SohbetciLeriz.com Cevaplı Bilmeceler Forum SohbetciLeriz Koç Burcunun ÖzeLLikLeri,Koç Burcu YorumLarı,Koç Burcunun GÜnLük Yorumu,Koç Burcu Hakkında,Burçlarda AŞk Ve SağLık Özellikleri,Koç Burcu Erkeği,Koç Burcu Kadını,Boğa Burcu,Boğa Burcunun ÖzeLLikLeri,İkizler Burcu,İkizLer Burcunun ÖzellikLEri,Yengeç Burcu,Yengeç Burcunun özellikLeri,Aslan Burcu,AsLan Burcunun özeLLiKLeri,BaŞak Burcu,BaŞak Burcu Özellikleri,Terazi Burcu,Terazi Burcunun özeLLikLeri,Akrep Burcu,Akrep Burcu ÖzeLLikLeri,Yay Burcu,Yay Burcu ÖzellikLeri,OğLak Burcu,OğLak Burcunun Özellikleri,Kova Burcu,Kova BurCunun özellikleri,BaLık Burcu, BaLık Burcunun ÖzeLLikLeri,Burc YorumLarı Hakkında BiLgi,BurçLar Hakkında BiLgi,Benim Burcum Hangisi,Burc tarihLeri,Burç TarihLeri,KadınLar Ve BurcLar,KadınLar ve BurçLar,ErkekLer ve Burclar,ErkekLer ve Burçlar,Bütün BurcLarın özellikleri,Bütün BurçLarın ÖzeLLikLeri,Burç Hakkında HerŞey | SohbetciLeriz.com

Koç Burcunun ÖzeLLikLeri,Koç Burcu YorumLarı,Koç Burcunun GÜnLük Yorumu,Koç Burcu Hakkında,Burçlarda AŞk Ve SağLık Özellikleri,Koç Burcu Erkeği,Koç Burcu Kadını,Boğa Burcu,Boğa Burcunun ÖzeLLikLeri,İkizler Burcu,İkizLer Burcunun ÖzellikLEri,Yengeç Burcu,Yengeç Burcunun özellikLeri,Aslan Burcu,AsLan Burcunun özeLLiKLeri,BaŞak Burcu,BaŞak Burcu Özellikleri,Terazi Burcu,Terazi Burcunun özeLLikLeri,Akrep Burcu,Akrep Burcu ÖzeLLikLeri,Yay Burcu,Yay Burcu ÖzellikLeri,OğLak Burcu,OğLak Burcunun Özellikleri,Kova Burcu,Kova BurCunun özellikleri,BaLık Burcu, BaLık Burcunun ÖzeLLikLeri,Burc YorumLarı Hakkında BiLgi,BurçLar Hakkında BiLgi,Benim Burcum Hangisi,Burc tarihLeri,Burç TarihLeri,KadınLar Ve BurcLar,KadınLar ve BurçLar,ErkekLer ve Burclar,ErkekLer ve Burçlar,Bütün BurcLarın özellikleri,Bütün BurçLarın ÖzeLLikLeri,Burç Hakkında HerŞey

Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kiŞilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Sessizce herkesle iyi geçinirler. Dürüst, vicdanlı, bağlı ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaŞarlar. YaŞam görüŞleri ciddi fakat gerçekçi değildir. Balık burcunun simgesindeki iki balık çift karakteri simgeler. Gerçekten bu kiŞiler diğerleri için bir bilmecedir. En önemsiz konuları bile gizli tutarlar ama önemli konularda sırlarını verebilirler.

Balık burcu diğer burçlar arasında dıŞ etkenlerden en çok etkilenen kiŞilerdir. Duyarlı, acı gerçeklerden her zaman kaçan, dünya dıŞı kiŞilerdir.

