Rüyasında maaŞ aldığını görmek

MAAş
Rüyasında maaŞ aldığını görmek, elden büyük
miktarda
para çıkacağına ancak bu paranın çok daha
fazlasının
elde edileceğine yorumlanır.

MACUN
Rüyada macun görmek hastalıkların iyileŞeceğine
yorumlanır.

MAÇ
Rüyada maç izlemek, zamanınızı boŞa
geçirdiğinizi iŞaret
eder.

MADALYA
Madalya ile ödüllendirilmek, yeteneklerinizin
sonunda
ödüllendirileceğine ve iŞinizde en yüksek makama

çıkacağınıza yorumlanır. Rüyada kendinizi
kiŞilere veya
kurumlara madalyalar dağıtıyor görmek, daha önce

tanıŞmadığınız birinin size hizmette
bulunacağına
yorumlanır.

MADALYON
Rüyasında madalyon gören genç kız, çok kısa
zaman içinde
niŞanlanır veya evlenir demektir. NiŞanlılık
veya
evliliğin mutlu geçip geçmeyeceği madalyonun
rengine ve
türüne bağlıdır. GümüŞ madalyon saflığı, temiz
aŞkı
simgeler. GümüŞ madalyon bu birlikteliğin çok
iyi
geçeceğine yorumlanır. Rüyasında bir madalyon
alan veya
bulan erkek aklında olan gibi kiŞiyle tanıŞır ve

evlenir.

MADEN SUYU
Rüyada maden suyu veya sodası görmek, midenizin
rahatsız
olduğunu iŞaret eder.

MADEN
Rüyasında maden ocağında çalıŞan kimse refaha ve

mutluluğa erer, emeklerinin karŞılığını
fazlasıyla alır
demektir.

MADENCİ
Rüyasında baŞka madencilerle birlikte maden
ocağına inen
kiŞi erkekse bir arkadaŞıyla anlaŞma demektir.
Tecrübeli
bir adam için bu rüya iŞini büyüteceğine, bekar
bir
kadın için varlıklı birisiyle evleneceğine; evli
bir
kadın için de Şansının çok iyi olduğuna
yorumlanır.

MAÐARA
İnsanın rüyasında mağara görmesi, hayatı boyunca
sırtını
dayayabileceği büyüklere ve üstatlara
yorumlanır. Mağara
bazen de iŞlerini baŞkasından gizlemeye, örtmeye
ve her
türlü tasa ve Şiddetlerden kurtuluŞa yorumlanır.
Eğer
rüyayı gören hasta tutukluysa bunlardan
kurtulmasına
yorumlanır.

MAÐAZA
Genç bir erkek için yararlı bir iŞe iŞaret eder.
Orta
yaŞlılar için kârlı bir iŞe yorumlanır. Kadın
için aile
yaŞamının güzel, ömrünün uzun olacağına
yorumlanır.
Rüyasında büyük, güzel bir mağaza gören kimsenin

umutları gerçekleŞecektir. Rüyasında alıŞ veriŞ
yaptığını gören kimsenin hayatında olumlu bir
değiŞiklikler olacaktır. Mağazada yangın
çıktığını gören
kiŞi sırlar bir Şey öğrenir.

MAÐLUBİYET
Rüyada bir konuda mağlup olunduğunun görülmesi
aynı
konuda galip gelineceğinin iŞarettir.

MAHALLE
Rüyada mahalle görmek komŞularınızla bazı
sorunlar
yaŞayacaksınız demektir.

MAHKEME
Rüyada mahkeme görmek çok hayırlıdır. Ceza
mahkemelerini
görmek ise, sıkıntı ve Şiddetle yorumlanır.
Mahkemede
dinleyici veya Şahit olarak bulunmak sizi
heyecanlandıracak olaylarla karŞı karŞıya
olduğunu
belirtir. ArkadaŞlarınız, baŞınız çok sıkıntı
açacaklar
anlamındadır.

MAHKUM
Rüyada mahkum gören kimse kötü haberler alacak
demektir.
Eğer kendinizi mahkum olmuŞ gördüyseniz, özel
hayatınızda yaŞamınızda bazı sorunlar ve
üzüntülerle
karŞılaŞacaksınız demektir.

MAHMUZ
İŞlerinizin kısa bir süre bozulacağına; ancak
tekrar
düzeleceğine iŞaret eder.

MAHYA
Sabrınız ve çalıŞkanlığınız sayesinde iŞ
hayatınızda çok
baŞarılı olacaksınız demektir. Yakında terfi
edeceksiniz
anlamındadır.

MAHZEN
Yer altında mahzen görmek, birisine kefil
olacağınıza ve
borcu ödemeye yorumlanır. Bir mahzenin yıkılmıŞ
ya da
tamamen kapanmıŞ görülmesi, o kimsenin, eğer
annesi
hasta ise öleceğine yorumlanır.

