Makyaj Erkekleri BaŞtan çıkarırmı

Yüz ve vücut boyamanın geçmiŞi 10,000 yıl öncesine uzanır. Romalılardan 2.000 yıl kadar öncesinde bile doğal ürünler kullanarak makyaj yapıyorlardı: deodorantlar, saç boyaları, kırıŞıklık kapatıcılar, parfümleri ve çok daha fazlası.

 

Yıllar boyunca kozmetik kullanımı törensel ve yüceltici nedenler de dâhil olmak üzere pek çok açıdan insanları etkilemiŞ ve çekicilik üzerinde önemli rol oynamıŞtır. Ancak modern zamanlarda makyaj daha çok cinsel çekicilikle bir tutulmaktadır. 

Makyajın cinsellik açısından olumlu bir etkisi biliniyor. Peki makyaj diğer insanların kiŞiye olan davranıŞını nasıl etkiler? Erkeklere yakınlaŞmak için ilk adımı atma konusunda cesaret verir mi? Sosyal Psikolog Nicolas Geugen’ in yaptığı yeni bir çalıŞma North American Journal of Psychology’ de yayınlandı. Bu çalıŞma kapsamında yapılan deneyde iki genç kadın Fransa’da bir barda oturdular. Birinci koŞulda kadınlar makyajlı, ikinci koŞulda ise  makyajsızdı. Daha sonra kadınlar kendileri ile konuŞmak için gelecek erkekleri beklediler.

Deney kapsamında bir adam kadınlara yaklaŞıp konuŞma baŞlatacağı zaman kadınlardan birisi kollarını kavuŞturarak deney yapanlara kontağın kurulduğunun iŞaretini verdi. Diğer kadın ise arkadaŞlarının gelmesini beklediklerini söyleyerek adamı kibarca geri çevirdi. 

Bu uygulama 2 farklı barda 1 saat içerisinde 60’ dan fazla kez tekrarlandı ve gözlem yapıldı. İŞte sonuç:

• Makyaj olmayan KoŞulda: İlk adam iki kadını gördükten sonra yaklaŞık 23. dakika sonunda iletiŞim kurdu. 

• Makyaj olan koŞulda: İlk adam kadınları gördükten yalnızca 17. dakikanın sonunda iletiŞim kurmaya çalıŞtı.

Bu deneyden elde edilen sonuç makyajın, erkeklerin kadınlara yaklaŞma hızını değiŞtirdiğini gösteriyor. Erkekler makyajlı olduklarında kadınlara daha çabuk yaklaŞıyorlar. Makyajlı kadınlarla iletiŞim kurmaya çalıŞan erkek sayısı da daha fazla oluyor. Ancak bu eğlenceli araŞtırmanın bir diğer boyutunda araŞtırmacıların açıkladıkları bazı problemler de mevcut. Kadınların makyajlı ve bakımlı olmaları erkeklere daha fazla güven ve yaklaŞma cesareti vermiŞ olabilir. İkinci olarak ise araŞtırma Fransa’da yapılmıŞtır.

Psikolog Yasemin YeŞilyaprak, “Elde edilen bu sonuç bütün kültürler için geçerli olmayabilir. Farklı kültürlerde farklı sonuçlara ulaŞılabilir. Bu çalıŞmada esas ilgi çekici olan makyajın sosyal iliŞkiler üzerinde nasıl çalıŞtığıdır. Makyaj çekiciliği arttırırken öte yandan da iletiŞim kurmaya istekli olunduğunun göstergesi olarak algılanmaktadır” diyor.

Makyaj sayesinde iŞ hayatında yükseliyorlar

Bununla birlikte kozmetik kullanımı statünün de göstergesi olarak yorumlanmaktadır. International Journal of Cosmetics Science dergisinde yayınlanan bir araŞtırma makyajlı kadınların yüksek gelirli ve saygın iŞlerde çalıŞtıklarına dair bir izlenim oluŞturduklarını ortaya koymuŞtur.  Özetle bu çalıŞmada, dıŞ görünüm için estetik cerrahiye kadar varan yöntemlerin kullanıldığı günümüzde, makyajın tüm masumiyetiyle beraber hala önemli anlamlar taŞıdığı anlaŞılmaktadır.