Peygamber Efendimizden duaLar

PEYGAMBER EFENDİMİZİN YAPMIş OLDUÐU DUALARDAN BAZILARI”ALLAHIM SEN AFFEDİCİSİN AFFETMEYİ SEVERSİN BENİDE AFFET ”“Yâ
Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı
nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü
nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir baŞka rivayette)
benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı
nurlandır, yüzümü nurlandır.” (1)
“Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateŞ azâbından koru,”“Ey,
Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için
hayırlı gördükçe beni yaŞat, ölü­mü benim için hayırlı gördüğün zaman
da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haŞyetini
istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı
istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i’tidâlden ayırmamanı
istiyorum. Senden tükenmez bir ni’met, kesilmez bir göz ferahlığı
(yüzde açıkça görülen neŞ’e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna
râzı kılmanı, ölümden sonra yaŞamanın serinliğini istiyorum. Senden
yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuŞmanın Şevkini istiyorum. Bütün
bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak
vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru
yolda olan hidâyet rehberleri kıl.”
“Ey Rabbim! Senden
bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey
Rabbim Re­sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana
sı­ğındığı Şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza
ettiğin Şeyin âkibetini doğru yola ulaŞtır.”
“Ey Rabbim!
Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden
tutup hayra sevk et. İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben
zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana
muhtacım, beni rızıklandır.”
“Ey Rabbim! Acizlikten,
tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede
takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten
sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, Şekavetten, nifaktan,
yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan,
sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan,
abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.”
“Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.”   (AMİN )

yARen