102 Kez Bakılmış

Karın germe estetiği ameliyatı

Karın Germe ameliyatı için en uygun adaylar, karın bölgesinde
egzersiz ile giderilemeyen sarkıklık ve gevŞeklik Şikayeti olan kadın ve
erkeklerdir. Birkaç gebelik sonrası karın derisi ve kasları normale
dönemeyecek kadar deforme olmuŞ kadınlar için özellikle çok yararlıdır.
Karın Germe ameliyatında karın bölgesinde oluŞmuŞ çatlakların büyük bir
kısmı da fazla deri ile birlikte yok edilmektedir.Deri elastikiyetinin
kaybı ile birlikte bir miktar yağlanma Şikayeti olan daha yaŞlı
hastalarda da bu ameliyat iyi sonuç vermektedir. Bazen liposuction ile
birlikte sadece karın alt bölgesinin
gerilmesi(mini abdominoplasty) ile sorun çözümlenebilir. Doktorunuz
karın bölgesinde toplanan yağ miktarı, derinin elastikiyeti ve karın
kaslarının durumuna göre size en uygun tedaviyi önerecektir.

Önemli ölçüde zayıflamayı planlayan hastalar Karın Germe ameliyatını
ertelemelidir. Aynı zamanda yakın gelecekte hamile kalmayı düŞünen
kadınlar ; ameliyat sırasında sıkılaŞtırılan karın kasları gebelik ile
gevŞeyebileceğinden, ameliyat olmak için gebelik sonrasını
beklemelidirler.Doğum sonrasında karın germe ameliyatı en erken 1 yıl
sonra yapılabilir.

Cerrahi teknik

Karın Germe ameliyatı genellikle hastanede ve genel anestezi altında
yapılır. Eğer liposuctionla birlikte mini abdominoplasty yapılacaksa
cerrahın tercihine bağlı olarak ameliyat sedasyonla birlikte lokal
anestezi altında rahatlıkla yapılabilir. Ameliyat türüne göre iŞlem 2-4
saat sürer.

Karın germe ameliyatında öncelikle liposuction ile karın ve bel
bölgesindeki fazla yağlar alınır, sonra her iki kalça kemiği arasında
kasıklardan ve kıllı bölgenin hemen üzerinden geçen bir kesi ile tüm
karın derisi kaburgaların seviyesine kadar serbestleŞtirilir. Göbek
deliği de serbestleŞtirilir. Karın kaslarının yeniden organizasyonu ve
gerginleŞtirilmesinden sonra cilt gerilir ve fazla deri kesilir. Göbek
deliği için yeni bir yuva oluŞturulur ve göbek bu yuvaya dikilir. Kesi
bölgesi katlar halinde dikilir ve deri altına sıvı ve kan toplanmasını
önlemek içi bir dren konur.

Mini Karın Germede ise göbek deliği yerinde kalır. Yine karın alt
bölgesinden insizyon ile girilerek karın derisi göbeğe kadar ve mümkün
olduğunca göbek üstüne doğru serbestleŞtirilir. Karın kasları yeniden
organize edilerek gerginleŞtirilir. Fazla deri kesilir ve yine dren
konularak, kesi bölgesi katlar halinde dikilir.

KARIN GERME AMELİYATI SONRASI:

Karın germe iŞleminden sonra ilk birkaç gün, karın bölgenizde doku
ŞiŞmesi söz konusu olacağından ; ağrı kesicilerle kontrol altına
alınabilen bir rahatsızlık ve ağrı duyabilirsiniz. Uygulanan cerrahi
iŞlemin derecesine göre, birkaç saat sonra evinize yollanabilir veya
hastanede 1-2 gün kalabilirsiniz.
Önceleri doğrulmanız her zaman tam mümkün olmamakla birlikte, en kısa zamanda yürümeye baŞlamanız gerekir.

Karın Germe Ameliyatı sonrası, hastanın daha düz, daha ince bir karnı
olacaktır. Drenler sıvı geliŞ miktarına göre birkaç gün içinde
alınacaktır. Drenlerin alınmasını takip eden günler içinde duŞ
alabilmeniz mümkün olacaktır. Ameliyat sonrası destekleyici bir korse
giydirilecektir. Genellikle alınması gereken dikiŞ olmayacaktır ve iki
hafta içinde iŞinize dönebilmeniz beklenir, ancak bu bazen daha uzun
olabilir. Yara izleriniz 6 ay -1 yıl içinde düzleŞip solarak sizi daha
az rahatsız eder hale gelir.

