Miraç KandiLinde yapıLacak ibadetLer NeLerdir

MΑRÂC GECESİNDE
VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBÂDET

 Receb-i şerîf’in 27’nci gecesi (yarın akŞam) Mî‘râc Gecesi’dir. Yatsı
namazından sonra 12 rek’at Hâcet namazı kılınır. Beher rek’atte
Fâtiha’dan sonra
10 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namaza niyet Şöyledir: “Yâ Rabbî, rızâ-i Şerifin için niyet eyledim
namaza. Bu
gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile
müŞerref
kıldığın sevgili Habîbin Resûl-i ziŞân Efendimiz hürmetine ben âciz
kulunu afv-ı
ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle.”

Namazdan sonra:

 4 Fâtiha-i şerîfe,

 100 defa, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü
ekber.
Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azıym”,

 100 İstiğfâr-ı Şerif,

 100 Salevât-ı Şerîfe okunup duâ edilir.

Bu namazda, İhlâslar 100 adet okunur, veya bu namaz 100 rek’at olarak
kılınırsa;
bunu yerine getiren mü’min, –bu namazın feyz ve bereketiyle– huzûr-i
ilâhiye
namaz borçlusu olarak çıkmaz.

 Mî’râc Gecesi’nden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. O gün öğle
ile
ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 5
Âyetü’l-Kürsî,
5 Kulyâ eyyühe’l-kâfirûn, 5 İhlâs-ı Şerif, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5
Kul
eûzü birabbinnâs sûreleri okunur. (Duâ ve ibâdetler, Fazilet NeŞriyat)