Güçlü bir mizah duyguları vardır. Bu alay etme nitelikleri ve olayları gülünç yönde ele almaları arkadaŞları tarafından pek hoŞ karŞılanmaz. Balık’lar kararsızlıkları, zayıflıklarıyla kendilerine karŞı hoŞgörülü oluŞları yüzünden kendi kendilerinin düŞmanı olabilirler. Kendine güvensizlik bu burcun en önemli özelliklerindendir. Tersliklerden korkarlar. Dünyanın onları yıkmaya çalıŞtığını, ya da kaderin onlara hep karŞı olduğunu düŞünürler. Yakınlarının, iŞ arkadaŞlarının onları anlamadığını, yanlıŞ anladığını düŞünüp kendilerine eziyet ederler. Amaçsız, sıkılgan, ürkek, aynı zamanda iradesiz olurlar. AŞırı duyarlıdırlar ve hatalarını üstlenmezler. Dayanıksız ve iradesizdirler. Edebiyat ya da sanat ürünleri veren ruhsal duyguları çok güçlüdür. İyi müzisyen olurlar.

BaŞkalarını merhametle, acılarını hafifletmek üzere ya yardım eder ya da mistik bir biçimde dua ederler. Ama gerçeklerle yüz yüze gelmezler. Akıllı Balık’lar kendilerine bir çıkıŞ bulur ve sanatla uğraŞırlar. Akılsız ise uyuŞturucu madde ya da alkolle kurtuluŞ arar, doğuŞtan zayıf olan iradelerini ve kararsızlıklarını vurgularlar.

Kolay kolay ölçeğe gelmez, disiplin ve olağan Şeylere uymazlar; ancak iyi yürekli, sevimli, ve yumuŞak olduklarından, arkadaŞları onların içinde bulunduğu karmaŞayı anlayamazlar.

Balıklar düŞünce ve kararlarını biçimlendirebilirlerse de bunu nasıl baŞardıklarını bilmezler. Birtakım düŞünceleri vardır ama hangisinin doğru ve iyi olduğuna karar veremezler. DüŞüncelerinin çoğu uygulanamaz olduğundan, kırmadan bu iŞin olamayacağını onara anlatmak gerekir

Diğer burçlar içinde balıklar dinsel inançları en yatkın insanlardır. Sezgi güçleri çok önemlidir. Bu nedenle ruh doktoru ya da medyum olabilirler.

Balıklar evliliğin gündelik sorunlarına kolay ayak uyduramaz ama çok iyi bir aŞık, duygusal bir sevgili olabilirler. Aktörlük, dans, yazarlık, ozanlık, balıkçılık, denizcilik, doktorluk, fotoğrafçılık ve din adamlığı onlara göre mesleklerdir. Disiplin gerektiren, yüksek sesle yapılacak, gürültülü iŞlerden hoŞlanmasalar da hizmet iŞlerinde disipline uyarlar. Bilimsel değil artistlik bir iŞ yapmıyorlarsa boŞ zamanlarında sanatla uğraŞırlar.

Zevkli insanlar olup konforlu evlerde yaŞamak isterler. Konuk severdirler. Çocuklarına disiplin veremezler ve çoğu kez çocukları Şımarık olur. Kendi eksikleri olan düzensizlik, vaktinde bir yere yetiŞme gibi davranıŞlarda çocuklarına örnek olmamalıdırlar.

Balıklar bilinç altında baŞkalarının görüŞlerinden etkilenir ama bunun farkında olmazlar. Simgede birbirine bağlı, ayrı yönlere giden iki balık duygularında da ikiliği simgeler; bu nedenle kafalarını kolay kolay toplayamazlar.

YarıŞmacı değillerdir. KiŞisel tartıŞmaya girmektense kaçmayı tercih ederler. Kaçamadıkları ya da sabırları tükendiği zaman çığırından çıkar, yatıŞamaz, inatçı ve dik kafalı olur, anlaŞmaya yanaŞmazlar.

