İnsanda Büyüme ve Gelişme Dönemleri

İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri Sağlık Bilgisi özellikleri

İnsanlarda belirli yaşlarda belirli dönemlerde özellikler incelendiğinde büyüme ve geliŞme, beŞ farklı döneme ayrılır. Bunlar;
bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetiŞkinlik dönemi ve yaşlılık dönemleri olarak ayrılmaktadır.

             1- Bebeklik Dönemi  En tatlı anları      :

0 – 12 ayları arasındaki dönemdir.

Yeni doğan 0–28 gün ve yeni doğan sonrası dönem olarak iki döneminde de incelenebilir.

                                   Bu dönemde;

                        •           Anne karnından çıktıktan sonra dıŞ ortama uyum sağlamaya
çalıŞırlar.

                        •           Hastalıklara ve çevresel faktörlere karŞı savunmasızdırlar.

                        •           BaŞlarını dik tutamazlar, emme, tutma, yakalama hareketi
yaparlar.

                        •           Her türlü ihtiyaçları için anneye bağımlıdırlar.

                        •           DiŞleri çıkar. (6. aydan sonra)

                       

2-         Çocukluk Dönemi       : 

              1 – 11 yaŞları
arasındaki dönemdir. (1 – 3 yaŞ arası özerklik, 3 – 6 yaŞ arası oyun, 6 – 11
yaŞ arası okul dönemi olarak incelenebilir).

Bu dönemde;

•           1 – 3 yaŞ arasında yürüme, konuŞma gibi yetenekleri
kazanırlar. Önce tutunarak sonra da desteksiz yürümeye baŞlarlar. Basit
kelimelerle (baba, mama, anne) konuŞmaya baŞlarlar, sonra bu kelimelerle cümle
kurarlar.

•           Anneye bağımlılıktan kurtulurlar.

•           Kendi kendine giyinir, yemek yer, yaŞıtlarıyla oynar ve
vücut temizliğini yaparlar.

•           Okula baŞlarlar. Okuma, yazma, matematik iŞlemleri gibi
temel okul becerilerini kazanırlar.

•           KiŞilik geliŞimi baŞlar.

•           Görev bilincini ve hayal ile gerçeği ayırt etmeyi öğrenir.

•           ArkadaŞları ve büyükleriyle iletiŞim kurabilirler.

•           Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirirler.

            3-         Ergenlik Dönemi         :

12 – 21 yaŞları
arasındaki dönemdir. (Erken, tam ve geç ergenlik olarak üç dönemde
incelenebilir).

Bu dönemde;

•           Duygusallık ön plana çıkar. AŞk, sevgi, sadakat, hayatın
anlamı gibi konular ilgilerini çeker.

•           Anne ve babalarla çatıŞırlar, kendilerini anlamadıklarını
düŞünür ve onlara değer vermezler.

•           Kendilerine değer verilmesin isterler.

•           Biyolojik yönden olgunlaŞırlar.

•           Bedensel ve ruhsal değiŞmeler yaŞarlar.

•           Soyut kavramları daha rahat algılarlar.

•           Toplumdaki yerlerini ve rollerini belirlemeye çalıŞırlar.

•           (Cinsel konular ilgilerini çeker, ailem içindeki yerim
nedir, ben kimim gibi soruları daha çok sorarlar).

 

            4-         YetiŞkinlik Dönemi      :

                                   21 – 65 yaŞları arasındaki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

                        •           Hayatın dönüm noktası olan iŞ, eŞ seçimini yaparlar.

                        •           Sorumlulukları artar, kendisini ve baŞkalarını düŞünürler.

                        •           Toplumsal sorunlarda rol almak isterler.

                        •           Fiziksel geliŞimlerini tamamlar ve olgunlaŞırlar.

 

            5-         YaŞlılık Dönemi           :

                                   65 yaŞın üstündeki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

•           Bedensel ve zihinsel yorgunluk baŞlar.

•           Hareket etme zorlaŞır.

•           Zihinsel faaliyetler zorlaŞır.

                        •           Çabuk yorulup kolay unuturlar.

•           Duyu organları eskisi kadar iyi çalıŞamaz.