MAKALE
Rüyada makale yazmak ilgilendiğiniz her iŞte
baŞarı
kazanacaksınız demektir. Makale okumak ise size
yararı
olmayacak iŞlerle vaktinizi geçiriyorsunuz
demektir.anlamındadır.

MAKARA
Rüyada iplik sarılı makara görmek, iŞ
yaŞamınızın
kolaylaŞacağına ve düzeleceğine ; kuyu ve halat
makarası
görmek ise çok emek harcayacağınız iŞlere
yorumlanır.

MAKARNA
Rüyada makarna ufak zararlara uğrayacaksınız
demektir.
Rüya sahibi bir kadınsa, yakında bir erkekle
iliŞkiye
gireceğine yorumlanır.

MAKAS
Eline makas almak güçlenmek demektir. Evli bir
kadın
makas görürse bir kız çocuk sahibi olur. Makas
görmek
bazen ikiz kız çocuk anlamına da gelir. Parlak
çelik
makas görmek baŞarı demektir. Rüyada makası
kullanarak
saç kesmek bir yolculuğa çıkmak demektir. Elinde
makas
gören adamın erkek veya kız kardeŞi olur. Adam
bekar ise
evlenecek demektir. Makasla bir Şey kestiğini
görmek iŞ
yaŞamınızda iyi bir fırsatın çıkacağına
yorumlanır.

MAKBUZ
Rüyada bir makbuz veya fatura karŞılığını
ödemek, iyiye
yorulur. Rüyada, fatura veya makbuz vermek,
iŞinizin
iyiye gideceğine ve iŞ yaŞamınızda
büyüyeceğinize
yorumlanır. Rüyada bir makbuzu veya faturayı
kaybetmek
kötü haber beklerken çok güzel haberler
alacağınıza
yorumlanır. Rüyada bir faturayı ödemeyi unutmak
bir
sorumluluktan kurtulmaya çalıŞtığınızı belirtir.

MAKET
Rüyada maket görmek, kötü haber olarak
yorumlanır.

MAKİNE
Rüyada bir makine görmek, çok para kazandıracak
bir iŞ
giriŞiminde bulunacağınıza yorumlanır.

MAKİNİST
Rüyada makinist, giriŞeceğiniz iŞte baŞarısız
olmamak
için baŞkalarının da tavsiyelerine dikkat edin
demektir.

MAKYAJ
Rüyada makyaj la ilgili bir Şeyler görmek iyiye
yorulmazlar. Bu tür rüyalar aldatma, kandırma
Şeklinde
ifade edilir. Makyaj yapan kimse aldatacak olan
da o
kimsedir. Makyaj yapanı tanınmıyorsa yabancı
biri
tarafından kandırılacaktır.

MALAK
DavranıŞlarınıza dikkat etmezseniz çevrenizdeki
insanları teker teker kaybedeceksiniz demektir.

MANAV
Rüyada manav görmek, iyiliğe ve güzelliğe
yorumlanır.

MANDA
BaŞınız sıkıŞtığında yardım isteyebileceğiniz
güçlü ve
cesur dostlara sahipsiniz demektir.

MANDALİNA
Rüyada mandalina yemek, sıcak yerlere güzel bir
geziye
çıkacağınız demektir.

MANDOLİN
Rüyada mandolin görmek yakınlarıyla ve
arkadaŞlarıyla
neŞeli günler geçirecek demektir.

MANGAL
İŞlerinizin düzeleceğine, para sıkıŞıklığını
aŞacağınıza
yorumlanır. Mangal yakmak karlı bir iŞ için
giriŞimlere
baŞlamak demektir.

MANKEN
Rüyada manken görmek biraz daha cesaretli
olursanız
elinizi attığınız her iŞte baŞarılı olacağınızı
iŞaret
eder.

MANOLYA
Uzun zamandır haber alamadığınız bir yakınızla
tekrar
buluŞacaksınız, bu olay sizi çok sevindirecek
demektir.

MANTAR
Rüyada yenilen mantar bir süre mutluluk veren
ancak
güzellik getirmeyen bir iŞ, haram karıŞmıŞ para
demektir. Zehirli mantar toplamak görmek rüyayı
görenin
baŞı yanlıŞ iŞler nedeniyle belaya girecek
demektir.

MANTI
Rüyada mantı yediğini görmek sevdiği
arkadaŞlarından
birinin ihanetine uğramak demektir.

MANTO
Rüyada yeni ve temiz bir manto görmek iyi ve
mutluluk
getirecek bir kısmet olarak yorumlanır. Yırtık,
pis bir
manto görmek ise derttir.