Dünyevi Şeylere pek değer vermezler. Kadercidirler. Kendi kaderlerini kendilerini çizebileceğini öğrenmelidirler. Balık burcunu tanımlayan cümle “İNANIYORUM” dur.

Balık burcunda doğan çocuklar okulda pek mutlu olmazlar. Tarih gibi hayale dayanan derslerin ötesinde gerçekleri sevmezler. Resim yapmaları desteklenmelidir.

Koç Burcunun ÖzeLLikLeri,Koç Burcu YorumLarı,Koç Burcunun GÜnLük Yorumu,Koç Burcu Hakkında,Burçlarda AŞk Ve SağLık Özellikleri,Koç Burcu Erkeği,Koç Burcu Kadını,Boğa Burcu,Boğa Burcunun ÖzeLLikLeri,İkizler Burcu,İkizLer Burcunun ÖzellikLEri,Yengeç Burcu,Yengeç Burcunun özellikLeri,Aslan Burcu,AsLan Burcunun özeLLiKLeri,BaŞak Burcu,BaŞak Burcu Özellikleri,Terazi Burcu,Terazi Burcunun özeLLikLeri,Akrep Burcu,Akrep Burcu ÖzeLLikLeri,Yay Burcu,Yay Burcu ÖzellikLeri,OğLak Burcu,OğLak Burcunun Özellikleri,Kova Burcu,Kova BurCunun özellikleri,BaLık Burcu, BaLık Burcunun ÖzeLLikLeri,Burc YorumLarı Hakkında BiLgi,BurçLar Hakkında BiLgi,Benim Burcum Hangisi,Burc tarihLeri,Burç TarihLeri,KadınLar Ve BurcLar,KadınLar ve BurçLar,ErkekLer ve Burclar,ErkekLer ve Burçlar,Bütün BurcLarın özellikleri,Bütün BurçLarın ÖzeLLikLeri,Burç Hakkında HerŞey

Oğlak’lar ciddilik, tutuculuk ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Burçlar kuŞağının en çok çalıŞan tiplerinden biri olup, baŞkalarının saygısını kolayca kazanırlar. Gerçek bir Oğlağ’ın iki temel özelliği, güvenilirliği ve dürüstlüğüdür. Çok geliŞmiŞ bir görev duyguları vardır. Birine borçlu kalmaktan hoŞlanmazlar. İki tip oğlak vardır. Biri yabani dağ keçisi olup taŞtan taŞa zıplayarak dağın tepelerindeki daha yeŞil otlara tırmanır; diğeri ise evcil keçi olup bir çevre içinde kendisine ayrılmıŞ yeŞilliklerle yetinir. Genellikle tutkulu insanlar oldukların kimseden geri kalmak istemez, ya baŞa baŞ lider ya öne geçerler. Çok iyi bir iŞ adamı olurlar. Oğlak kadınları eŞlerinin (ve doğal olarak kendilerinin) yükselmeleri için ellerinden geleni yaparlar.

Evcil oğlaklar vadilerine bağlı kalır ve üzücüdür ki ve tüm tutkularına çalıŞmalarına arŞın yarıŞmada çok ileri gidemezler. Akıllı iseler kendilerine güvenli ve dingin bir iŞ bularak yollarına giderler. Oğlaklar çok disiplinlidirler. Amaçlarına ulaŞmak için dayanıklı bir biçimde çalıŞırlar. Güvenilir insanlardır. Onlara genellik paranızı ya da sırlarını verebilirsiniz. Hemen konuya girdiklerinde iyi konuŞmacı olurlar.

Kendilerine karŞı olan kiŞilerle alay ederler. Duygusuz olduklarından fazla maddeci görünebilirler. EleŞtirici yönleri baŞkalarının baŞarısızlıklarını abartmalarına neden olur. Sosyal ya da ahlak düzeyini kendilerine eŞit görmedikleri kiŞiler acırlar. Kendinden aŞağı gördüğü kiŞilerle bir arada bulunmak zorunda kalırlarsa bu kez de kendilerine acımaya baŞlarlar. Kesinlikle gevŞeyemezler, yakınlarına ve eŞlerine karŞıda diktatörce davranırlar. Uzun süreli arkadaŞlıklar kurmazlar. Somurtkan, kolayca altüst olan kiŞilerdir.

