ÇocukLarda DisipLin

Çocuk yetiŞtirmedeki en önemli tartıŞma konularından biri uygun disiplin
dengeli bi şekilde sağlanmasıdır. Disiplin ailelerin çocuklarının yapmasını bekledikleri ve
beklemedikleri Şeyleri çocuklarına öğretme biçimidir. Cezadan farklı
bir Şeydir. Ceza istenmeyen bir harekete karŞı oluŞur. Oysa disiplin
devam eden ve çocuğunuzun kiŞiliğini oluŞturmada onu yönlendiren bir
olgudur.Genel ilkeler: Her çocuk farklıdır. Ancak pek çok
çocuk için geçerli ve gerekli bir takım kurallar vardır. AŞağıda
disiplinin temel ilkeleri sıralanmıŞtır:Disiplin çocuk hareketlenmeye baŞladığından itibaren baŞlamalıdır.Disiplin yaŞa uygun olmalıdır.Çocuğunuzun
iyi davranıŞlarını fark etmeye ve onu ödüllendirmeye dikkat edin. Ödül,
küçük bir yeŞil kart, elinin üzerine yeŞil bir artı iŞareti olabilir:
olumsuz davranıŞlarda da bunların kırmızısı kullanılabilir. Ona iyi
bir örnek olun: sizin yapmadığınız bir doğruyu yapmak istemeyecek, sizin
yanlıŞlarınızı ise farkına bile varmadan taklit edecektir. Disiplin sağlandıktan sonra onu kucaklayın. HoŞunuza gitmeyenin kendisi değil, sadece belirli bir davranıŞı olduğunu anlatın.Fiziksel Şiddet uygun değildir.Ödüller zaman geçirmeden verilmelidir.İstenmeyen davranıŞların azaltılması: Hiçbir
istenmeyen davranıŞ için çocuğunuzu ödüllendirmeyin. Örneğin; öfke
nöbeti geçiren bir çocuğa susması için kurabiye vermek kötü davranıŞı
için onu ödüllendirmek olacaktır. Kötü davranıŞları azaltmak için bazı öneriler:DavranıŞı
asla onaylamayın, çocuğu görmezden gelin. Sizin onu ikna çabalarınız,
iŞinizi bırakıp onunla sürekli konuŞmanız çoğu kez ödül niteliğindedir.
Çocuğunuz sizin ilginizi çekmek için olumsuz davranıŞları kullanabilir.
Görmezden, duymazdan gelinecek olumsuz davranıŞların baŞında kardeŞler
arasındaki kavgalar gelir.DavranıŞın ceza ile sonuçlanabileceğini
söyleyin. Sürdürmesi durumunda sözünü ettiğiniz cezayı kesinlikle verin.
Uygulayamayacağınız cezalardan söz etmeyin.Etkin cezanın iki biçimi vardır:Çocuğun istediği Şeylere sınır getirmek: TV izlemesine izin vermemek, tatlıyı azaltmak,vbİstemediği bir Şey yaptırmak: günlük iŞler yapması; odasında kalması; vb.Cezalar,
davranıŞıyla iliŞkili olmalıdır, bazan davranıŞın doğal sonucu
olabilir: yemek yemeyi reddeden çocuk aç karnına uyuyabilir, yeterli
enerjiyi almadığı için TV izlemeyebilir, parka gidemeyebilir.Asla fiziksel ceza uygulamayın. Bu tür uygulamalar ona saldırgan olmayı öğretir. DİSİPLİN için YÖNTEMLERSıfır-üç yaŞ çocukları:En
önemli konu güvendir: size güven duyması için davranıŞlarınızın tutarlı
olması (benzer durumlarda benzer davranıŞı göstermeniz) yeterlidir.Çocuğunuzun
ağlamaya, yüksek sese baŞvurmadan sizin ilginizi çekebilmesi gerekir:
bunları beklemeden onun sözlerine, isteklerine cevap verin. Kısa süreli
bir ilgi, bir bakıŞ yeterlidir. Bebekler yüksek sesle söylenen “hayır”ı anlayacaktır.Onun kırması ve kendine zarar vermesi ihtimalinin az olduğu güvenli bir ortam sağlayın.Hayır, dedikten sonra onu sevdiği bir Şeye, örneğin oyuncağına yöneltin. Kötü davranıŞı asla ödüllendirmeyin. Öfke nöbetlerini görmezden gelin.İyi davranıŞı her zaman ödüllendirin. Vurma,
kırma gibi olumsuz davranıŞlarını elini tutarak engelleyin. Sakin ama
kararlı bir sesle neden yapmaması gerektiği, yerine ne yapabileceği
konusunda konuŞun. O an sizi dinlemiyor görünse bile kararlı ses tonunuz
ve davranıŞınız ona iyi gelecektir. Her zaman tutarlı davranın.
