Mübarek Gecelerde Cinsel ilişki Günahmıdır

Dinimizde cinsel önemin yeri, eşler arasında avret konusunda bir sınırlama yoktur.

Karı-kocanın,birbirinin vücutlarının her yanına bakmaları dokunmaları caizdir. Eşler
arasında örtünme zorunluluğu söz konusu değildir. Eşlerin birbirlerini
çıplak görmelerinden dolayı da gusül gerekmez. Cinsel ilişki esnasında
üstlerini örtülü bulundurmaları mendup yani İslam adabındandır.

Adet
ve lohusalık gibi kadınlara mahsus özel hallerin dışında, eşlerin
cinsel yönden birlikte olmaları konusunda dinimizce bir sınırlama
getirilmemiştir.
Kişinin eşiyle hangi yoldan cinsel ilişkiye girebileceği Kur’an-ı
Kerîm’de ve Sünnette açık bir Şekilde ifade edilmiştir. Kur’an-ı
Kerîm’de Şöyle buyurulmaktadır:
“Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O bir ezadır
(rahatsızlıktır). Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye
kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği
yerden onlara yaklaşın. şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok
temizlenenleri sever.” (Bakara Sûresi 2/222)


Âyet-i Kerîme’de geçen “Allah’ın emrettiği yerden” ifadesiyle kastedilen kadının cinsel organıdır.
Bu âyetten bir sonraki âyette (yani Bakara Sûresi 2/223) ise cinsel
iliŞkinin pozisyonu serbest bırakılmaktadır. şöyle buyuruluyor:
“Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın…”
Âyet-i Kerîme’de kadının cinsel organı ekinlik yani ekin ekme yerine,
erkeğin nutfesi, (dölü) tohuma, doğacak çocuk da ürüne benzetilerek
istiare sanatının kullanıldığı bir anlatım tercih edilmiştir. Bununla
kiŞinin eŞiyle cinsel iliŞkiye girebileceği yolun ancak çocuğun geldiği
yol, yani üreme organı olabileceğine dikkat çekilmiŞtir.
Konu Sünnette daha açık bir Şekilde açıklanarak cinsel ilişkinin ancak kadının cinsel organından olabileceği ifade edilmiştir.
Peygamber Efendimiz yukarıda zikredilen Bakara Sûresi 2/223. Âyet-i
Kerîme’yi açıklarken Şöyle demiŞtir: “İster ön taraftan ister arka
taraftan yaklaŞ. Yeter ki dıŞkının çıktığı mahalden (anüsten)
yaklaŞmaktan ve hayızlıyken yaklaŞmaktan sakın.” Konuyla ilgili bir
diğer hadis de Şöyledir:
“Cinsel organdan olduğu zaman ona her pozisyonda yaklaŞabilirsiniz.”
Burada örnek olarak zikrettiğimiz bu iki hadis gibi konuyu net bir
Şekilde açıklayan diğer rivayetlerden de çok açık bir Şekilde
anlaŞılmaktadır ki anal seks haramdır.
Oral seks (cinsel organın ağza alınması, öpülmesi vs,) konusuna gelince,
bu konuda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, yukarıdaki açıklamalar
doğrultusunda hareket edilmesi, ayrıca cinsel organlar necaset mahalli
olduğundan bu tür iliŞkilerden kaçınılması gerekir. Çünkü her
müslümanın kesin olarak haram olan hususlardan kaçındığı gibi haram
Şüphesi olan konulardan da uzak durması gerekir.
Nitekim Peygamber Efendimiz Şöyle buyurmuŞtur: “Helâl olan Şeyler belli,
haram olan Şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun
helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği Şüpheli konular vardır. şüpheli
konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuŞ olur. şüpheli konulardan
sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü baŞkasına ait
bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme
tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padiŞahın girilmesi yasak bir arâzisi
vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı
Şeylerdir. şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası
vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o
bozulursa, bütün vücut bozulur. İŞte bu et parçası kalbdir ” (Buhârî,
Îmân 39, Büyû’ 2; Müslim, Müsâkat 107, 108. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû’
3; Tirmizî, Büyû’ 1; Nesâî, Büyû’ 2, Kudât 11; İbni Mâce, Fiten 14).