DuaLar Nicin kaBuL oLmuyor

YA RAB 


Körlük
gözde kalsın, Sağırlık kulakta, Dermansızlık dizde kalsın, Sükûnet
dudakta, Lakin yürek sağırlaŞmasın, KörleŞmesin, dermansız kalmasın ki,
Seni görsün, Seni duysun, Sana koŞsun çatlarcasına,


Yürekte
yaŞanmazsa, göz görüneni neylesin, Gönül hissetmezse, kulak duymuŞ
neylesin, Kalp sevmedikçe, el dokunmuŞ neylesin, Ya Rab nurunla donat
ki kalplerimizi, Gafletin kirleri ve pasları yerlere serilsin…
Sual: Kur’an-ı kerimde, (Dua edin, duanızı kabul ederim),

hadis-i
Şerifte ise, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boŞ çevirmekten
hayâ eder) buyurulduğu halde, bazı dualar niçin kabul olmuyor? CEVAPDuanın
kabul edilmesi için bazı Şartlar vardır. Duanın kabul edileceğinden
Şüphe etmemeli, Şartlarına riayet edilip edilmediğinden Şüphe
etmelidir. Gereken Şartlara riayet etmeden duanın kabul edilmesini
beklemek uygun olmaz.Önce çalıŞmak, sonra dua dinin esası!Kabul edilir ancak, çalıŞanın duası!Duanın kabul edilmesi için gereken Şartlardan bir kısmı Şöyle:1- Haram lokmadan sakınmalıdır! Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki: (Haramdan sakının! Midesine haram lokma girenin kırk gün duası kabul olmaz.) [Taberani]Sad
bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: Ya Resulallah, dua buyur da, Allahü
teâlâ, benim her duamı kabul etsin! Cevabında buyurdu ki:(Duanızın
kabul olması için helal lokma yiyiniz! Çok kimse vardır ki, yedikleri
ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua
nasıl kabul olunur?) [şir’a]Yine buyurdu ki: (Duanın kabul
olması için iki Şey gerekir. Duayı ihlas ile yapmalıdır. Yediği ve
giydiği helalden olmalıdır. Müminin odasında, haramdan bir iplik varsa,
bu odada yaptığı dua kabul olmaz.) [Tergibüs-salât] 2- İtikadı düzgün olmalıdır. Bid’at ehlinin duaları kabul olmaz. Hadis-i Şerifte, (Bid’at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz) buyuruldu. (İbni Mace)Âyet-i
kerimenin, duanın tesir edebilmesi için, okuyan ve okunan kimsenin buna
inanması ve okuyanın itikadının düzgün olması, Allah rızası için
okuması, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karŞılığında ücret
istememesi Şarttır. 3- Uyanık kalble ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Allahü
teâlâya, kabul edileceğine tam inanarak dua ediniz! Biliniz ki, Allahü
teâlâ gafil bir kalb ile yapılan duayı kabul etmez.) [şir’a]4- Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Allahü
teâlâ, duanızı kabul eder. Dua ettim, hâlâ duam kabul olmadı diye acele
etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden
istiyorsunuz.) [Buhari]İstenilen Şeyin olmaması, duanın kabul
olmadığını göstermez. Onun için duaya devam etmelidir! Duanın kabulünün
gecikmesinin baŞka sebepleri de vardır. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:(Mümin
dua edince, Allahü teâlâ, Cebraile, “Ben onu seviyorum, isteğini hemen
yerine getirme!” Facir, [günahkâr] dua edince de “Ben onun sesini
sevmiyorum. İsteğini hemen yerine getir” buyurur.) [İbni Neccar]şu halde, duanın kabulünün gecikmesi zararlı değildir. 5- Bela gelmeden önce çok dua etmelidir. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen, refah zamanında çok dua etsin!) [Tirmizi]Ebu
İshak hazretlerinden dua istediler. Dua etti. Duasının kabul edildiğini
gören bir talebesi, (Efendim, bu duayı bana da öğretin, ihtiyaç halinde
