Divan şiirinin (Nazımının) Konuları ve Özellikleri NeLerdir

 

Divan
şiirinin (Nazımının) Konuları ve Özellikleri

Divan
Şiiri, döneminin zevklerini, sanat anlayıŞını, inançlarını, hayata bakıŞlarını
ve bilgilerini yansıtır. Ne var ki, Divan
Şairinin gerçek yaŞamı anlattığına pek rastlanmaz. Kendisini sürekli acı çeken
bir âŞık olarak anlatan Divan Şairi, sevgilisini ay gibi yuvarlak yüzlü
bir güzel olarak betimler. Sevgili hem ay, hem de güneŞtir. Divan
Şiirinde kullanılan benzetmelerde sevgilinin boyu mızrak gibi uzun ve düz,
saçları sümbül, yanakları lale ya da gül, gözleri nergis, kaŞları yay,
kirpikleri ok, diŞleri inci, çene çukuru kuyudur. Sevgilinin beli kıldan
incedir, dudağı ölümsüzlük suyu (ab-ı hayat) gibidir. Böyle betimlenen
sevgilinin âŞığının (yani Şairin) gözyaŞı Nil ya da Fırat ırmakları gibi akar.
ÂŞığın bir yandan rakibi, bir yandan da acı çektiren sevgilisi vardır ve bu
nedenle baŞı belâdan hiç kurtulmaz. Divan
Şiirinde bütün Şairlerin kullandığı bu tür benzetmelere “mazmun” denir. Bu
mazmunları yerli yerinde ve baŞarılı biçimde kullananlar iyi Şair sayılırdı.