DuaLar arabaya binerken okunacak dualar

Arabaya
Binerken
Okunacak Dua


"Bismillahi,
sübhanellezi
sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve
inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

Bu dua arabalara binerken
okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan baŞka
sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira
Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı
okurlardı. (11)

Belli
Bir
Saatte Uyanmak İçin

Belirli
bir saatte uyanmak
isteyen kimse,

Kevser sûresini üç defa ve
Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

 


"İnnâa
e'taynâakel kevser.
Fesalli li rabbike
ven har
. İnne
Şâanieke hüvel ebter"

Bir
Yeriniz
Ağrıdığı Zaman

Tirmizi'nin
Enes b.Malik'ten rivayet ettiğine göre, Rasûlullah
(s.a.v) Şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman
elini,
ağrının olduğu yere koy ve Şunu
tekrarla:"Bismillahi e'uzu
bi'izzetillahi ve kudratihi min Şerri mâ ecidü min
veca'i hâzâ" 

BoŞ
Malayani KonuŞulan Meclislerde
Kim, malayani
konuŞmaların çok
oldugu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan once Şu duayı okursa bu
yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmıŞ olur. "Allahım! Seni
hamdinle tesbih ederim. Senden baŞka ilah olmadığına Şehadet ederim.
Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyorum.". 
Çocuk
DüŞmemesi İçin
Karısı
hamile olup da erken doğum, çocuğun
düŞmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karŞısında kalan
bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:

 

"Ya Mübdi"

ismini
99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu
tehlikelerden saklar. 

Çocuğun
Huyunun GüzelleŞmesi
Kötü
huylu çocuğu olan bir kimse:

 

 

"Ya Mukît"
ismini 7 kere bir
boŞ kaba okusa ve o kabı
su ile doldurup o kötü huylu çocuğuna içirse Allah'ın izniyle o çocuğun
huyu güzelleŞir. 
Çocuğun
İtaatkar Olması İçin
Eğer,
bir
kimsenin oğlu
kendine itaat etmezse Şehadet parmağını onun eli üzerine koyarak "Yâ şehîd" dese Allah'ın izniyle
itaatkâr olur.
Çocuk
Olması
 
Çocuğu
olmayan bir kadın,
yedi gün oruç tutup iftar vaktinde "
Yâ Musavvir, Ya Bari, Ya
Halık" isimlerini su üzerine
21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu
isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder." 
Yandaki
ayetler dua
makamında
okundukları vakit, çocuk istemeye ve hayırlı bir mirasçı dilemeye
yaramaktadır. Çünkü Zekeriya aleyhisselam Rabbine böyle dua
eylemiŞtir.  Bu bakımdan bizlerin de bu çeŞit sıkıntısı olduğu
zaman bu ayetlerle dua etmemiz menfaatımız icabıdır.
"Fe
hebli min ledünke veliyya"

(Meryem, 5) 

 

"Yerisüni
ve
yerisü
min âli Yâkûb."

(Meryem,
6)"Yühricüküm
tıflen sümme li tebluğû
eŞüddeküm"

(Mümin, 67)

Duanın
Kabulü 
 

Büyük
zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere "Yâ Vehhâb"
dese o kimsenin duasını Allah teala kabul eder, demiŞlerdir.

Evden Çıkarken Okunacak
Dua

"Bismillahi
tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."

(Allah'ım ismiyle, Allah'a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat
yapmak ancak Allah'ın yardımıyladır.)

Eve Girerken Okunacak
Dua
"Allahümme inni es'elüke hayrel mevleci ve
hayrel mahreci, bismillahi velecna ve alallahi Rabbena tevekkelna"

 

(Allah'ım, hayırlar husususnda Senden hayırlı
çıkıŞ ve giriŞ isterim. Ey Allah'ım, Senin adınla girdik, yine Senin
adınla çıkarız. Yalnız Allah'a , Rabbimize güvendik  ve dayandık.)
Ezandan
Sonra Okunacak Dua
"Allahumme
rabbe
hâzihî'd-dav'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il
vesîlete ve'l-fadîlete ve'd-derecete'l-vâsiate ve'b'ashu mekamen
Mahmûden ellezi veadteh. "Ey bu tam davetin sahibi ve kılınacak
namazın
Rabbi, Muhammed Aleyhisselâm'a vesile ve fazileti ver. O'nu kendisine
vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a eriŞtir."
Hafızayı
Kuvvetlendirmek İçin
"Allahummerzukna
hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve
fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya
erhamerrahimiyn."

 

Seher
vaktinde 70 kere 1 ay okumaya devam edilirse Allah'ın izniyle
devam edenin hafızası kuvvetli olur.

Hastalığın
Allah'ın İzniyle Sıhhate DönüŞmesi

Hz.Hızır
aleyhisselamdan
nakledildiğine göre bir kimse bir
hastanın hatırını sormaya gittiğinde Şifa niyetine:
112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ
ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"

3 kere
de "Yâ şifae'l Kulûb" dese o
hastanın
hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüŞür.
"Yâ
Selâm" Her kim bu ismi 161 kere
hasta üzerine okusa o
hasta sihhat bulur.

İhtiyacın
KarŞılanması Sıkıntının Giderilmesi
Bir
Şey
isteyen, düŞman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde
ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her
hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece
yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp baŞını açarak ellerini
havaya kaldırarak
"Yâ Vehhâb" dedikten
sonra
ihtiyacını Cenab-ı Hakk'a arzetse Allahü teala onun ihtiyacını
karŞılar, sıkıntısını giderir.