YaŞamındaki tüm yetiŞkinlerin aynı biçimde davranıyor olması çocuğunuzun
sağlıklı geliŞimi için temel koŞuldur.Okul öncesi:Çocuğunuzun kesin ve anlaŞılır kurallara ihtiyacı vardır.Çocuğun,
bir sonraki etkinliğe hazırlanmak için zamana ihtiyacı vardır. Oyununu
bırakıp hemen gelmediği için kızmak yerine, oyuna son vermesi için
önceden uyarmanız gerekir.Neyi neden yaptığınıza iliŞkin bolca açıklama isteyecektir.Kötü davranıŞları için odasında kalmayı ceza olarak kullanın.İyi davranıŞları için ödüllendirin. Mola vermek İstenmeyen
davranıŞları karŞısında çocuğunuzu bir süreliğine yalnız bırakarak
davranıŞı tekrarlamamasını sağlayan bir disiplin biçimidir. Böylece
çocuk ailenin kontrolü altında olduğunu ve kendisine bir süre düŞünme
fırsatı verildiğini anlar. Mola zamanları saldırgan ve zararlı
davranıŞları olan çocuklar için uygun bir yaklaŞımdır. Mola yerine götürürken ona asla fiziksel ceza vermeyin. Mola yerinden kaçarsa süresini baŞtan baŞlatın.Her defasında, niçin mola verdiğinizi ona açık olarak anlatın.Nerede mola verilmelidir?Mola için seçilen yer daha önceden belirlenmelidir. Örneğin: Oyun parkı,Odanın köŞeleriBelirli bir oda Mola ne kadar sürmelidir?Çocuğunuz her yaŞı için bir dakika tutabilirsiniz: örneğin 3 yaŞındaki çocuk için 3 dakika mola Mola süresi üç yaŞına kadar olan çocuklar için hiçbir zaman 5 dakikadan uzun olmamalıdır. Molaya son verme:Ana-baba
olarak molanın sonlandığına siz karar verin. Ona sürenin dolduğunu
söyleyin ve normal etkinliklerine dönmesine izin verin.Mola sonrasında ona normal davranın. DavranıŞı üzerinde tekrar uyarıda bulunmayın. Okul çağı:Yukarıda sayılan tüm kurallara ek olarak:Kendi görüŞ ve duygularını anlatması için ona olanak tanıyın.Ona seçme Şansı verin.Ona kendi kötü davranıŞlarını kendisinin çözmesi için fırsat verin.Ergenler:Bu dönemde kendilerini ve kendi sınırlarını anlamaya ve tanımaya çalıŞmaktadırlarAilelerinin kendilerini anlamasına ihtiyaçları vardır. Çocuğunuzun
olumsuz davranıŞlarının uzun dönemdeki etkilerini anlamasını sağlayın:
bunun için sorularla cevap alarak  fikir jimnastiği yapabilirsiniz yararlı sonuçlar elde ettiğinin farkına sizde varacaksınız.  Hayırlı Evlatlar yetiştirmek dileğiyle.