Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

Recep Ayının Fazileti ve Amelleri

Recep, Şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak
diğer aylara göre daha üstün bir Şeref ve fazilete sahiptir.

Hz. Resul-ü Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde Şöyle
buyurmaktadır: “Recep Allah’ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette
bu aya ulaŞamaz. Bu ayda kafirlerle savaŞ haramdır. şunu bilin ki recep
Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının
bir gününü oruç tutarsa, Allah’ın rızasını kazanmıŞ olur. Allah’ın gazabı ondan
uzaklaŞır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.”

İmam Musa Kazım’dan (a.s) Şöyle rivayet edilir: “Kim
recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateŞi bir yıllık mesafe ondan uzaklaŞır.
Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur.”

Recep Ayı İstiğfar ve Tövbe Ayıdır

İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s)
Resul-i Ekrem’den (s.a.a) Şöyle rivayet etmiŞtir:

“Recep benim
ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağıŞlanma
dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağıŞlayan ve rahimdir. Recep ayına
“Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok
rahmet dökülür. O halde Şu zikri çok söyleyin:

“Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tevbe.”

“Allah’tan mağfiret ve tevbe diliyorum.”

İbn-i Babeveyh, Salim’den Şöyle rivayet etmiŞtir:

“Ben recep ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık’ın
(a.s) yanına gitmiŞtim. Beni görür-görmez Şöyle buyurdu:

“Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?”
“Hayır vallahi” dedim “ey Resulullah’ın oğlu!” İmam (a.s)
Şöyle buyurdu: “O kadar sevap
kaybetmiŞsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah’ın üstün kıldığı
ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve
değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıŞtır. Salim diyor ki
ben: “Ey Resulullah’ın oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam,
bu ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiŞ olabilir miyim? diye
sorduğumda Şöyle buyurdu: “Ey
Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün
oruç tutarsa, ölüm anındaki can çekiŞme ve rahatsızlıklardan, ölüm sonrasının
dehŞetinden ve kabir azabından kurtulur. Kim bu ayın sonundan iki gün oruç
tutarsa, Sırat’tan kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç
tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehŞet ve zorluklarından kurtulur ve
kendisine cehennem ateŞinden kurtuluŞ beratı verilir.”

Bu Ayda Oruç Tutamayanlar İçin Zikir

Kısaca recep ayının orucuyla ilgili çok fazilet ve sevap
nakledilmiŞtir. (Bazı mazeretlerden dolayı) recep ayının orucunu tutamayan birisi,
her gün yüz defa Şu zikri söylerse recep ayının orucunun sevabını (kısmen de
olsa) idrak etmiŞ olur:

“Subhan’el-İlah’il-celîl. Subhane men la
yenbeğî’t-tesbîhu illa leh. Subhan’el-eazz’il-ekrem. Subhane men lebise’l-izze
ve huve lehu ehl.”

Anlamı: Münezzehtir
yüce İlâh. Münezzehtir kendisinden baŞkasına tessbih ve takdis yakıŞmayan. Münezzehtir
en büyük izzet ve kerem sahibi. Münezzehtir layık olduğu halde izzet libasını
giyen. –Allah-.

Bu Ayda Her Gün Namazlardan Sonra Okunan Dua

Seyyid İbn-i Tavus, (r.a) Muhammed İbn-i Zekvan’dan (r.a)
Şöyle naklediyor: “İmam Cafer Sadık’a (a.s); “Canım sana feda olsun,
iŞte Recep ayına girmiŞ bulunuyoruz; Allah’ın beni faydalandıracağı bir duayı
bana öğretmenizi istiyorum” dedim. İmam (a.s) yaz diye buyurdu:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Recep ayının her gününde akŞam, sabah, gece ve gündüz
kıldığın namazların ardından Şu duayı oku:

“Ya men ercûhu li-kulli hayr; ve âmenu sehatehu inde
kulli Şerr. Ya men yu’ti’l-kesîre bi’l-galîl. Ya men yu’tî men seeleh. Ya men
yu’tî men lem yes’elhu ve men lem ye’rifhu bi-mes’eletî iyyake cemîe
hayr’id-dunya ve cemîe hayr’il-ahire, vasrif annî bi-mes’eletî iyyake cemîe
Şerr’id-dunya ve Şerr’il-ahire. Feinnehu ğayru mengûsin ma e’teyte ve zidnî min
fazlike ya kerîm.”

Ravi Şöyle devam ediyor; sonra İmam (a.s) sol eliyle
sakalını tuttuğu halde sağ iŞaret parmağını hareket ettirerek bu duayı okudu ve
ardından Şu cümleleri ekledi:

“Ya ze’l-celâli ve’l-ikram. Ya ze’n-ne’mai ve’l-cûd. Ya
ze’l-menni ve’t-tavl. Harrim Şeybetî ale’n-nâr.”

Anlamı: Rahman ve
Rahim olan Allah’ın adıyla.

Ey her hayrını ümid ettiğim ve her kötülükte gazabından
güvencede olmayı umduğum (rabbim)! Ey aza karŞılık çok veren; ey rahmet ve
Şefkatinden dolayı isteyene de, istemeyene de veren. Sana yalvarıyorum, dünya
ve ahiret hayrının hepsinden bana da nasip buyur. Bütün dünya ve ahiret Şerrini
benden uzaklaŞtır. Kendi fazl-u kereminden bana verdiğini artır ey Kerim
(Allah)!

Ey celal ve kerem sahibi, ey –sonsuz- nimetler ve cömertlik
sahibi, ey bağıŞ ve ihsan sahibi, Şu beyaz sakalımı -cehennem- ateŞine haram (yasak)
kıl.

Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

Birinci gece: Yirmi
rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa İhlas okunur.

İkinci gece: On
rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur.

Üçüncü gece: On
rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beŞ defa Nasr suresi okunur.

Dördüncü gece: Yüz
rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci
rekâtta ise, Hamd’dan sonra Nas suresi okunur.

BeŞinci gece: Altı
rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur.

Altıncı gece: İki
rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.

Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan
sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa
salavat gönderilir ve on defa da “Subhanallahi ve’l-hamdulillahi ve
la ilahe illellahu vallahu ekber.” denir.

Sekizinci gece:
Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve
Nas sureleri üçer defa okunur.

Dokuzuncu gece:
İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra beŞ defa Tekasur suresi okunur.

Onuncu gece: On
iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra üç defa İhlas
suresi okunur.

On birinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra
on iki defa Ayet-el Kürsi okunur.

On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra
on defa “Amen’er-resul” ayeti okunur.

On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd
suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd’dan sonra Tekasur
suresi okunur.

On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan
sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.

On beŞinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra
on defa İhlas suresi okunur.

On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her
rekâtta Hamd’dan sonra on defa İhlas suresi okunur.

On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan
sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur.

On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir
Hamd on beŞer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.

Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd’dan sonra
beŞ defa Kadir suresi okunur.

Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta
Hamd’dan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur.

Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir
Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on
defa “Esteğfirullah” söylenir.

Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta
Hamd’dan sonra beŞ defa Duha suresi okunur.

Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta
Hamd’tan sonra bir defa İhlas suresi okunur.

Yirmi beŞinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. AkŞam ve Yatsı
namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd’dan sonra bir İhlas
suresi bir “Amener-Resulü” okunur.

Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta
Hamd’dan sonra dört İhlas suresi okunur.

Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler: On
iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa Â’lâ ve Kadir sureleri
okunur.