Cuma SuResi ve ANLamı

TÜRKÇE OKUNUşUYesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi Huvelleziy
be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve
yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy
dalalin mubiynin Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeŞa’u vallahu zulfadlil’azıymi Meselulleziyne
hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren
bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la
yehdiylkavmezzalimiyne Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne Kul
innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune
ila ‘alimilğaybi veŞŞehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune Ya
eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila
zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune Feiza kudıyetissalatu fenteŞiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune Ve
iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma
‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne TÜRKÇE MEALİ62-El-CUM’A Adını,
9 âyetinde geçen “cum’a” kelimesinden alırMedine’de inmiŞtir; 11
(onbir) âyettir Münafıkların davranıŞlarından söz ettiği için bu adı
almıŞtırRahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla1 Göklerde ve yerde olanların hepsi, mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih eder 2
Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları
temizleyen, onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen
O’dur KuŞkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler 3 (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine katılmamıŞ bulunan diğer insanlara da göndermiŞtir O, azîzdir, hakîmdir4 Bu, Allah’ın lütfudur Onu dilediğine verir Allah büyük lütuf sahibidir5
Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce
kitap taŞıyan merkebin durumu gibidir Allah’ın âyetlerini yalanlamıŞ
olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola
iletmez 6 De ki: Ey yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız,
kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da
samimi iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım)!7 Ama onlar, önceden yaptıklarından dolayı ölümü asla temenni etmezler Allah, zalimleri çok iyi bilir8
De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır
Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O
size bütün yaptıklarınızı haber verecektir9 Ey iman edenler!
Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya
koŞun ve alıŞ veriŞi bırakın Eğer bilmiŞ olsanız, elbette bu, sizin
için daha hayırlıdır10 Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluŞa erersiniz 11
Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona
giderler ve seni ayakta bırakırlar De ki: Allah’ın yanında bulunan,
eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır Allah, rızık verenlerin en
hayırlısıdır.