Pulmoner Emboli Nedir

Pulmoner arterin embolik materyel ile ani olarak tıkanmasıdır. En sık
neden bacak yenlerinden, daha nadiren pelvis ve üst ekstremite
yenlerinden kopan trombüslerdir. Pulmoner emboli nadiren (< % 10)
akciğer parankiminde infarktüse yol açar. Pulmoner vasküler yatağın %
50-75′inden fazlası akut olarak tıkanırsa hastalarda ciddi hipotansyon,
Şok ve ölüm geliŞebilir; Daha hafif olgularda takipne, dispne, ök­sürük,
hemoptizi, anksiyete, yan ağrısı gibi nonspe-sifik bulgular oluŞur.
Trombüsün erimesi birkaç haf­ta sürer ve semptomlar giderek azalır.

 

Pulmoner Emboli Tanı ppt

 

Akciğer grafisinde emboli alanında pulmo­ner vasküler gölgeler
azalabilir, hilusta pulmoner arter gölgesi belirginleŞebilir. Pulmoner
infartüs ge­liŞen olgularda akciğer periferinde, özellikle kostof-renik
açıda infiltratif lezyonlar görülür. Diafragma yükselebilir ve plevral
efüzyon görülebilir. EKG, benzer tabloyu oluŞturabilecek myokard
infarktüsü ayırımını yapmak için değerlidir. Serum enzim ince­lemeleri
ve fibrin yıkım ürünlerinin tanı koydurucu değeri yüksek değildir.
Hastalarda semptomlar ti­pik olmadığı gibi akciğer grafisi, EKG, ve
laboratu-var incelemeleri de pulmoner emboli için tanı koy­durucu
değildir. Tanıda değerli üç test venjilasyon – perfüzyon sintigrafisi,
pulmoner anjiografi ve bil­gisayarlı akciğer tomografisidir (High
Resolution Computerize Tomoraphy).

Pulmoner Emboli Tedavisi

Tanı konulmuŞ pulmoner embolide me­dikal tedaviye dirençli ciddi
hipotansiyon varsa pul­moner embolektomi operasyonu çok nadiren
gere­kebilir. Çünkü massif pulmoner emboli olguları ilk 1-2 saat içinde
kaybedilmekte; diğer olgular ise me­dikal tedavi ile düzelmektedir.
Tedavide derin ven trombozunda olduğu gibi heparin ve ardından war-farin
kullanılmaktadır. Ciddi pulmoner embolilerde trombolitik tedavi de
düŞünülebilir.