Cuma Suresi Türkçe Okunuşu

Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi


Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi
ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu
lefiy dalalin mubiyninVe ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu


Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeŞa’u vallahu zulfadlil’azıymi


Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari
yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu
la yehdiylkavmezzalimiyneKul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne


Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne


Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe
tureddune ila ‘alimilğaybi veŞŞehadeti feyunebiiukum bima kuntum
ta’meluneYa eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av
ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemuneFeiza kudıyetissalatu fenteŞiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune


Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma
‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne