CinseLLikte Depresyon Etkisi

Depresyonun kiŞinin hayatını etkilediği önemli alanlardan biri de
cinsel yaŞam. Depresyonda olan kiŞilerde, isteksizlik, zevk alamama,
erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda vajinismus gibi cinsel iŞlev
bozuklukları yaŞanabiliyor.

Depresyon ve cinsel sorunlar iliŞkisinde olumsuz bir kısır döngü
yaŞanıyor. Bu döngü içerisinde depresyon cinsel sorunlara neden
olurken, tam tersine cinsel sorunlar da depresyonu ağırlaŞtırabiliyor.
Depresyonun etkisiyle yaptığı hiçbir Şeyden zevk alamayan kiŞinin
yetersizliği nedeniyle suçluluk duyacağına dikkat çeken Anadolu Sağlık
Merkezi’nden Psikolog Aylin Sezer Şunları söylüyor:

“YaŞanan suçluluk duygusu depresyonun yarattığı kendine güvensizlik
duygusunu besleyecek, bunun sonucunda kiŞi cinsellikten kaçınacaktır.
Depresif sürenin uzaması, ağırlaŞan umutsuzluk ve karamsarlık, cinsel
istek kaybının yanında daha önce var olmayan cinsel sorunların ortaya
çıkmasına yol açabiliyor. Hasta cinsel hayatının tamamen sona erdiğini
düŞünerek depresyonunu daha ağır yaŞamaya baŞlıyor.”

İstek kaybı, zevk alamama ve performans kaygısı her iki cins için
ortak olsa da, depresyonun yol açtığı cinsel iŞlev bozuklukları
erkeklerde ve kadınlarda farklılık gösterebiliyor. Psikolog Sezer’in
verdiği bilgiye göre, kadınlar cinsel uyarılma, orgazmla ilgili
problemler, vajinismus yaŞarken, erkeklerde sertleŞme kaybı, erken-geç
boŞalma sorunları ortaya çıkıyor.

Kadın-erkek rolleriyle ilgili yanlıŞ inanıŞların da depresyonun
yarattığı etkiyi artırdığına dikkat çeken Psikolog Aylin Sezer,
“Depresyondaki kadınlar, daha fazla içe kapanmayı, hüzünlerini kendi
içlerinde yaŞamayı seçerken, erkekler yaŞadıkları mutsuzluğu öfke
patlamaları, riskli davranıŞlarla dıŞa vururlar. Mutsuzluk, hüzün hali,
hayattan zevk alamama, kendine güvenin azalması cinselliğe olan
yaklaŞımı etkiler” diye konuŞuyor.

BaŞaramama korkusu sorunun kalıcı olmasına neden oluyor

Cinsellik, performans kaygısı haline geldiği zaman baŞaramama
korkusu ile cinsel iŞlev bozukluğunun kalıcı olması riski doğabiliyor.
Sezer tedaviyle ilgili Şu bilgileri veriyor;

“Depresyonla gelen cinsel sorunlar, anti-depresan ilaç tedavisiyle
daha da artabilir. Bugün depresyon tedavisi için kullanılan
anti-depresan ilaçların büyük çoğunluğu yan etki olarak cinsel isteği
azaltmaktadır. SertleŞmede azalma, vajinada kuruluk, orgazm
yoğunluğunun düŞmesi ve süresinin azalması bu yan etkiler arasında
sayılabilir. Dolayısıyla, depresyonda zaten varolan cinsel sorunlar,
ilaç tedavisiyle daha da artabilmektedir.

Fakat, depresyon tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi birlikte
yürütüldüğünde bu sorunlarla yapıcı bir Şekilde baŞa çıkmak kolaylaŞır.
Tedavi sürecinde kiŞi sabırlı olmalı, sıkıntılarını eŞiyle paylaŞmalı
ve onun desteğini almalıdır. İlaç tedavisi ile psikoterapinin beraber
yürütüldüğü tedavilerde depresyonun iyileŞmesi ile diğer problemler
gibi, cinsel sorunların da ortadan kalktığı görülmektedir.”