Namaz Nasıl Kılınır Sabah

Sabah Namazı
Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: “Niyet
ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”
,
diye
niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp “Allahu

Ekber” diye tekbir alınır. Ondan sonra eller
bağlanır
ve “Sübhaneke allahümme ve bihamdike ve
tebarekesmüke
ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük”
okunur.
Arkasından “EûzübillahimineŞŞeytani’r-racim
Bismillahirrahmanirrahim”
diyerek eûzü besmele
çekilip
Fatiha suresi okunur sonra “Amîn” denir ve bir mikdar
daha Kur’an
okunur (1). Arkasından “Allahu Ekber” deyip
rükûa varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane
Rabbiye’l-Azîm”
“Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa
kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir

(2). Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye
varılır. Secde halinde de üç defa “Sübhane
Rabbiyel’alâ”
denir.
Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve
dizler
üzerine oturulur ve bir tesbih miktarı durulur. Yine “Allahu

Ekber”“Sübhane Rabbiyel’alâ” denilir. Bununla
bir rekat bitmiŞ olur. denir.
Sonra denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda
da
üç defa

Bu ikinci secde arkasından “Allahu
Ekber”
denilerek
ikinci rekata kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele
çekilir.
Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur’an okunur.
Birinci rekatta
olduğu gibi, rükû ve secde yapılır. İkinci secdeden
sonra oturulur
ki, buna “Ka’de = oturuŞ” denir. Burada “Ettehiyyatü

lillâhî ve Allahümme Salli ve Barik, Rabbena atina”
diyerek
dualar sonuna kadar okunur. Sonra “Esselâmü Aleyküm
ve
Rahmetullah”
diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü

Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa
selam
verilir. Böylece iki rekatlı namaz bitmiŞ olur (3).

Bütün
bu tekbirler, tesbihler ve kıraatlar, yalnız namaz
kılanın
iŞitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Namazda erkeklerle
kadınların ellerini nasıl kaldıracakları, nasıl
bağlayacakları,
rükû ile secdede ve ka’delerde nasıl vaziyet
alacakları “Namazın
sünnetleri ve edebleri” bölümünde bildirilmiŞtir.

Sabah Namazının
iki rekât Farzına gelince: Önce yalnız erkeklere
mahsus olmak
üzere ikamet getirilir. Sonra “Bugünkü sabah
namazının farzını kılmaya”
diye niyet
edilir. Eller
kaldırılarak “Allahu Ekber” diye namaza
baŞlanıp
eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde
bildirildiği gibi
iki rekat kılınır ve tamamlanmıŞ olur. Yalnız sabah
namazlarının
farzlarında Fatiha’dan sonra biraz fazla Kur’an
okunması sünnettir.
Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla
beraber üç kısa
ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından
korkulduğu zaman
az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç
ayet ile
yetinilir.

Yalnız baŞına bu sabah namazının farzını kılan
kimse, tekbirleri ve “Semiallahu limen hamideh”
cümlesini,
Fatiha’yı ve ekleyeceği ayetleri aŞikare olarak
okuyabilir.