24 Kasım Öğretmenler Günü Sözleri

İçindekiler

Bir millet irfan ordusuna
malik olmadıkça, savaŞ meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse
etsin, o zaferlerin yaŞayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla
kaimdir.
(Atatürk)

 

  Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin
fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiŞtireceksiniz. Ve yeni nesil
sizin eseriniz olacaktır.
(Atatürk)

   Dünyanın her tarafında öğretmenler,
insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

   Milletleri kurtaranlar yalnız
ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz
bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıŞtır.
(Atatürk)

 

   Eğitimdir ki bir milleti
ya hür, bağımsız, Şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaŞatır; ya da milleti
esaret ve sefalete terk eder.
(Atatürk)

 

   Öğretmenler! Cumhuriyet sizden,
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
(Atatürk)

 

   Bana bir harf öğretenin kırk
yıl kölesi olurum.
(Hz. Ali)

 

   En önemli ve feyizli görevlerimiz,
milli eğitim iŞleridir. Milli eğitim iŞlerinde mutlaka muzaffer olmak
lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluŞu ancak bu suretler olur.
(Atatürk)

 

   Bir milleti hür, bağımsız,
Şanlı, yüksek bir toplum olarak yaŞatan da, köleliğe, yoksulluğa düŞüren
de eğitimdir.
(Atatürk)

 

   Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek
mutluluğa kavuŞturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı
kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim,
kültür) ordusudur.
(Atatürk)

  

   Unutmayınız ki cumhurbaŞkanı
bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
(Atatürk)

 

   Dünyanın her yerinde öğretmenler
toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
(Atatürk)

 

   Ordularımızın kazandığı zafer,
sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler
kazanacaksınız. Bunu baŞaracağınızdan kuŞkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla
ben ve arkadaŞlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karŞılaŞtığınız tüm engelleri
kıracağız.
(Atatürk)

 

   Bir topluluk ulus olabilmek
için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun
gerçek bir ulus haline getirirler.
(Atatürk)

   Öğretmenlik Tanrı sanatıdır.

                                                                                               (Hz.Ali)

   Gençliği yetiŞtiriniz. Onlara
ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına
onlarla kavuŞacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu
vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)