GebeLik sorunLarı hamilelikteki ciLt değiŞimi

İçindekiler

Gebelik çatlakları: Gebeliğin ilerleyen aylarında kırmızı, ciltten hafif çökük
çatlaklar meydana gelebilir.Bunlar dermal bağ dokusunun liflerinin
zorlanması ve dermal elastik liflerin kopması, derinin fazlagerilmesi
sonucu oluŞur. Genel olarak 16. haftadan sonra görülür. AŞırı ve hızlı
kilo alımı, genetikyatkınlık, çoğul gebelikler etkendir. Piyasada
bulunan çeŞitli marka çatlak kremleriyle durum kontrolaltına alınabilir,
en azından çatlak olacaksa bunun sınırlı kalması sağlanabilir.
Çatlakları tamamengeçiren veya oluŞumunu engelleyen bir ilaç
bilinmemektedir. Çatlak kremleri genel olarak duŞtansonra cilde iyice
masaj yaparak uygulanmalıdır. Sadece karın bölgesi değil, meme
baŞlarına,bacakların iç ve dıŞ tarafı ile kalçaların dıŞ tarafına da
uygulanmalıdır. Cilt elastikiyetinin az olduğukiŞilerde çatlaklar daha
belirgin olmaktadır.Renk değiŞiklikleri: Gebelikte izlenen
östrojen, progesteron, çeŞitli androjenler, adrenal
steroidlerin(kortizol, aldosteron) değiŞimine bağlı olarak ciltte
değiŞiklikler oluŞur. Birçok kadında karın cildininortasında bulunan ve
“linea alba” adı verilen açık renkli çizgi belirgin Şekilde pigmente
olur ve koyu birrenk alarak “linea nigra” adını alır. Bazen de yüz ve
boyunda çeŞitli büyüklükte kahverengi yamaŞeklinde lezyonlar oluŞur,
buna “gebelik maskesi” adı verilir. Bu pigmentasyon değiŞiklikleri
genelolarak doğumdan sonra geriler. Doğum kontrol hapı kullananlarda da
benzer değiŞiklikler izlenebilir.Bu tablodan melanosit stimulan hormon
suçlanmaktadır. 8. gebelik haftasında hipofiz bezinin ortalobundaki
geniŞlemeye bağlı MSH yükselir. Böylece epidermal ve dermal makrofajlar
içine melanindepolanması artar. Hiperpigmentasyon genel olarak meme
baŞı, genital bölge, göbek çevresi gibidoğal pigmente alanlarda daha
belirgindir . Koltuk altı, bacakların iç yüzü gibi sürtünmeye açık
alanlarda koyulaŞır. Melanosit stimulan hormonunun doğumdan sonra kan
seviyesi hızla düŞer vepigmentasyon da gerilemeye baŞlar. Ultraviyole
ıŞık, yüzeydeki değiŞiklikleri melanogenezi uyarmakyoluyla arttırır. Bu
durumda güneŞten uzak durmak gerekir. Genel olarak hiperpigmentasyon
doğumsonrası azalır ama hastaların üçte birinde 10 yıl devam
edebilir.Hamilelik döneminde, beyaz kadınların üçte ikisinde vasküler
örümcek olarak adlandırılan lezyonlargörülür. Bunlar, yüz, boyun,
gövdelerin üst yarısında santral lezyondan çevreye ıŞınsal
çıkıntılaroluŞturan kırmızı lezyonlardır. Bazen de palmar eritem denen
avuç içinde kızarıklıklar izlenir. GebelikdıŞında çeŞitli karaciğer
hastalıklarında görülen bu durum, gebelikte küçük kan damarlarındaki
kanakımının artmasıyla alakalıdır. Gebelikte ciltteki kan akımı artar,
periferik damar direnci azalır, el veayaklarda ısı artıŞı olur.
DiŞetlerinde de kapiler dolgunluğa bağlı diŞeti kanamaları görülebilir.Pruritis
gravidarum:ilerleyen dönemlerde karaciğer içi safra yollarında akımın
yavaŞlaması ve safratuzlarının birikimine bağlı olarak görülür. Tüm
vücutta yaygın kaŞıntılarla seyreder. Safra tuzuretansiyonu olur, serum
düzeyleri artar ve safra tuzları dermiste depolanır. KaŞıntı olur,
kaŞımayaikincil olarak cilt lezyonları geliŞir. Bu tablonun geliŞiminde
gebelik hormonları, genetik, çevreselfaktörler önemlidir.Benler:
Gebelikte daha önce var olan benler büyür ve koyulaŞır.Saçlar ve
kıllar: Gebelikte saç uzama fazı olan anagen faz relatif olarak uzar,
östrojen anagen fazıuzatır. Androjenler kıl foliküllerinin geniŞlemesine
sebep olur. Doğumdan sonra bu pozitif etki geçer vesaç dökülmesi
olabilir. Genellikle doğum sonrası 1-4.aylar arası belirgindir. Daha
sonra kendi kendinegeriler ve 6-12 ay arasında normal saç geliŞimi
oluŞur. Yüzde ve göbek çevresinde olan kıllanmalardoğumdan sonra
geriler.

