Kistik Hastalık (Fibrokistik meme hastalığı)

MEME’DE
KİTLELER VE MEME KANSERİ

İyi Huylu Kitleler

Kistik Hastalık (Fibrokistik meme hastalığı)Kadınlarda en çok görülen meme kitlesi sebebidir. Bu
kistlerin içleri sıvı dolu
olup adet öncesi dönemde sıvı miktarı artar, memede
gerginlik ağrı ve hassasiyet
ortaya çıkar. Her iki memede de yaygın olup
büyüdüklerinde yuvarlak düzgün hareketli
sertçe kitleler halinde ele gelirler. Genellikle
menopozdan sonra kaybolmaya baŞlarlar.

Yağ bezeleri (Lipomlar)

DeğiŞik büyüklükte tek, ağrısız, yuvarlak değiŞik
büyüklükte meme kitleleridir.
İçerisinde yağ dokusu bulunur. Vücudun birçok
yerinde de görülebilirler.

Fibroadenomalar


Daha çok gençlerde görülen, genellikle tek,
yuvarlak, oval, sert, hareketli, çoğu
zaman ağrısız meme kitleleridir. Tesadüfen fark
edilirler.

Papilloma ( intraduktal papilloma)


Meme baŞı arkasındaki ana süt kanalı duvarında
geliŞen siğil benzeri yapılardır.
Meme baŞından kanlı bir akıntıya neden olurlar.

Travma sonucu oluŞan kitleler


Kaza, çarpma, sonucu meme dokusu içinde kan
toplanarak (Hematom), veya yağ dokusunun
parçalanması sonucu yağlı dokuda sertleŞme (Yağ
nekrozu) geliŞerek kitle hissi verebilirler.
Bu durumlarda meme cildinde de kızarıklık, ateŞ,
ağrı hissi olabilir.

Meme baŞı akıntıları


Birçok kadın yaŞamı boyunca meme baŞı akıntılarla
karŞılaŞmıŞtır. Bu tek veya
her iki memede olabilir. Bunların çoğunluğu önemsiz
akıntılardır. Berrak ve az miktarda
bir meme baŞı akıntısı normal kabul edilir ve
herhangi bir inceleme gerektirmezler.
Devamlı ve bol miktarda olması incelemeyi
gerektirir.


Meme baŞından koyu kıvamlı ve renkli akıntılar
mutlaka araŞtırılmalıdır. Koyu sarı
yeŞil akıntılar iltihaba bağlı olabileceği gibi,
kanlı akıntılar süt kanalı papillomlarına
veya meme kanserlerine bağlı olabilirler.


Emzirme dönemi memeden süt gelmesi doğaldır. Ancak
diğer zamanlarda kendiliğinden
memeden süt gelmesi (Galaktore) doğal olmayıp
mutlaka araŞtırılmalıdır.

Kötü Huylu kitleler

Meme basitçe


* Süt yapımını sağlayan bezlerin oluŞturduğu
LOBÜLLER

* Sütün boŞaltılmasını sağlayan kanallar (
DUKTUSLAR)
* Bu dokuların arasını dolduran bağ dokularından
oluŞmuŞtur.

Memenin kötü huylu kitleleri bu oluŞumlardan
geliŞebilirler.


Süt kanallarından: İNTRADUKTAL KANSERLER ( en sık)


Lobüllerden: LOBÜLER KANSERLER

Ara dokulardan ( nadir )
Meme kitleleri:


Ele gelen kitleler (Palpabl) Kendi kendini muayene
veya hekim muayenesi ile tesbit
edilir.


Ele gelmeyen kitleler (Nonpalpabl) Mammografik
taramalar sırasında tespit edilirler.
Bu nedenle belirli bir dönemden sonra meme muayenesi
yanında periyodik olarak radyolojik
inceleme de önerilmektedir.

Meme Kitleleri nasıl değerlendirilir?

* Palpasyon (Elle muayene):
KiŞinin kendi kendini veya hekim tarafından
yapılan elle muayenedir.

* Aspirasyon ( iğne ile sıvı çekme):
Hekim tarafından yapılır. Memedeki
kitle içine enjektörle girilir ve eğer sıvı varsa
enjektör içine çekilir. Bu yöntemle
kitlenin kist veya katı olup olmadığı tesbit edilmiŞ
olur. Aynı zamanda alınan sıvı
patolojik incelemeye gönderilir. Kistik kitleler bu
yöntemle boŞalırlar ve aynı
zamanda tedavi edilmiŞ olunurlar.
* İnce iğne aspirasyon biyopsisi:
Yukarıdaki yöntemde kitlede eğer
sıvı yoksa katı kitleden enjektöre hücre emilir, bu
hücreler cam üzerine püskürtülüp
patoloji uzmanı tarafından incelenir.