KARIN GERME AMELİYATI :
Ameliyatsüresi:3saat. Anestezi Şekli: Genel.
YatıŞ süresi: 1 gün.
Ameliyat sonrası ağrı : Karın kaslarının gerilmesine bağlı olarak
hissedilen ağrı ilk bir kaç gün rahatsız edici olabilir ve eğilip
doğrulurken sıkıntınız olabilir. 5. günden daha rahat edilir.
şiŞme-morarma: ilk üç gün ŞiŞme, genellikle liposuctiona bağlı kasık ve
bel kısmında morarma.
Pansuman: 5. gün tamamen çıkarılıyor, korse 3 hafta daha devam ediyor
DikiŞler: Alınması gereken dikiŞ yok.
İŞe dönüŞ: 10-15.gün
İyileŞme: Ağrı eŞiğinize bağlı olarak 5. günden sonra kendi iŞinizi
görebilir, 15. günden sonra uzun yürüyüŞler yapabilir, 6. haftadan sonra
spora baŞlayabilirsiniz. Son Şekil 6. aydan sonra

Karın germe Hasta bilgilendirme ve onam formu

Bu form yapılacak ameliyatla ilgili hasta ve yakınlarını
bilgilendirmek için hazırlanmıŞtır ve okutularak onaylatılması yasal bir
zorunluluktur. Bilgi formları öngörülen cerrahi tedavilerin risk ve
komplikasyonlarını açıklamak; diğer tedavi seçenekleri konusunda bilgi
iletmek amacı ile kullanılırlar. Tanımlanan riskler çoğu hastanın pek
çok koŞulda ihtiyaçlarını karŞılayacak Şekilde tanımlanmıŞtır. Ancak bu
form bütün tedavi Şekillerinin risklerini içeren bir belge olarak
düŞünülmemelidir. Kendi kiŞisel sağlık durumunuza ya da tıbbi bilginize
bağlı olarak, plastik cerrahınız size değiŞik bilgiler ya da ek bilgiler
verebilir.
AŞağıda yazılı bütün bilgileri dikkatlice okuyup tüm sorularınızın yanıtlarını bulmadan son sayfadaki formu imzalamayınız.

