Lenfoma Nedir Hodgkin Hakkında BiLgiLer

Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma, bazı lenfositler (kemik iliğinde ve
lenf bezlerinde üretilen beyaz kan hücreleri), kanseröz (kanserleŞmiŞ)
hücrelere dönüŞtüğünde geliŞen bir lenf bezi kanseridir.

Farklı Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma türleri; düŞük, orta ve yüksek
gradiı olmak üzere anormal hücrelerin boyutuna, tipine ve yapısına
(paternine) göre sınıflandırılır. Bunlar, mikroskop altında ve
hücrelerin yüzeyindeki kimyasalları belirleyip boyayan testler ile
gözlemlenebilir.

DüŞük gradiı Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfomanın, yüksek gradlı Hodgkin
olmayan (dıŞı) lenfomanınkinden daha yüksek bir hayatta kalma oranı
(insanların %75′i düŞük gradiı Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma tanısından
sonra 5 yıl yaŞar) vardır. DüŞük gradiı tip yavaŞ geliŞir ve
semptomlara neden olmayabilir. Doktorunuz baŞlangıçta sizi periyodik
olarak kontrol (muayene) eder fakat semptomlar görülünceye kadar tedavi
uygulamaz.

Orta Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma, en yaygın türdür ve tüm vakalann
%65′ini oluŞturur. Tüm yaŞ gruplarını etkiler; görülme sıklığı, büyük
ölçüde immunodefisiter akiz sendromlu (AİDS) kiŞilerde yaygın olduğundan
hızla artmaktadır.

Orta Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoması olan kiŞilerin hemen hemen
yarısı, tedavi olmaksızın iyileŞtirilebilir. Ancak, tedavi tam bir
remisyon (duraksama) yaratmazsa, ortalama hayatta kalma süresi 18 aydan
kısa bir süreye düŞer.

Yüksek gradiı Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma nadirdir (bu hastalığa
yakalanmıŞ olan kiŞilerin %5′in daha azını etkiler) ve genellikle
çocuklar ile genç yetiŞkinleri etkiler. Üç alt türü; genellikle genç
erkekleri hedef alan lenfoblastik lenfomayı, her iki cinsiyetten genç
yetiŞkinleri etkileyen Burkitt lenfomayı ve AIDS’ li kiŞilerde daha
yaygın olan bir yüksek gradiı Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma türünü
kapsar.

Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma, Hodgkin hastalığından daha yaygın ve
daha ciddidir. (Onlu yaŞlarında olan) gençlerin ve genç yetiŞkinlerin
bazı nadir Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma türlerine daha eğilimli
olmasına rağmen, bu kanser 45 yaŞın üzerinde en yaygındır ve bu
hastalığa yakalanma olasılığı ilerleyen yaŞlarda artmaktadır.

Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfoma riski, bir organ naklini takiben
immunosüpresif ilaçlar kullanan kiŞilerde ve insan immun yetmezlik
virüsü (HIV) olan kiŞilerde olduğu gibi bağıŞıklığı düŞmüŞ (azalmıŞ)
kiŞilerde de hatırı sayılır derecede artmaktadır.

SEMPTOMLAR
Kalıcı (sürekli), ağrısız ŞiŞmiŞ bezlere (genellikle koltuk altı, boyun
ya da kasıkta) ek olarak, Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfomalı kiŞilerde
enfeksiyon olmaksızın geliŞen açıklanamayan ateŞ, sini sıklam eden
(aŞırı) gece terlemeleri, diyet (perhiz) yapmadan meydana gelen kayda
değer kilo kaybı ya da gastrointestinal rahatsızlığı içeren genel
semptomlar da geliŞebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaŞarsanız,
doktorunuzu görünüz. İleri Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfomalı bazı kiŞiler
kendilerini iyi hissederler.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Doktorunuz ya da hematologunuz, detaylı bir muayene gerçekleŞtirecektir.
Hodgkin olmayan (dıŞı) lenfomadan Şüphelenirse, bir sonraki adım;
bulunan habis hücreler hakkında olabildiğince çok bilgi elde etmek için
bir lenf bezi örneği almaktır.

Ayrıca radyoloji testleri, hangi lenf bezlerinin etkilendiğini ortaya
koyacaktır.Patolojistin yaptığı iŞ, büyük önem taŞımaktadır. Hastalığın
seyri, kanser hücrelerinin boyutunu ve tipini bir mikroskop
aracılığıyla inceleyerek ve bir lenf bezinin normal yapısını ne ölçüde
değiŞtirmiŞ oldukları belirlenerek önceden kestirilebilir.

Hücreler küçük olduğunda ve bezin iç yapıları bozulmamıŞ olduğunda
hastalık seyri, hücrelerin büyük ve yok edilmiŞ normal sınırlan
olduğundakinden genellikle daha iyidir.

Kanseröz (kanserleŞmiŞ) lenfositler küçük olduğunda, kanser
genellikle yavaŞ geliŞir ve hastalık, 15 yıldan fazla bir sürede bir
görünüp bir kaybolan belirtilerle artıp azalabilir.Lenfositler büyük
olduğunda, kanser daha agresiftir ve tedavi baŞarılı olmazsa insanlar
genellikle birkaç yıl içinde ölürler.

Hodgkin hastalında olduğu gibi, ŞiŞmiŞ lenf bezleri vücut içinde
olabilir; röntgen ve bilgisayarlı tomografi taraması gibi görüntüleme
teknikleriyle görülebilirler.

Etkilenen lenf bezi sayısı, hastalığın Şiddetini gösteren güvenilir
bir iŞaret değildir. Lenf bezleri tek bir organ sistemi oluŞturduğundan,
hastalık, karaciğer, deri ya da akciğerler ‘ gibi diğer yapılara
yayıldığında daha ciddi bir hal alır.Genel sağlığınız ve direnciniz,
tedavi seçimini etkiler. Fiziksel kondisyonu iyi olan yaŞlı bir kiŞi,
tedavinin zorluklarına katlanabilir.

Tedavi, Hodgkin hastalığı için uygulanan tedaviye benzerdir.
Kemoterapi , standart tedavidir ve genellikle bir remisyon (duraksama)
yaratır.

Bu yaklaŞım iŞe yaramazsa, ya da hastalık yinelenirse (nüksederse),
kemoterapinin dozu ya da tipi arttırılabilir. DüŞük gradlı Hodgkin
olmayan (dıŞı) lenfomalı bir kiŞi, teŞhisten sonra ortalama 6 ila 8 yıl
yaŞar.ÇeliŞkili (paradoksikal) bir Şekilde, erken ölüme yol açabilmesine
rağmen agresif orta lenfomanın tamamen iyileŞtirilme olasılığı, daha az
agresif olan bazı lenfomalarınkinden daha yüksektir. Bir kemik iliği
nakli yapılabilir.