ben de edeyim) dedi. Buyurdu ki: (Duamın kabul edilmesinin sebebi, otuz
yıldır kıldığım namazlar, ettiğim dualar ve haram lokmadan sakınmamdır.)6- Duaya hamd ve salevatla baŞlamalıdır. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Ey
namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allahü
teâlâya layık olduğu Şekilde hamd et, sonra bana salevat getir, sonra
dua et!) [Tirmizi]7- Yalvararak dua etmelidir. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (Gafil olan kalb ile yapılan dua makbul değildir.) [Tirmizi] Hazret-i Davud zamanında kuraklık oldu. Halk dua etmek için aralarından üç âlimi seçtiler. Âlimlerden biri Şöyle dua etti: (Ya
Rabbi, Kitabında kendimize zulmedenleri affetmemizi bildirdin. İŞte
biz, nefslerimize zulmettik. Senden af diliyoruz. Bizi affet!) İkinci âlimin duası da Şöyle: (Ya Rabbi, Kitabında köleleri, azat etmemizi bildirdin. İŞte biz kul olarak huzurundayız. Bizleri azat eyle!)Üçüncü âlim de Şöyle dua etti: (Ya
Rabbi, Kitabında, kapımıza gelen saili kovmamamızı, yüz çevirmememizi
bildirdin. İŞte biz de sail olarak huzurundayız. Senden rahmet
istiyoruz. Bizi boŞ çevirme!)Duaları kabul olarak rahmet yağdı.8- Sebeplere yapıŞmadan istemek kuru bir temennidir. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki: (ÇalıŞmadan dua eden, silahsız harbe giden gibidir.) [Deylemi]9- Günah iŞlemeyen dil ile dua etmelidir.Peygamber
efendimiz, (Allahü teâlâya günah iŞlemeyen dil ile dua edin) buyurdu.
Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince, (Birbirinize dua edin!
Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah iŞlemiŞtir) buyurdu.
[Tergibüs-salât] 10- İsm-i a’zam ve esma-i hüsna ile dua etmelidir. Sual: Gafletle dua etmektense hiç dua etmemek daha iyi değil mi?CEVAPGaflet
içinde olduğunu söyleyerek, duayı bırakmak doğru değildir. Kalbine
geldiği gibi dua etmek, ezberlediği duayı okumaktan daha iyidir.
(Bezzâziyye)Dua dinin direğidir. (Allahü teâlâ indinde duadan
daha Şerefli bir Şey yoktur), (DüŞmandan kurtulmak, bol rızka kavuŞmak
için dua edin! Çünkü dua, müminin silahıdır) hadis-i Şerifleri duanın
önemini açıkça bildirmektedir. Allahü teâlâdan bir Şey istememek ise
çok kötüdür. Hadis-i Şerifte buyuruldu ki:(Allahü teâlâ, kendisinden bir Şey istemeyene, dua etmeyene gadap eder.) [Tirmizi]BaŞka
bir hadis-i Şerifte, (Dua ibadettir) buyuruldu. İbadeti terk etmek ise
hiç uygun değildir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:(Bana
dua edin kabul edeyim. [Bana halis kalb ile dua ederseniz kabul
ederim.] Bana ibadet etmek istemeyenleri, zelil ve hakir eder,
Cehenneme atarım.) [Mümin 60]Hamd ve salevatSual: Dua ederken, hamd ve salevat gerekir mi? CEVAPPeygamber
efendimize salevat getirmek duanın kabulüne vesiledir. Hamd duanın
baŞı, salevat getirmek ise, kanatları gibidir. Duaya hamd ve Resulullah
efendimize ve Onun âline ve eshabına salevat ile baŞlamalı, yani
(Elhamdülillahi rabbil âlemîn, essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ
Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn) demeli, sonunda da yine salevat
okumalı, (Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed)
demelidir. Resulullah efendimize okunan dua, yani salevat kabul olacağı
için, kabul olmuŞ iki dua arasında edilen dualar da, kabul olur.

yARen