CinseLLikte Kadınların Korkusu

CinseL Hayatta KadınLarın KOrkusu NeLerdir

2002 yılında açıklanan ilk global araŞtırmaya
göre özellikle orta ve ileri yaŞlarda vücut sağlığı ile seksüalite
arasında sıkı bir iliŞkinin varlığı bilimsel olarak saptanmıŞtır. Seksüalite,
Katolik dini inancına göre sadece üreme amacı içindir. Oysa tıpsal
yaklaŞımla seksüalite yaŞamın bir parçasıdır. Almanya’da yaŞları 30 ila
80 olan 10 bin kadın ve erkeği kapsayan güncel bir araŞtırma sonucuna
göre kadınların yüzde 60’ı, erkeklerin yüzde 21’i seksüel bozukluklardan
yakınıyor ve evli çiftlerin üçte ikisi sevgisel yaŞamdan memnun
değiller. Libido (cinsel istek) azalması partnerin davranıŞından
kaynaklandığı gibi, hastalıklar ve alınan ilaçlara da bağlı olabilir.
Örneğin diyabet, hipertansiyon ya da kalp-damar hastalıkları, obezite,
kolesterol yüksekliği, libido azalmasına neden olur. Bu hastalıklara
karŞı kullanılan ilaçlar ve diğer ilaçlar seksüaliteyi negatif
etkiliyor. YaŞlanmayla birlikte erkekte testosteron azalması ve sigara
da zamanla libidoda olumsuz etkisini gösterir. Seksüel bozukluklar
sadece erkeğe özgü bir olay değildir. 1970’li yıllarda Amerikalı
araŞtırmacılar kadın seksüel bozukluklarına değinmiŞseler de uzun yıllar
bu konu ihmal edilmiŞtir. Son yıllarda bu konuyla ilgilenen
Avustralyalı araŞtırmacılar Dr. King ve Prof. Dennerstein kadınların
yüzde 43’ünde, erkeklerin yüzde 31’inde seksüel bozukluk olduğunu ve her
üç kadından birinin libido eksikliğinden yakındığını saptamıŞ. Aynı
sonuçlar Amerika’da “National Health And Sociallife Survey” tarafındanda
saptanmıŞtır: Seksüel bozukluklar yaŞlanmayla artmaktadır. Her üç
kadından biri seksüaliteye hiçbir ilgi duymamaktadır. Her dört kadından
biri cinsel iliŞkide orgazm olmamaktadır. Kadınların yüzde 20’si vajina
kuruluğu ile sorun yaŞamakta ve yüzde 20’si seksten hoŞlanmamaktadır.
Kadında seksüel bozukluklar çeŞitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. 1-
Libido (cinsel istek) azalması 2- Seksüel uyarılma bozukluğu 3- Orgazmik
bozukluk (orgazm olmada gecikme ya da orgazm olamama) 4- Seksüel ağrı
(vajinismus, disparüni) Fizik nedenlerin yanısıra ruhsal nedenler
kadınlarda erkeklere göre daha önemli rol oynuyor. Örneğin kadınlar;
eŞler arasındaki geçimsizliklerden, mesleki ya da özel streslerden ya da
sosyal problemlerden çok daha fazla etkilenirler. Ayrıca kültür, din ve
kadın yaŞamının çeŞitli dönemlerinde ortaya çıkan olaylar da ek yük
getirir. Özellikle çocukluk ya da gençliğinde yaŞamıŞ olduğu seksüel
taciz/tecavüzün yarattığı ruhsal çöküntünün giderilmesi çok güçtür. Bedensel
olarak sağlıklı kadındaki seksüel bozukluğun diğer bir nedeni eŞi
olabilir. Çoğu zaman erkeğin seksüel baŞarısızlığında kadın suçu
kendinde arar ya da kocası tarafından suçlanır. Genellikle seksüel
iliŞki erkeğin ereksiyona ulaŞması amacıyla yapıldığından ve kadın
yeterli uyarılmadığından, cinsel iliŞki nahoŞ ya da acılı hissedilir.
Uzun süreli evliliklerde kadınlar kocalarının seksüel davranıŞ
repertuvarının azlığından ve Şefkatsizliğinden yakınırlar. Ayrıca
seksüel bozuklukları olan çiftler, problemleri hakkında nadiren
konuŞurlar. Kadın dile getirse bile genelde erkeğin konuya olumsuz
yaklaŞımından çatıŞmayla sonlanır. Erkeğin suskunluğundan dolayı kadın,
kocasının düŞünce ve duygularını anlamaz. Bir süre sonra kadın cazibesi
hakkında kuŞku duyar. Kocasının baŞka kadınlara ilgisi olduğundan
Şüphelenir. Dargınlık, yılgınlık ve erkeğin davranıŞı evliliği
parçalanmaya kadar götürür. Çiftler arasındaki seksüel problemler ve
güçlükler kadının seksüel ilgisi o derece Şiddetli baskılar ki, böylece
kronik (müzmin) bir seksüel bozukluk oluŞur.