Hemoroidler normal doğuma engelmidir

Gebelik, hemoroid oluŞumunu ya da varolan hemoroidlerin yarattığı
Şikayetlerin artmasını kolaylaŞtıran bir durumdur. Ancak alacağınız bazı
önlemlerle gebeliğinizi bu açıdan hiçbir sorun yaŞamadan atlatmanız
mümkündür.

Hemoroid (basur, mayasıl), anüs ve rektum (kalınbarsağın son kısmı)
bölgesindeki toplardamarların bir tür varisidir. Varis,
toplardamarlardaki kıvrılmalar ve bölgesel olarak kan akımının ileri
derecede yavaŞlaması sonucu cilde veya hemoroid durumunda mukozaya yakın
toplardamarların belirginleŞmesidir. Bu belirginleŞen toplardamar
pakeleri (“toplulukları”) dıŞkılama esnasında ve özellikle de kabızlık
ve dıŞkının sert olmasına bağlı ıkınmada kolaylıkla yırtılarak kanar.

Hemoroidin ilk belirtisi genellikle dıŞkılama esnasında görülen taze
kandır. Bu kanama genellikle kısa zamanda durur ancak her dıŞkılama
esnasında yineler. Kanama dıŞında görülen diğer belirtiler bölgede
dolgunluk ve özellikle dıŞkılamayla baŞlayan ve uzun süre devam eden
ağrıdır. Bunun dıŞında temizlik esnasında ele kitle gelmesi diğer bir
belirti olabilir. Hemoroidlerin içinde kan akımı ileri derecelerde
yavaŞladığından bazı durumlarda damariçinde bir pıhtı oluŞup damarın
tümüyle tıkanmasına neden olur. Bu durum çok Şiddetli ağrıya yolaçar ve
tedavi edilmediği sürece ağrı devam eder.

Gebelikte hemoroidler kan kaybına yolaçarak demir eksikliği anemisine
neden olabilirler. 15 mililitre kan kaybı bir günlük demir ihtiyacını
tüketir.

Gebelikte neden hemoroid daha sık oluŞur?

Gebelikte kan hacminin artmasına bağlı olarak özellikle vücudun alt
yarısında toplardamar içi basınç artmıŞtır. Büyüyen uterusun ana
toplardamarlara (vena cava inferior) baskı yapması bu basıncı daha da
artırır ve akım yavaŞlar. Akım yavaŞladığında yüzeyel toplardamarlarda
varisleŞme ortaya çıkar. Progesteronun damar düz kaslarını gevŞetici
etkisi bu varisleŞmeyi kolaylaŞtırır. Sonuç olarak bacaklarda, vulvada
ve anüs bölgesinde varisler ortaya çıkar.

Hemoroid gebelikte en sık görülen varis Şeklidir, bunu bacaklardaki
varisler takipeder. Vulva varisleri ise ender görülürler.

Gebelikte hemoroid belirtileri için ne gibi tedaviler uygulanabilir?

Hemoroid için temel olarak iki tedavi Şekli vardır. Cerrahi tedaviyle
hemoroidlerin çıkarılması ve ilaçla tedavi. İlaçla tedavi de
belirtilerin Şidetine göre bölgesel krem ve fitil uygulaması Şeklinde
olabileceği gibi, ağızdan alınan uzun süreli tablet tedavisi Şeklinde de
olabilir.

Gebelikte belirtiler tedavi gerektirecek kadar Şiddetli olduğunda ilk
olarak lokal (bölgesel) tedavi tercih edilir. Bu tedaviye aŞağıdaki
önlemler de eklendiğinde tedavi genellikle baŞarılı olur. Yanıt
alınamayan durumlarda gebeliğin üçüncü ayından sonra tablet Şeklinde
tedaviye geçilebilir.

Gebelikten sonra hemoroidlerde önemli derecede iyileŞme meydana
geldiğinden cerrahi, gebelikte hemoroid tedavisi için son seçenektir.

Gebelikte anne adayının hemoroid sorunlarını azaltmak için
alabileceği önlemler nelerdir?

Kabızlığın önlenmesi: kabızlık dıŞkılama esnasında daha çok
ıkınılması nedeniyle hemoroid belirtilerini kötüleŞtiren bir durumdur.
Lifli gıdalarla beslenerek, bol su içerek, düzenli egzersizlerle ve
gerekli durumlarda ilaç kullanılarak kabızlık mutlaka önlenmelidir.
Kabızlık önlenmediği ve dıŞkılar yumuŞatılmadığı sürece hiçbir hemoroid
tedavisi baŞarılı olamaz.

Pakelerin içeri itilmesi: Pakeler (hemoroid “memeleri”) bazen
dıŞkılama sonrasında dıŞarı çıkar ve orada kalırlar. Bu durumlarda
parmağınızı vazelinle kayganlaŞtırdıktan sonra bu pakeleri tekrar
içeriye ittirmelisiniz. DıŞarıda kalan pakeler içlerindeki damarların
daha kolay tıkanmasına ve kuruma nedeniyle daha çok ağrı oluŞmasına
neden olur.

Kegel egzersizleri: bu egzersizler perine (perine vajina giriŞi ile
makat arasında kalan bölgedir) kaslarını güçlendiren egzersizlerdir ve
hemoroid tedavisinde ek bir önlem olarak uygulanabilir. Günde en az
50-100 adet Kegel egzersizi yaparak bölge kan akımının hızlanmasına
yardımcı olabilirsiniz. Kegel egzersizi yapmak çok basittir: bir
parmağınızı vajinanın giriŞinden içeriye hafifçe yerleŞtirdikten sonra
kaslarınızla parmağınızı sıkıŞtırmayı deneyin. Bu sıkıŞtırma hareketi
Kegel egzersizidir. Bu egzersiz esnasında perinede bulunan tüm kaslar
bir bütün halinde çalıŞırlar.

Eczanede satılan oturma banyoları da belirtilerin hafiflemesine
yardımcı olur.

Hemoroidler normal doğuma engelmidir?

Hemoroidler normal doğuma nadiren engel olurlar. Ancak büyük ve kolay
kanayan hemoroidler zorlu bir doğumda aŞırı ıkınmaya bağlı olarak
kanayabilirler ve doğum sonrası Şiddetli ağrılara neden olabilirler.
Bunun için hemoroid tedavisinin doğum eyleminden çok önce baŞlanmasında
fayda vardır. Doğum sonrası hem hemoroidler hem de belirtileri hızla
geriler. Tek baŞına hemoroid varlığı vajinal doğum için bir engel
değildir.