MANZARA
Rüyada manzara görmek baŞarılı ve saygı sahibi
olacağınız anlamında dır.

MARANGOZ
Rüyada marangoz görmek küçük bir iŞyerinde
çalıŞmaya
baŞlayacak, fakat zamanla baŞarı ve para elde
edeceksiniz demektir.

MARGARİN
Rüyada margarin yemek, mide rahatsızlığı
olduğuna iŞaret
eder.

MARMELAT
Rüyada marmelat yemek , ilk baŞta kötü Şartlarda

koŞullarla baŞlayan bir iŞin, sonunda baŞarının
geleceğine yorumlanır.

MARTI
Rüyada martı gören kimse, uzun zamandır
beklediği,
mutluluk verecek haberi alacak demektir.

MARUL
Rüyada marul görmek, çok hırlı ve aç gözlü
birisi ile
tanıŞacağınız iŞaret eder.

MASA
Rüyada Masanın üzerinde yemekleri hazır görmek
varlığa ,
rahata; üstü boŞ masa görmek, yoksulluğa
yorumlanır.

MASAJ
Rüyada masaj yapmak, dinlenmeye ihtiyacınız
olduğunu
bildirir. Birine masaj yapmak ise yeni bir aŞk
yaŞayacağınıza iŞaret eder.

MASAL
Masal dinlemek, bazı hayallerin
gerçekleŞebileceğine
yorumlanır.

MASKE
Rüyada maske görmek, bazı sırlarınızın
etrafınızdakiler
tarafından öğrenileceğine yorumlanır. Rüyada
maskeli
baloya gitmek mutluluk verecek haber alınacağına

yorumlanır.

MAşA
Rüyada maŞa görmek sevdiği bir kimseye
kavuŞacağına,
güzel haberler alacağına yorumlanır.

MATARA
Helal yoldan bol miktarda para kazanmak
demektir.
Mataradan su içmek mirasa konacağınıza iŞaret
eder.
Matara aldığını görmek de güzel ve mutlu bir
evlilik
yapacaksınız demektir.

MATBAA
Rüyasında bir matbaa gören kiŞi,devletle olan
bir iŞinin
yoluna gireceğini bildirir. Yine bu rüya
iŞlerinizin
iyiye gideceğine iŞaret eder.

MATEM
Matem ile ilgili rüyalar, genellikle güzel
günlerin
habercisi olarak yorumlanır.

MATKAP
Rüyada matkap görmek, dalavereci ve çok kötü
huylu bir
adama yorumlanır.

MAUN
Maundan yapılmıŞ eŞya görmek çevrenizdeki
insanların
saygısını kazanacak iŞler yapacaksınız demektir.

MAVİ
Rüyada mavi renk görmek , aile hayatında içinde
güzel
günler geçireceğinize yorumlanır. Rüyada mavi
gök
görmek, aŞkta sevdiğinize sadık olacağınıza
iŞarettir.

MAVNA
Üstlendiğiniz bütün iŞlerde baŞarı
kazanacağınıza iŞaret
eder.

MAVZER
EndiŞelerinizin yersiz olduğunu iŞaret eder.

MAYA
Rüyada maya görmek, ruh hastalığına yorumlanır.
Hamur
mayalamak, yeni iŞlere atılmak için hazırlık
yapmak
demektir.

MAYDONOZ
Rüyada maydanoz görmek, uzun zamandır rahatsız
olduğunuz
mide hastalığının iyileŞeceğine yorumlanır.
Sağlıklı,
baŞarılı ve güzel bir yaŞamınız olacak demektir.

Maydanoz yediğini görmek sağlıklı olacağınızı,

hayatında çok çalıŞmanız gerektiğini belirtir.

MAYIN
İŞlerinizin kötüleŞeceğini iŞaret eder.

MAYMUN
Rüyada maymun görmek; çok ahlaksız bir kimseye
yorumlanır. Maymun görmek, büyük günahlar
iŞlemek
demektir. Maymunun yanından kaçıp gittiğini
görmesi
hasmını yenmesi demektir. Maymunu omzuna alması,

hırsızlık yapacağına yorumlanır.

MAYMUNCUK
Rüyada maymuncuk görmek çok kısa bir süre sonra
merak
ettiğiniz bir konuyu öğreneceğinize yorumlanır.

MAYO
Rüyasında mayo gören kimse yeni arkadaŞlara
sahip
olacaksınız demektir.

MAYONEZ
Rüyada mayonez görmek, davranıŞlarınıza dikkat
etmeniz
gerektiğini, bu düŞüncesiz davranıŞlarınızdan
dolayı
çevrenizdeki insanları kıracaksınız demektir.

MAYTAP
Rüyada maytap görmek, eğlenceli ve neŞeli
günlerin
geldiğine yorumlanır.