Oğlaklar paraları konusunda çok dikkatli ama genellikle eli açık insanlardır. Gereksinimi olan kiŞiyi geri çevirmez, sıkıntıda olan birine yardım için kendi hedeflerinden bile vazgeçerler. Buna karŞı bir teŞekkür onlar için yeterlidir. Zor zamanlarında yardım elini uzatırsanız iyiliğinizi hiçbir zaman unutmazlar. TeŞekkür etmek onara zor gelmesine karŞılık yardımınız karŞılığında bunu kesinlikle yaparlar. Oğlaklar çok bağlı kiŞilerdir. Bir kiŞiye inanır ve güvenirlerse ömür boyunca ona bağlı kalırlar.

Güçlü bir mizah yönleri vardır. KonuŞmaları birkaç cümleyi geçmez ama kuru ve kısa cümleleri çok eğlenceli olabilir.

Geleneklerine çok bağlı kiŞiler olduklarından duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çeker, genç kuŞaklarla pek geçinemezler. Genellikle yalnız insanlardır. Enerjilerinin büyük bölümünü mesleklerine yönelttiklerinden yaŞamın birçok insancıl elemanından yoksun kalırlar.

Geleceği ayrıntılı bir biçimde planlayabilirler. Servet sahibi olmalarını engelleyebilecek her Şeyi hemen bir kenara atar, bir adım geri gitmezler. Oğlak’ların zihinsel özellikleri soğuk ve hesapçı sözleriyle tanımlayabiliriz. Kolay kavrama yetenekleri yoksa da bir öğrendiklerini bir daha unutmazlar. Kuruntulu ve depresyona yatkın kiŞilerdir. Oğlak’lar insanlarla zor iliŞki kurarlar. Bu ya utangaçlıklarından ya da iŞlerine aŞırı bağlılıklarından ileri gelir. Buna karŞın kendilerini yalnız hissetmezler. Oğlak burcunu tanımlayan cümle “KULLANIRIM”dır.

Oğlak’ların tutucu karakterleri evlerine de yansır. Sağlam ve iyi inŞa edilmiŞse, eski evlerde oturmaktan rahatsız olmazlar. GösteriŞi sevmez, yalnızca eŞyalarının ölçülü, iŞe yarar olmasını isterler.

İyi bir matematikçi, politikacı, bilim adamı, mühendis, çiftçi, müzisyen, inŞaatçı, mimar, diŞçi ya da yönetici olabilirler. Güvenliğe , düzenli ve gelir getiren iŞleri severler. Çabuk zengin olma yollarına pek rağbet etmez, düzenli ve planlı hareket ederler.

Ailelerine karŞı ciddi bir sorumluluk duydukları için aile bağları kuvvetlidir;ancak sevdiklerinden biraz uzak dururlar. Oğlak’lar, çocuklarının eğitim ve baŞarıları için birtakım zorluklar koyarlar. Çocuklarını övmez, kurallarına zaman zaman ezici olan buyruklarına körü körüne boyun eğmelerini isterler.

Oğlak burcunda doğan çocukların müzik, tarih, arkeoloji, izcilik konularındaki ilgileri desteklenmelidir. Genellikle ciddi ve yaŞıtlarından daha olgun olurlar. Çok kitap okur, kitaplarını da iyi korurlar. Bir oğlak çocuğuna “ÇALIşSAN DAHA İYİ YAPABİLİRDİN” derseniz bir sonraki karnesi iftiharla gelecektir.

Sohbetcileriz Forum | NazRa & Duhan | Cevaplı Bilmeceler | Sam 2 indir | Forum Sohbetcileriz | RSS © 2009 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.