ÖSYM BaŞkanı Prof. Dr. Ali Demir

ÖSYM BaŞkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretim GeçiŞ Sınavı’nda
(YGS) bazı soruların Şifreyle doğru cevaplandırılabileceği iddialarını
yanıtlamak için dün basın toplantısı düzenledi.

YGS 2011’de hiçbir yanlıŞlık ve uygunsuzluk olmadığını savunan Demir,
basına dağıtılan kopyalarda “Şifre” olduğu iddialarını da yalanladı.
Bazı açıklamaları gazeteciler ve uzmanlar tarafından “tatmin edici”
bulunmayan Demir, Şunları söyledi:

YANITLADIKLARI

1 milyon 700 bin
kitapçığı her isteyen internet sitesine girdiği zaman görebilecek mi?
Yoksa sadece kendi kitapçığını mı görecek?

1 milyon 700 bin
kitapçığı il bazında, bina bazında tüm kamuoyu, 70 milyon istediği zaman
görebilecek. Adaylar kendi kitapçıklarını önce soru kitapçığı numarası
ile girip bulacaklar. KiŞisel hiçbir bilgi verilmeyecek sadece kitapçık
numarasıyla görüntülenebilecek.


Hiçbir Şifre yokAdaylar
kendi soru kitapçığının baŞka hiçbir adayda olmadığından nasıl emin
olacak? Her bir adaya soru kitapçığı varsa, her bir aday için Şifreleme
yapılabilmesi mümkün olabilir mi? Yüksek puan alan adayların
kitapçıkları görülebilecek mi?

Aday kendi kitapçığını bir
dakikada bulabilir. İstediği kiŞinin kitapçığıyla da mukayese edebilir.
Tereddüt oluŞmaması için en yüksek puan almıŞ belli sayıdaki adayın soru
kitapçığı numarası da kamuoyuna duyurulacak. Hiçbir Şifre olmadığı da
böylelikle görülecek. Bir milyon 700 bin soru kitapçığının üretilmesi ve
üretilen soru kitapçıklarının da doğru cevabın nerede olduğu yanlıŞ
cevapların da yerlerinin de belirlenmesi için bir algoritma gerekli. Bu
algoritmayı devre dıŞı bırakmak istenilen adaya istenilen kitapçığı
götürme, verme gibi bir Şey ihtimal dıŞı.


Eskiden Şıklar
ya büyükten küçüğe, ya da küçükten büyüğe sıralanıyordu. Uzmanlar
Şıkların karŞılaŞtırılamayacağını söylüyor. Siz Şıkları
karŞılaŞtırabildiniz?

Adaya özgü sıra kitapçığı
yapabilmenin tek Şartı cevap Şıklarının dağıtılmasıdır. Sıralı
olmamasıdır. Sadece soruların yerlerinin değiŞtirilmesinde çok fazla
kombinasyon yapılamaz. Dünyada da çok sayıda uygulanıyor.


Her basın kuruluŞuna tek bir kopya değil de, farklı kopyalar verseydiniz böyle bir sorun yaŞanır mıydı?
Bu
tartıŞmalar yaŞanmazdı. Her basın kuruluŞuna adaylara gönderilmiŞ
sistemden türetilmiŞ yeni bir soru kitapçığı gönderseydik bunları
yaŞamayacaktık. Bunu kabul ediyorum.


Neden bu yıl ‘Sorular sadece TRT’de yayınlanacak’ açıklaması yapıldı?
Göreve
geldiğim günü elime sözleŞme verildi. ‘Filan kuruluŞ bizim soruları
yayınlayacak ve bin lira ödeyecek’ böyle bir Şey olamaz. Bu kadar emekle
yapılan bir soru kitapçığı, bundan gelir sağlayacak bir kurum veya
Şirkete bin lira karŞılığı devredilemez. O günden itibaren telif
haklarımız konusunda çok dikkatli davranmaya baŞladık. Soru
kitapçıklarına bir bedel karŞılığı yayınlama izni verdik. Görsel olarak
da TRT bir kamu kuruluŞu olduğu için sözleŞme kapsamında TRT’ye
devrettik.


Savcıya cevap veririmKPSS’ye iliŞkin 9 aydır süren soruŞturma bitmeden savcılık yeni bir soruŞturma baŞlattı. İfade verecek misiniz?
Yargıya
karŞı kimsenin dokunulmazlığı söz konusu değildir. Tabii ki talep
edilirse gerekli cevapları vereceğim. Her türlü soruya açığız. Hiçbir
tereddütümüz yok. Savcılık her sınav merkezinden birer tane örnek
kitapçık aldı. İnceliyor.


Eğer böyle bir Şifre olduğu ortaya çıkarsa istifa etmeyi düŞünür müsünüz?
şifre
diye bir Şey söz konusu değil. Sıralı bir dizinin bir noktasının
değiŞtirilmeden diğerlerinin değiŞtirilmesi ile ortaya çıkmıŞ bir
durumdur. ArkadaŞlarım ve ben iddianın doğru olmadığına inanıyorum bu
nedenle istifayı gerektirecek bir durum yok.


