Duodenal Tümörler

Duodenum tümörleri pek sık görülmez.
A.Malign Tümörler: Malign duodenum tümörlerinin çoğu adenokarsinomlar
leiomyo-sarkomlar, ve lenfomalardır. İnen duodenumda baŞka yerlerden
daha çok görülür. Ağrı, obstrüksiyon, kanama, tıkanma sanlığı ve
abdominal kitle görülen belirtilerdendir. Özellikle duodenumun 3. ve 4.
bölümlerindeki doudenal karsinomlar baryumlu grafilerde genellikle
gözden kaçar. Eğer araŞtırıcı Şüphede ise endoskopi ve biopsi tanıtıcı
olacaktır.

Eğer olanaklıysa adenokarsinomlar ve leiomyosarkomlar rezeke
edilmelidir. Eğer tümör lokalize ise panreatikoduodenektomi genellikle
gerekir. Rezeke edilemeyen lezyon-lar radyoterapi ile tedavi
edilmelidir. Lenfoma için biopsi ve radyoterapi önerilir.

İyileŞtirici rezeksiyonlardan sonra, 5 yıllık yaŞam oranı %30, tüm 5
yıllık oran %18′dir.

B.Benign Tümörler: Bunlar duodenal kanserlerden bile az görülürler.
Brunner bezlerinin adenomları en çok semptomlu olabilenlerdir.
Duodenumun birinci ve ikinci bölümlerinin birleŞiminde arka duvarına \
yatkınlık gösteren  küçük submukozal nodüllerdir. Sesil ve pediküllü
çeŞitleri görülür. Semptomlar kanamaya veya tıkanıklığa bağlıdır.
Leiomyomlar ve kar-sinoid tümörlerde duodenumda bulunabilir ve
genellikle semptomatiktirler.

Duodenum submukozasında bulunan ektopik islet (adacık) hücreli
adenomlar (gastrinomalar) az sayıda Zollinger-Ellison sendromuna neden
olurlar.