Hirschsprung Hastalığı Nedir

Hirschsprung hastalığı (doğuŞtan kalın barsak geniŞlemesi olarak da
adlandırılır) yavaŞ yavaŞ anormal büyüklükte ya da geniŞlemiŞ kalın
barsak oluŞmasına neden olur. Bunun nedeni alt rektumun dıŞkıyı anüsten
dıŞarı çıkarmakta yeterli olmamasıdır. Prematüre bebeklerde nadir olmak
koŞulu ile, Hirschsprung hastalığı yeni doğan bebeklerdeki kalın barsak
tıkanıklığı nedenlerinden %33 ünü oluŞturmaktadır.

Yeni doğan bebeklerde ilk iŞaretler arasında mekonyum dıŞkısını
çıkarmakta baŞarısızlık, kusma, karın bölgesinde ŞiŞme ve dıŞkılayamama
sayılabilir.

Rektal bir muayene sonrasında, bebek çoğunlukla patlayıcı Şekilde
dıŞkılar. Bazen yeni doğmuŞ bir bebek bu yüzden dıŞkı bile kusabilir. Su
kaybı ve kilo kaybı da çok rastlanır. Çoğu yeni doğmuŞ bebekler bunun
yanı sıra kabız ve ishal de olabilirler.

Yeni doğmuŞ bir bebekte büyümüŞ bir kalın barsağı teŞhis etmenin en
iyi yöntemi rektal biyopsi yapmaktır.

Hirschsprung hastalığının tedavisi, dıŞkının atılabilir bir torba
içine doldurulabilmesi için karın bölgesinin dıŞ kısmına bir çıkıŞ
yapılmasından sonra ameliyattır. Bu, geçici bir tedbirdir. Bu açıklık,
çocuk 12 ile 18 aylık olduğunda baŞka bir ameliyat ile kapatılır.

Her ne kadar sürekli ishal nöbetleri kimi zaman problem teŞkil ederse
de tedavi son derece baŞarılı sonuç verir.