pozisyonları, orgazm olmamak için kendini tutma yöntemleri ve saatler
sürebilen bir teslimiyet, yani asıl eğlence ve geliŞim ise bundan sonra
baŞlıyor. Çünkü bu noktadan sonraki birkaç yıl süren deneyim süresince
kuyruk sokumundaki kundalininin yılankavi gücü, doğal bir Şekilde
yukarıya doğru hareket etmeye baŞlıyor. Bu durum astral bedendeki tüm
çakralarınızı harekete geçirse de, en güçlü etki cinsel organlarda
yoğunlaŞıyor ve bir dereceden sonra tamamen sizi sarmalayan güç ve eylem
alanınız olan auranıza boŞalıyor. Bu konuyla ilgileniyorsanız
Osho'nun Okyanus Yayınları’ndan çıkan "Tantra Öğretisi" ve Omega
Yayınları'ndan çıkan "Tantra, Spritüellik ve Cinsellik" isimli
kitaplarıyla, Omar Garrison'un Okyanus Yayınları'ndan çıkan "Tantra
Yogası" adlı kitabına göz atabilirsiniz.