İnternet Nedir İnternetin köklerini

İnternetin köklerini 1962
yılında J.C.R. Licklider'in Amerika'nın en büyük üniversitelerinden biri olan
Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT ) tartıŞmaya açtığı "Galaktik
Ağ" kavramında bulabiliriz. Licklider, bu kavramla küresel olarak
bağlanmıŞ bir sistemde isteyen herkesin herhangi bir yerden veri ve programlara
eriŞebilmesini ifade etmiŞti. Licklider 1962 Ekim ayında Amerikan Askeri
araŞtırma projesi olan İleri Savunma AraŞtırma Projesi'nin (DARPA – Defense
Advensed
Research Project Agency ) bilgisayar araŞtırma bölümünün baŞına geçti. MIT'de
araŞtırmacı olarak çalıŞan Lawrance Roberts ile Thomas Merrill, bilgisayarların
ilk
kez birbirleri ile 'konuŞmasını' ise 1965 yılında gerçekleŞtirdi.

1966 yılı sonunda Roberts DARPA'da çalıŞmaya baŞladı ve "ARPANET"
isimli projesi önerisini yaptı. ARPANET çerçevesinde ilk bağlantı 1969 yılında
dört merkezle yapıldı ve ana bilgisayarlar arası bağlantılar ile internetin ilk
Şekli ortaya çıktı. ARPANET'İ oluŞturan ilk dört merkez University of California
at Los Angeles (UCLA ), Stanford Research Institute (SRI ), University of Utah
ve son olarak University of California at Santa Barbara (UCSB ) idi (Gromov,
1998 ).

Kısa süre içerisinde birçok merkezdeki bilgisayarlar ARPANET ağına bağlandı.
1971 yılında Ağ Kontrol protokolü (NCP-Network Control Protokol )ismi verilen
bir protokol ile çalıŞmaya baŞladı. 1972 yılı Ekim ayında gerçekleŞtirilen
Uluslararsı Bilgisayar İletiŞim Konferansı (ICCC- International Computer
Communications Conference ) isimli Konferansta, ARPANET'in NCP ile baŞarılı bir
demontrasyonu gerçekleŞtirildi. Yine bu yıl içinde elektronik posta (e-mail )
ilk defa ARPANET içinde kullanılmaya baŞladı. NCP'DEN daha fazla yeni olanaklar
getiren yeni bir protokol,
1 Ocak 1983 tarihinde İletiŞim Kontrol Protokolu (Transmission Control
Protokol/ internet protokol – TCP/IP ) adıyla ARPANET içinde kullanılmaya
baŞladı. TCP/IP bugün varolan internet ağının ana halkası olarak yerini aldı.

1980 yılların ortasında Savunma Bakanlığı'na bağlı (DoD ) Amerikan askeri
bilgisayar ağı, ARPANET'ten ayrıldı ve MILITARY NET adı ile kendi ağını kurdu.
1986 yılında Amerikan bilimsel araŞtırma kurumu 'Ulusal Bilim KuruluŞu' (NSF ),
ARPANET
için ülke çapında beŞ büyük süper bilgisayar merkezi kurulmasını içeren kapsamlı
bir öneri paketi öne sürdü. ARPANET Amerikan hükümetinin sübvansiyonu ile
NSFNET olarak düzenlendi. 1987 yılında yeniden düzenlediği internet yapılanması
planı ile NSFNET yedi bölgesel nokta üzerinde 1.5 Mb/s (daha önce 56 Kb/s idi )
güçlü bir omurgayı iŞleteceğini duyurdu.

NSFNET Merit olarak adlandırılan Michigan Eyaletindeki üniversitelerin
organizasyonu ile NSF'in yaptığı bir anlaŞma doğrultusunda iŞletilmeye
baŞlandı. NSFNET'in iŞletilmesine bir süre sonra Merit'in yanında ABD'nin dev
bilgisayar firması IBM ve haberleŞme firması MCI dahil oldu. NSFNET'in
iŞletilmesine yönelik 1990 yılında oluŞturulan bu birlik 'İleri Ağ Hizmetleri'
(ANS-Advance Network Services )olarak adlandırıldı.ANS'nin kuruluŞu süreci
ABD'de 1990'lara kadar devlet desteğinde geliŞen internet omurgasının
özelleŞtirilmesi sürecinin de baŞlangıcı olmuŞtur.

1990 yılında NSFnet ile özel Şirketlerin ortak iŞletmesi ile baŞlayan
özelleŞtirme
süreci, 1995 yılı mayıs ayında NSF'nin internet omurga iŞletmeciliğinden
tamamen çekilmesi ile tamamlandı. 1995 yılından itibaren ABD internet omurga
iŞletimi
tamamen özel iŞleticilerinin elindedir.

Internet‘e çeŞitli Şekillerde, baŞlangıcından 1994 yılı sonuna kadar 110 ülke,
10,000 bilgisayar ağı, 3,000,000 dan fazla bilgisayar ve 25 milyonu aŞkın
kullanıcı bağlanmıŞtır. Bu sayı, Web Sayfası kavramının kullanıma girdiği 1995
yılı içinde büyük bir patlama göstermiŞ ve 60 milyon’a ulaŞmıŞtır. Bu sayının
1996 yılı içinde de, her ay yüzde 10 artması beklenmekteydi. Ve Şu an Türkiye'
de 5 Milyon, Dünyada toplam 300 Milyon İnternet kullanıcısı olduğu sanılıyor.
Görüldüğü üzere Internet büyük bir hızla dünyanın her köŞesine din, dil, ırk ve
ülke ayrımı yapmadan eriŞmektedir. şu an yeni yüzyılın en büyük iletiŞim ve
reklam araçlarının baŞında gelmektedir.