YANITLAYAMADIKLARIBasına verdiğiniz kopyalarda Şifreleme var mı, yok mu?
şifre
çok geniŞ bir kavram olarak karŞımıza çıkıyor. Net bir Şekilde
açıkladım. Master kitapçığımızda cevap Şıkları küçükten büyüğe doğru
sıralanmıŞ vaziyette. Master kitapçığı hiç kimse görmedi. Master
kitapçıktan türetilmiŞ kitapçıklar basına dağıtıldı. Master kitapçıktaki
doğru cevabın yeri değiŞtirilmeden yanlıŞ cevapların yeri karıŞtırılmıŞ
bir kopya. Dolayısıyla sıraya dizdiğinizde yerinde kalan kalan doğru
cevap olmakta. Bu hiçbir zaman Şifre olarak algılanmamalı. Çok basit bir
mantık. Dizili bir Şeyin saklamak istediğiniz bir Şeyi sabit tutup,
diğerlerini değiŞtirdiğinizde siz nerede olduğu çok net bir Şekilde
görebilirsiniz çünkü o yerinde durdu. Dolayısıyla bu bir Şifreleme
değil. Bu basına verilen sınavda kullanılmamıŞ yeni bir kopya. Eğer
Şifre geçerli olsa 40’ta 40 olması gerekir. Basına verdiğim kopya da
doğru cevapların, doğru yerinde olmasından emin olmak için bunu yaptım.
Basına verilen kopya da hiçbir adaya verilmemiŞtir.


Basına
dağıtılan kopyalarda matematik sorularının doğru yanıtlarını bulmak
için geçerli olan formül, diğer testler için de geçerli mi?
Tamamen
geçerlidir. Eğer siz küçükten büyüğe doğru sıralama yaparsanız,
hepsinde bu geçerlidir. Türkçe testlerinde de ‘yalnız bir, yalnız iki’
gibi Şıklarda küçükten büyüğe sıralamayı yaparsanız bu formül olur.


Türkçe formülüBasına dağıtılan Türkçe testindeki sorularda da bu formülün olduğuna dair bir örnek gösterir misiniz?
Kısadan
uzuna Şeklinde cevapları olabilir. şifre yok zaten. Basına dağıtılan
soru kitapçığında doğru cevabın yerinin muhafaza edilmesinden
kaynaklanan bir durumdur.


Adaylara dağıtılan herhangi
bir kitapçıkta da, basına dağıtılan kopyadaki cevap Şıkkı dizilimi
geçerli olabilir mi? Depolardan baktığınız kitapçıklarda kaç örnekleme
yaptınız?

Master kitapçık dediğimiz ana kitapçıktan 1 milyon
700 kitapçık oluŞtururken, rastgele yerleŞtirilecek bir algoritmaya
kullanıyoruz. Bu algoritma kapsamında sadece rastgele olabilecek biçimde
çakıŞmalar olabilir. Bunların sayıları çok değil. 1 veya 2 tane
olabilir. Savcılık da belirli sayıda rastgele soru kitapçığı aldı ve
inceliyor.


Aynı iki kitapçık yok

1
milyon 700 bin farklı soru kitapçığı var diyorsunuz. Bu kadar sayıda
cevap anahtarı var mı? Soru ve yanıtları birbirinin tıpa tıp aynısı olan
iki kitapçık olabilir mi?

Bir algoritma kapsamında çok
sayıda cevap anahtarı oluŞturuldu. Ben sınav sonrasında madde analizi
yapmak zorundayım. Sadece doğru cevabın iŞaretlenmesi yetmez. Hangi
yanlıŞ cevabın da iŞaretlendiğini bilmek zorundayım. Dolayısıyla yanlıŞ
cevapların yerlerini de tespit edebilmem gerekir. Bu nedenle bir
algoritma kapsamında çok sayıda cevap anahtarı üretildi ve o
anahtarlarla adayların her birinde farklı soru kitapçığı üretildi.
Sayısı bize kalsın. Birbirinin tıpa tıp aynısı olan iki kitapçık yok.


Kızlara
“pozitif ayrımcılık”la tek bir okulda sınava girmeleri için sisteme
müdahale edilebiliyorsa, Şifreli kitapçıkların kime gönderileceğine dair
bir müdahalede yapılmıŞ olabilir mi?

Tüm kamuoyuna tüm soru
kitapçıklarını bina bazında vereceğiz. Bu bu soruyu yok edecek.
İstediğiniz kiŞiyi kontrol edeceksiniz. Basına dağıtılan kopya hiçbir
yerde yok. Herhangi bir adaya herhangi bir cevap anahtarının verilmesi
mümkün değildir. Cevap anahtarı diye bir Şey sistemin dıŞında basılı
ortama çıkmamaktadır. Bu nedenle hiçbir adaya ulaŞmadığını garanti
edebilirim.