GEBELİKTE SİVİLCELER: Gebelikte özellikle 8. haftadan
itibaren değiŞen hormonal ortam bazı anne adaylarında önceden varolan
sivilcelerin artmasına ya da ilk defa gebelik döneminde sivilcelerin
ortaya çıkmasına neden olur. Ender durumlarda ise varolan sivilcelerde
azalma görülür. Yüz cildi temiz ve kuru tutulmalıdır. Sivilceler
kozmetik sorunlar yarattığında doktor önerisine göre topikal (bölgesel)
ilaçlar kullanılabilir (dikkat: izotretinoin içerikli “sivilce
ilaçlarının” doğumsal anomalilere neden olduğu kanıtlanmıŞtır. Bu yüzden
gebelik döneminde sivilceleriniz için ilaç kullanmadan önce mutlaka
doktorunuza danıŞmalısınız!).

TIRNAK DEÐİşİKLİKLERİ: Tırnaklar
cildin bir uzantısı olarak kabul edilirler ve gebelik döneminde artan
hormonların etkisiyle tırnaklar yumuŞayıp incelerek kolay kırılır hale
gelebilirler. Tırnak cilası durumu daha da kötüleŞtirebilir. BulaŞık ve
çamaŞır yıkarken lastik eldiven kullanmak ve el ve tırnaklara
nemlendirici losyon sürmek çoğu durumda faydalı olur.

AVUÇ İÇİNDE KIZARIKLIK: Latincede palmar eritem adı verilen bu durum, gebelik
dıŞındaki bir dönemde ortaya çıktığında bir karaciğer hastalığını
düŞündürmesine karŞın, gebelik döneminde fizyolojik olarak ortaya
çıkabilir. Avuç içlerinde ve nadiren de ayak tabanlarında kızarıklık ve
kaŞıntı Şeklinde ortaya çıkar. Palmar eritemin de diğer çoğu cilt
değiŞikliğinde olduğu gibi gebeliğe bağlı olarak kandaki östrojenin
artması nedeniyle ortaya çıktığı düŞünülmektedir. KaŞıntı Şiddetli
olduğunda nemlendirici kremler faydalı olabilir. Nemlendiricilere cevap
vermeyen kaŞıntılarda ise doktor önerisine göre bazı ilaçlar
kullanılabilir.

CİLTTE ÖRÜMCEK TARZINDA DAMARLANMALAR: Bu tür
oluŞumlar sıklıkla yüzde ve boyunda, bazen de karın cildinde ortaya
çıkarlar. Merkezde bir damar ve bu damardan etrafa adeta bir örümceğin
ayakları gibi ıŞınsal olarak yayılan kılcal damarlanmalar
Şeklindedirler. Gebelik dıŞı bir dönemde ortaya çıktıklarında bir
karaciğer hastalığını düŞündürmelerine karŞın, gebelikte artan
östrojenin etkisine bağlı fizyolojik olarak ortaya çıkabilirler.
Gebelikten sonra genellikle kısa sürede kaybolurlar. Bir Şikayete yol
açmadıklarından tedavi gereksizdir.PUPPP: (Pruritik Ürtikeryal
Papül ve Plağı).Gebelikte en sık görülen gebeliğe spesifik cilt
hastalığıdır.Tekiz gebeliklerde 1/200, ikiz gebeliklerde 8/200 oranında
görülür. Yaygın, kaŞıntılı, kutanözerupsiyonlar vardır. Genellikle
karında çatlakların etrafındadır. Daha sonra ekstremitelere de yayılır.Tedavide;
oral kaŞıntıyı önleyici ilaçlar ve ve cilt nemlendiricileri kullanılır.
Birçok vakada döküntülerdoğumdan hemen önce veya doğumdan birkaç gün
sonra geçer.Sivilce: Genel olarak gebelikten etkilenmez. Gebe olmaya
kadınların kullandığı retinoik asit gebeliktekontraindikedir. Onun
yerine topikal ilaçlar tercih edilir.Sedef hastalığı: Hastaların
%20′inde tablo kötüleŞir, topikal kortikosteroidler denenebilir. Tüm
vücudayayılan tiplerde UV-B fototerapi kullanılabilir. Tırnaklarda
yumuŞama, incelme ve kırılmalar görülebilir.