Kadınların Duyarlı Bölgeleri

Cinsel İşlev Fizyolojisi 

Cinsellik önce arzu etmekle baŞlar. Daha sonra Masters ve Johnson adlı iki bilim
adamının tarif ettikleri uyarılma, plato, orgazm ve çözülme evreleri
birbirini takip eder. Bu evreler kadın ve erkekte belirgin farklılıklar
gösterir. Konumuz kadınlara odaklanmıŞ olmasına karŞın zaman zaman
erkekle kadın arasındaki farklılıklar üzerinde de durulacaktır.
Cinsellik önce arzu etmekle baŞlar. Daha sonra
Masters ve Johnson adlı iki bilim adamının tarif ettikleri uyarılma,
plato, orgazm ve çözülme evreleri birbirini takip eder. Bu evreler kadın
ve erkekte belirgin farklılıklar gösterir. Konumuz kadınlara odaklanmıŞ
olmasına karŞın zaman zaman erkekle kadın arasındaki farklılıklar
üzerinde de durulacaktır.

Evrelerin her biri yaŞ, hastalık, ilaçlar, alkol,
uyuŞturucu kullanımı ve psikolojik ve ikili iliŞkilerden kaynaklanan
sorunlardan olumsuz etkilenebilir.

Kadınların Duyarlı Bölgeleri

Kadınların çoğunda genital
bölgenin en duyarlı kısmı klitoristir ve en güçlü orgazmlar bu bölgenin
uyarılmasıyla ortaya çıkar. Kadının diğer duyarlı bölgeleri memeler,
meme uçları, labiumlar ve vajinadır. G noktası ise (Graefenberg
tarafından 1944 yılında tarif edilen bir bölgedir ve vajina ön duvarının
ortalarında yer almaktadır) derin basınca duyarlı olarak kabul
edilmekle beraber orgazm oluŞumunda birincil önem taŞıyan bir bölge
değildir.

Orgazmda
bazen aynen erkekteki ejakulasyona (boŞalmaya) benzer bir sıvı geldiği
saptanmıŞ olmakla beraber bu sıvının aslında idrar olduğu ve kadındaki
“ejakulasyon” yani “boŞalma” olarak tarif edilen olayın muhtemelen
orgazm esnasında idrar kaçağı olduğu sonradan anlaŞılmıŞtır. Gerçekten
de hiçbir idrar kaçırma Şikayeti olmayan bayanlarda güçlü bir orgazmda
istemsiz idrar kaçağı olabilmektedir.

Cinselliğin evreleri

Arzulama Evresi

Bu evre cinsellik dürtüsünün
ortaya çıktığı ve cinselliği ifade etme arzusunun duyulduğu evredir.
Hayaller ya da eŞten alınan görsel uyaranla baŞlayabilir.

Uyarılma evresi

Arzulamayı uyarılma evresi takip
eder. Bu evre parasempatik sistem tarafından yönetilen ve erotik
duygular eŞliğinde kadında vajinal salgının arttığı “ıslanma” dönemidir.
Vajina duvarlarından ve vajina giriŞindeki Bartholin bezlerinden
salgılanan sıvılarla birlikte nabız ve solunum hızlanır, tansiyon
yükselir, genel bir sıcak basması hali, memelerde dolgunluk, kas
gerginliğinde genel bir artıŞ, meme baŞlarında dikleŞme ortaya çıkar.
Ciltte yama tarzında renk değiŞiklikleri, klitoris ve labiumlarda ŞiŞme,
göğüs bölgesinde ve memelerde kızarma meydana gelir. Tüm bunlarla
birlikte vajina uzar ve geniŞler. Uterus yükselerek pelvis dıŞına çıkar.

Erkekte ise
uyarılma evresi penisin ereksiyonu (sertleŞmesi) Şeklinde gerçekleŞir.

Plato Evresi

Bu evrede seksüel gerginlik ve
erotik duygular yoğunlaŞır ve had safhaya ulaŞır. Cilt değiŞiklikleri
daha belirgin hale gelir, meme baŞları daha da dikleŞir. Labiumlar ŞiŞer
ve koyu kırmızı bir renk alır. Vajinanın alt 1/3 lük kısmı ŞiŞip
kalınlaŞarak “orgazmik platform” adlı yapıyı meydana getirir. Uterus
tümüyle pelvisten dıŞarı çıkmıŞtır. Yeterli uyaran olduğunda bu dönem
orgazmla son bulur.

Plato
evresinde ejakulasyon (boŞalma) öncesinde erkekten sıklıkla berrak ve
yapıŞkan kıvamlı bir sıvı gelir. Bu sıvının içinde az sayıda canlı sperm
de bulunabileceğinden kadının erkek boŞalmadan önce de (“geri çekme”
adı verilen yöntemle) gebe kalabilmesi mümkün olmaktadır.

Orgazm Evresi

Orgazm esasen sempatik sistem
tarafından yönlendirilen bir kasılma cevabıdır. Uyarılma ve plato
evresinde birikmiŞ olan gerginliğin boŞaltılmasıdır ve tüm cinsel hisler
arasında en güçlü ve doyurucu olanıdır. Orgazm esnasında vajina,
perine, anüs ve orgazmik platform adı verilen yapıyı oluŞturan kaslarda
3-15 adet arası 0.8 saniye süren refleks ritmik düzenli kasılmalar
oluŞur ve bu kasılmalar orgazm duygusunu ortaya çıkarır. Orgazm
esnasında birçok kadın ayrıca uterusta da kasılmalar hisseder. Bu yüzden
bazı kadınlarda histerektomi (ameliyatla uterusun çıkarılması) sonrası
orgazmın niteliklerinde değiŞiklik olabilir.

Erkeklerde ise orgazmı ejakulasyon
(boŞalma) takip eder. Erkekler orgazm döneminden sonra belli bir
refrakter (cevapsız) döneme girer ve bu dönemde uyaranlara
cevapsızdırlar. Kadınlarda ise böyle bir dönem olmadığından çok sayıda
orgazmı arka arkaya yaŞayabilir ve tek bir iliŞki esnasında ve/veya
öncesinde ardarda çok sayıda orgazm olabilirler.

Çözülme Evresi

Orgazmla birlikte uyarılma
evresinde biriken tüm gerginlik kaybolur ve kadında bir gevŞeme ve
kendini iyi hissetme duygusu ortaya çıkar.Takiben uyarılma evresinde
ortaya çıkan değiŞikliklerin tümü “çözülerek” geri döner. Tüm bu geri
dönüŞ süreci 5-10 dakika sürer.