KARIN GERME AMELİYATI (ABDOMİNOPLASTi)
Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ
fazlzlığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının
gerilerek sağlamlaŞtırıldığı bir cerrahi giriŞimdir. Karın germe
ameliyatı bir ŞiŞmanlık tedavisi değildir. şiŞman kiŞiler bu cerrahi
giriŞimden önce verebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. Karın germe
ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik
vardır. Karın germe ameliyatı, diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme
ameliyatları ile birlikte yapılabilir.
Ameliyat öncesi:
Bu dönemde cerrahınız size uyulması gereken bazı noktaları
hatırlatacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2
hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde
güneŞte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve
aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet
rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı ya da baŞka bir enfeksiyon
ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir.
Ameliyat:
Ameliyat, iŞleme bağlı olarak 2–5 saat sürebilir. Sıklıkla iç çamaŞırı
altında gizlenebilen ve göbeğin 8-10 cm altında ve kıllı bölgenin
üzerinde kalan bir kesi hattı yapılır. Göbek çevresine cerrahın
tercihine göre ikinci bir kesi yapılır. Ameliyat bittikten sonra kesi
hattı tercihe göre ya metal klempler ya deri üzerinde tek tek dikiŞler
ya da derialtından gizli dikiŞ ile kapatılır ve pansumanlar ile örtülür.
Bölgede toplanacak fazla sıvıyı emmek için dren adı verilen bir ya da
iki tüp yerleŞtirilebilir.
Ameliyat sonrası:
İlk birkaç gün karın bölgesinde ŞiŞlik ve ağrı olabilir. Fakat bu ağrı
ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Drenler ortalama 1–3 gün,
deri üzerindeki erimeyen dikiŞler 1–3 hafta sonra alınır. Derialtından
gizli dikiŞ olarak uygulanan eriyebilir dikiŞlerin alınmasına gerek
yoktur. Ortalama 1–3 gün hastanede kalmanız gereklidir. Kendinizi eskisi
gibi hissetmeniz birkaç ay alabilir. Günlük yaŞantınıza 1-2 hafta
içinde, iŞinize 2–4 hafta sonra dönebilirsiniz. Yara izi ilk 3–6 ay
kötüye gidermiŞ gibi görülebilir ama bu normaldir, izlerin düzleŞmesi ve
solması 9 ay ila 1 yıl alabilir. Tamamen yok olmamasına rağmen iz iç
çamaŞırı altında dahi kolayca saklanabilir.
Alternatif Tedavi:
Vakum eŞliğinde yağ alınması eğer iyi kalitede gergin bir cilt ve
sınırlı yağ birikimi varsa ve karın duvarı sağlamsa normal ağırlıktaki
kiŞilerde alternatif olarak düŞünülebilir. Tüm vücut yağının
azaltılmasında diyet ve egzersiz programları da etkili olabilir, ancak
deri sarkıklığına etkili olmaz. Riskler ve potansiyel komplikasyonlar
diye adlandırılan ameliyat sonrası, beklenmeyen ancak olası olaylar
alternatif tedavilerde de ameliyatın risklerini taŞır.
Karın germe ameliyatının riskleri:
Her cerrahi iŞlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin
karın germe ameliyatı ile ilgili olanları anlamanızdır. KiŞinin cerrahi
iŞlemi kabul etmesinde iŞlemin risk ve faydalarının karŞılaŞtırılması
esastır. Pek çok kadın ya da erkek aŞağıdaki komplikasyonlar ile
karŞılaŞmasa bile; siz plastik cerrahınızla riskleri, potansiyel
komplikasyonları ve sonuçlarını, anladığınıza emin olana kadar tartıŞın.
Kanama: Sık rastlanmasa da operasyon sırasında ya da sonrasında
karŞılaŞılması olasılığı vardır. Postoperatif kanama olduğunda, biriken
kanın acil drenajı ve kan transfüzyonu gerekebilir. Ameliyattan on gün
öncesinden baŞlayarak aspirin ya da antinflamatuvar tedaviler almayınız,
çünkü bu kanama riskini artırabilir.
Enfeksiyon: Bu tip cerrahi giriŞim sonrası enfeksiyon olağan değildir.
Ameliyatı takiben enfeksiyon geliŞirse antibiyotikleri içeren tedavi ya
da ek cerrahi giriŞim gerekebilir.
Cilt duyusunda değiŞiklik: Karın germe sonrası alt karın bölgesinde
azalmıŞ (ya da kaybolmuŞ) cilt duyusu tam olarak geri dönmeyebilir.
Vücut hatlarında düzensizlikler: Karın germe sonrası vücut hatlarında
düzensizlikler geliŞebilir. Ek olarak gözle görünür ya da elle
hissedilebilen cilt katlantıları oluŞabilir.
Ciltte Bırakacağı İz: AŞırı nedbeleŞme olağan değildir. Nadir vakalarda
anormal izler oluŞabilir. İzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte
olabilir. Anormal geliŞen nedbeleŞme için cerrahiyi de içeren ek tedavi
gerekebilir.
Anestezi: Hem lokal hem genel anestezi risk taŞır. Tüm cerrahi anestezi
ve sedasyon iŞlemlerinde en basitten çok nadir olmakla birlikte ölüme
kadar varan komplikasyonların görülme olasılığı vardır.
Asimetri: Simetrik vücut görüntüsü karın germe sonrası sağlanamayabilir.
Deri gerginliği, yağ birikimleri, vücut çıkıntıları gibi faktörler
nedeni ile vücutta bir asimetri daha önceden de var olabilir.
GecikmiŞ İyileŞme: Yarada açılma ya da geç iyileŞme olasıdır. Karının
belli bölgeleri normal iyileŞmeyebilir ve iyileŞmesi uzun zaman
alabilir. Bir kısım cilt alanları ölebilir. Bu da sık pansuman ve ek
cerrahi giriŞim gerektirebilir. Sigara içenlerde cilt kaybı ve yara
iyileŞmesinde komplikasyonlara daha sık rastlanır.
Allerjik Reaksiyonlar: Nadir vakalarda kullanılan bantlara, dikiŞ
malzemesine ya da sürülen kremlere allerjiler bildirilmiŞtir. Daha ciddi
sistemik reaksiyonlar cerrahi iŞlem sırasında kullanılan ya da
sonrasında reçete edilen ilaçlarla geliŞebilir. Alerjik reaksiyonlar ek
tedavi gerektirebilir.
Akciğer Komplikasyonları: Akciğer komplikasyonları hem kan pıhtısına
(pulmoner emboli) hem de genel anestezi sonrası akciğerlerin sönmesine
bağlı olarak geliŞebilir. Her iki komplikasyon için de tedavi hastaneye
yatırılmayı ve ek tedavileri gerektirebilir. Akciğer embolisi bazı
durumlarda hayat tehdit edici ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Seroma: Karın duvarı ve cilt arasında sıvı birikimi nadiren geliŞebilir. GeliŞtiğinde ise drenajı için ek tedavi gerekebilir.
Göbek Deliği: Göbek deliğinin nedbeleŞmesi, kabul edilemez bir görüntüde olması ya da kaybı geliŞebilir.
Uzun Dönem Etkiler: YaŞlanmaya, gebeliğe ve kilo alıp vermeye bağlı
olarak ameliyat bölgesi dıŞında vücut konturu değiŞiklikleri
geliŞebilir.
Ağrı: Karın germe sonrası nedbe doku içinde kalmıŞ sinir uçları nedeni ile nadiren kronik ağrı geliŞebilir.
Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi iŞlemin sonuçları
ile ilgili olarak nadiren hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu tip
sonuçları düzeltmek için ek cerrahi giriŞim gerekebilir.