Bir
kimse perŞembe günü
duha namazını
kıldıktan sonra hiç kimse ile görüŞmeden, konuŞmadan

"Yâ
Semi"
ismini
100 kere okuyup Allahü teala
hazretlerine hacetini arzeylerse Hak teala onun ihtiyacını giderir.
 

 

Hali
değiŞen, fakir, garip, kimsesiz, hasta olan bir kimse abdest alıp iki
rekat namaz kıldıktan sonra "Yâ Lâtif"
ismini 100 kere okuyup
Allah'tan hacet
dilerse, ihtiyacının giderilmesini isterse Allah'da onun ihtiyacını
giderir.

 

İki KiŞi Arasındaki
Bir İhtilafın Kaldırılması
Bir
yemek üzerine "Yâ Vedûd"
ismini 1000 kere okuyup sonra
o yemeği o
muhalefet eden kimseye verirse ve yedirirse aradaki anlaŞmazlık ortadan
kalkar.
Kaybettiği
bir Şeyi bulmak

 


Bir
kimse bir Şeyi kaybetse, bir parça kağıt üzerine "Ya Hakk" lafzını yazsa ve geceleyin
o kağıdı eli üzerine koyup gökyüzüne baksa o zayi eylediği Şeyi
Allah'ın izniyle bulur.


KiŞinin
Kendi
Ölümü İçin Yapacağı Dua


"Allahumme ahyini
mâkânetil hayatü hayran li ve teveffeni iza kânetil vefatü hayren li."
(Allah'ım, yaŞamam
hayırlı olduğu ana kadar beni yaŞat, ölüm
hayırlı olduğu anda da beni öldür.)


Kur’ân-ı Kerîmi
Bitirdiği Zaman


“Allahım!
Kur’ân-ı kerîm hürmetine bana rahmet eyle, Kur’ânı bana îmân, nûr,
hidâyet ve rahmet kıl, Allahım Kur’ân-ı kerîmden
unuttuğum oldu ise
bana hatırlat, anlamadığım olduğu ise bana anlat, gece ve gündüzde
Kur’ân okumayı bana
nasib et, Kur’ân-ı kerîmi
lehimde hüccet kıl. Ey
âlemlerin Rabbi.”


Mubin DuasıMühim
iŞlerin
kolaylıkla
halledilmesi için Yâsin Suresi
arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca
yediŞer defa
"Mubîn" duası okunmalı.


Servet
İsteme
Duası


"Allahumme
inna
nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"

(Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet
isterim.) 


Sütü
az
olan kadın


Bir
kimse "Yâ Metîn"
ismini bir yemek üzerine
yazsa ve sütü az olan kadına yedirse sütü çok olur.


Tuvalete
Girerken Okudukları
Dua


"Bismillâh.
Allahümme
innî eûzü bike
mine'l-hubsi ve'l-habâis.

(Bismillâh. Allah'ım, hususi ve umumi
bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden sana sığınırım.)


Tuvaletten
Çıkarken Okudukları
Dua"Elhamdü
lillâhillezî
ezhebe anni'l-ezâ
ve âfânî…"

(Bana rahatsızlık veren Şeyleri giderip, sıhhat ve
afiyet hibe eden Allah'a hamd olsun.)


Üzüntü
ve Tasa Halinde


"Ya Hayyu
ya Kayyum, birahmetike estagisu.

(Ey diri olan, ey Kayyum olan
Rabbim rahmetin adina yardimını talep ediyorum."


Vesveseyi
Önleme
Duası


"Amentü
billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem
yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."  (11)

(Allah'a
ve O'nun bütün peygamberlerine inandım. Allah birdir. Yemez,
içmez, hiçbir Şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. O'na
hiçbir Şey denk olamadı.)


Uyuyamayan
Kimsenin Okuyacağı Dua


"Allahumme
ğarati'n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te'hüzüke
sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni." (11)

(Allah'ım,
yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat sahibi, daima duran ve
tutansın. Seni ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Ey Hay olan
Allah'ım, Kayyûm olan Allah'ım, gecemi rahat kıl gözlerimi kapatıver.)


Yatağa
Girerken
Okudukları Dua


"Allahümme,
kınî azâbeke yevme teb'asu
ev tecme'u ibâdeke

(Allahım! Kullarını yeniden
dirilttiğin veya topladığın  gün beni azabından koru.)"

Yemeğe
BaŞlarken
Okunacak Dua
"Allahume
bârik lenâ
fima razaktenâ ve kınâ azâbennar, Bismillah"
(Allah'ım; rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateŞ
azabından muhafaza eyle. Allah'ın ismiyle baŞlıyorum.)
Zalimden Korkar
İsen

ilâhe,
Cebrâîle
ve
İsrâfîle ve
Mikâîle ve Azrâîle ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle ve İshaka ve
münzelit
Tevrâti vel İncîli vez Zebûri vel Fürkân, Kün lî, câren min fülanibni
Fülân,
min kezâ ve kezâ
Zor Bir İŞle
KarŞılaŞan
"Yâ
Bedi"
ismini "Yâ
bedîü's-semâvati ve'l-arz" Şeklinde okusa Allahü teala
hazretleri onun o zor iŞini halleder.
 

 

Bir
kimsenin önemli ve mühim bir iŞi olursa onun hallini bilemezse akŞam ve
yatsı namazı arasında "Yâ ReŞîd"
ismini  1000 kere okursa
o iŞinin görülmesi kendisine kolay ve onun içi aydınlık olur.

 

yARen .