120 Kez Bakılmış

islamiyette cinsellik nedir nasıldır

 

 Kadına Arka Organdan YaklaŞmak

Kadına arka organdan temas ne Şekilde olursa olsun kesinlikle haramdır. şayet kadın bu iŞe razı olacak olursa

o da büyük günaha ortak olur. EŞler arası bile olsa anal iliŞki livata olarak adlandırılmıŞ olup yasaklanmıŞtır.
Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaŞmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaŞın. şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranıŞlarla) hazırlık yapın. Allah'tan korkun biliniz ki siz O'na kavuŞacaksınız. (Yâ Muhammed!) müminleri müjdele!" (Bakara Suresi : 222- 223)
.
Cinsel iliŞki çocuğun çıktığı yerden olmak Şartıyla ister kadının yüzü dönük olsun size isterse arkası Cenab-ı Hak (C.C.) helal olan yere ekin tarlası diyor. Yani çocuk yetiŞen doğum olan yer bunun dıŞında herhangi bir yerden varmak haramdır.

Allah Resulu buyuruyor:
"Kadınlara arkadan varmayınız."
"Kadınlara arkadan yaklaŞana lanet edilmiŞtir."
"Allah'ın size emrettiği yerden kadınlara yanaŞın."

Arefeyi bayrama bağlayan gece cinsi münasebet olur mu?

Bunda bir günah yoktur. Fakat bu vakitlerin gözetilmesi zararlı olmaz faydalı olur. Geceyi ibadetle geçirmek daha güzel olsa gerek.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli eserinde cima – cinsi münasebet- vakitlerinden bahsederken Şöyle demektedir:

Berat gecesi cinsel iliŞki

Berat gecesi yapılan cimadan çocuk olursa kötü huylu olur.

Cuma Günü Cinsel İliŞkide Bulunmak

Allah Resulü buyuruyor:

"Her Cuma günü karısıyla cinsi münasebette bulunamayacak olanınız var mı? İyi ya bunda hem kendisinin hem de eŞinin yıkanması sevabı olmak üzere iki birim sevabı vardır."

Cuma Gecesi Cinsel İliŞkide Bulunmak

Bazı müçtehid alimler Cuma gecesi cinsi münasebette bulunulmasının da Cuma günü yıkanılmasını öğütleyen hadislerin kapsamına girebileceğini aynı sevaba erdirebileceğini ifade etmiŞlerdir.

Kurban Bayramı gecesi cinsel iliŞki

Kurban bayramı gecesi yapılan cimadan çocuk olursa altı ve ya dört parmaklı olur.

Ramazan Bayramı gecesi cinsel iliŞki

Ramazan bayramı gecesi yapılan cinsi iliŞkiden çocuk olursa ana babasına asi olur.

Cinsel İliŞkide EŞlerin BaŞkalarını Hayal Etmeleri

EŞler cinsel iliŞkide bulunurken erkek hanımını tanıdığı güzel bir kadın diye hayal etmesi kadının da kocasını baŞka bir erkek diye hayal ederek seviŞmesi cinsel iliŞkide bulunması haramdır.

Cinsel İliŞkiden Önce Besmele Çekmek

Cinsel iliŞkiden önce besmele çekmek müstehaptır. Sonra Şu duayı okur:

Bismillhi allahumme cennibna-Ş Şeytane ma-rezektena"

Bu müstehap ve cinsel iliŞkinin edeplerindendir.

Kur'an Bulunan Odada Cinsel İliŞkide Bulunulur mu?

Kur'an bulunan odada cinsel iliŞkide bulunmanın bir sakıncası yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek için onu örtmek icap eder.

Adetli veye Lohusa Kadınla Cinsel İliŞkinin Kefareti Nedir ?

Allah Resulu buyuruyor:

"KiŞi hanımına kanama halinde temasta bulunmuŞsa bir dinar kanın kesilme halinde temas etmiŞse yarım dinar tasadduk eder." (2)

Fıkıh kitaplarında "Eğer kan kırmızı veya siyah ise bir dinar sarı ise yarım dinar sadaka vermesi müstehap olur" denilmektedir.

Eğer bir müslüman adet halindeki hanımıyla iliŞkide bulunmuŞsa önce tevbe etmesi gerekir. Sonra da yukarı da belirtildiği üzere fakirlere sadaka vermesi gerekir. Bu sadakayı her iki taraf da verir. (3)

Adetten Sonra Yıkanmadan Cinsel İliŞki

Hanefi alimlerine göre adet hali olan kadının hayız süresinin en çoğu olan on gün geçerse kan da kesilirse yıkanmadan cinsel iliŞkide bulunabilinir.

şafii ve Maliki alimlerine göre ise yıkandıktan sonra cinsel iliŞkide bulunabilinir. (3)

Sadece Cinsel Organı Yıkamak Yetmez mi?

Bazı alimlere göre yıkanması gerekmez yalnız cinsel organının yıkamakla cinsel iliŞki helal olur.

Bu farklılık "Onlar temizleninceye kadar yaklaŞmayınız" (Bakara Suresi: 222) ayetindeki temizlik anlayıŞından kaynaklanmaktadır. İmam-ı azama göre buradaki temizlik hayzın kesilmesi demektir. Dolayısıyla adet bitiminden sonra yıkanmadan cinsel iliŞkide bulunmak caizdir. Ancak yıkanmak müstehaptır. (3)

Evlilikte cinsel hayat

Cima kadınla erkeğin cinsi temasta bulunmasıdır. İslamiyet müminleri evlenmeye teŞvik etmiŞtir. Evlilik sayesinde cisi arzular tatmin edilir iffet ve namuz korunur neslin devamı mümkün olur.
İslam'a göre cimâ'ın da bir takım adabı vardır. Bunlar; birleŞmeden önce euzü-besmele çekmek; örtü altında olmak; kıbleye karŞı olmamak; aybaŞı halinde yapmamak dübürden sakınmak kadına yumuŞak davranmak; o da ihtiyacını giderinceye kadar terketmemek; ikinci defa iliŞkide bulunacaksa eteğini yıkamak; gecenin baŞlangıcında iliŞkide bulunacaksa uyumadan önce yıkanmak hiç değilse abdest alıp öyle uyumak; sevgi ve ilgiyi artırıcı hareketlerde bulunmak.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın. Kendiniz için önceden (uygun davranıŞlarla) hazırlık yapın. Allah'tan korkun biliniz ki siz O'na kavuŞacaksınız. müminleri müjdele!.(Bakara Suresi :223)

İslam cinsi arzuların meŞru yoldan giderilmesini ister. Kadına dübürden yaklaŞılma yasaklanmıŞtır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaŞmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaŞın. şunu iyi bilin ki Allah tevbe edenleri de sever temizlenenleri de sever."(Bakara Suresi :222)"

Bu bildiğimiz tenasül yoludur. Arka yoldan yaklaŞmak doğru değildir.

Peygamber Efendimiz buyuruyor:

Hanımına arka yoldan yaklaŞan kimse lanete uğramıŞtır.
Erkeğe veya veya kadına arka yoldan yaklaŞan kimseye Allah rahmet bakıŞıyla bakmaz" EŞler arası dahi olsa anal iliŞki livata olarak adlandırılmıŞ ve yasaklanmıŞtır.

Cinsi münasebetten sonra gusletmek farzdır.