KısırLık NedenLerinden Biri Cep Telefonu

Yapılan bir araŞtırmaya göre pantolon cebinde taŞınan cep telefonu,
spermdeki DNA yapı bütünlüğünü bozuyor.

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde 40 denek üzerinde yapılan
bir araŞtırma, pantolon cebinde taŞınan cep telefonunun, spermdeki DNaA
yapı bütünlüğünü bozduğunu ortaya çıkardı.

Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Bölümü’nde görevli Prof.
Dr. Selçuk Duman, Doç. Dr. Murad Aktan ve yüksek lisans öğrencisi Duygu
Çoruh, kısırlığa etki eden faktörler içinde yer aldığı düŞünülen cep
telefonları konusunda, “cep telefonu ve sperme etkisi”ni araŞtırdı.
Ekip, radyofrekans ıŞınım özelikli cihazlar olan, 900-1800 MHz ıŞınım
yayan ikinci nesil cep telefonları kaynaklı radyofrekans ıŞınımının
muhtemel etkileri üzerinde yaptığı çalıŞmayı tamamladı.

AraŞtırma ekibinin baŞkanı Prof. Dr. Selçuk Duman, bilim dünyasında
pek çok araŞtırmayla, cep telefonunu radyofrekans ıŞınımının biyolojik
sistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin vurgulandığını, radyofrekans
ıŞınımının biyolojik fonksiyonlar üzerinde bir takım doğrudan ya da
dolaylı etkilerinin olduğunun değiŞik araŞtırmalarla tespit edildiğini
ifade etti.

Mesafenin yakınlaŞması spermi kötü etkiliyor

Cep telefonunu radyofrekans ıŞınımının testis dokusu üzerindeki
etkilerinin halen araŞtırılan bir konu olduğunu dile getiren Prof. Dr.
Duman, “ÇalıŞmamızda 40 insan semen örneğinde, laboratuvar Şartlarında,
900 ve 1800 MHz cep telefonu radyofrekans ıŞınımına cep telefonunun
pantolon cebinde taŞınmasını temsilen, 2,5 santimetre ve 10 santimetre
mesafelerden 15 dakikalık süreyle (açık konumda) maruz bırakılmıŞtır.
Semen örneğinde sperm DNA yapı bütünlüğü ile hareketliliği
değerlendirilmiŞtir. Yaptığımız çalıŞma sonucunda radyofrekans ıŞınımın,
spermlerin hareketliliğine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığı
gözlenirken, mesafenin yakınlaŞmasıyla, spermdeki DNA yapı bütünlüğünün
bozulmaya baŞladığı, floresan mikroskop düzeyinde gözlenmiŞtir” dedi.

Günlük hayatta maruz kalınan cep telefonu radyofrekans ıŞınımının
testislere yakın konumlandırılmasının sperm DNA’sının yapı bütünlüğünü
olumsuz yönde etkileyeceği görüŞünde olduklarını ifade eden Prof. Dr.
Duman, Şöyle devam etti:

“Sağlıklı erkek üreme hücrelerinin varlığı, sağlıklı nesillerin
geliŞimi demektir. AraŞtırma sonucu toplum sağlığı açısından
değerlendirildiğinde, cep telefonu konuŞma süreleri minimum tutulmalı,
konuŞma konumunda kulaklık kullanılarak cep telefonu testislerden
olabildiğince uzak konumlandırılmalıdır. Bu nedenle cep telefonunun
pantolon cebinde taŞınması doğru değildir. Batı toplumları Türkiye’deki
kadar telefon kullanmıyor, onlar ‘alo’ diyor kapatıyor. Bizde ise
saatlerce telefonla görüŞülebiliniyor. şu bilinmelidir ki; cep
telefonunu yoğun Şekilde kullanmanın bedeli, kısırlığa yavaŞ yavaŞ
merhaba demektir. Ayrıca cep telefonu ne kadar kompleks olursa o kadar
zararlı. Çünkü bluetooth, televizyon, radyo gibi özellikler cep
telefonunun ıŞınım gücü frekansını yükseltiyor, elektro manyetik alan
artıyor.”

Testislere yakın konumda kullanılan cep telefonlarının sperm
kalitesinde ciddi bir düŞüŞe neden olduğunu dile getiren Duman, “Sperm
sayıları belirgin noktalarda olan kiŞilerde, cep telefonunun bu zararı
önem taŞımayabilir. Ancak spermle ilgili sorunu olan hastalarda
sıkıntıya neden olur. Zaten kiŞinin sperminin özelliklerinde bir
olumsuzluk varsa, cep telefonu gibi bir olumsuzluğun da her bir
parametresi, sperm sayısı ve hareketliliğini yavaŞ yavaŞ dibe vurdurur”
diye konuŞtu.