SağLığımız Açısından Suyun Önemi

Türkiye’deki her 10
insandan 7’sinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğu bildirildi. Çevre
Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla yaptığı
değerlendirmede, küresel çevre sorunlarının baŞında küresel ısınma ve
iklim değiŞikliği; orman alanlarının hızla azalması; kuraklık ve
çölleŞme; sınır aŞan hava ve su kirliliği; tehlikeli atıkların sınır
ötesi ticareti ve taŞınımı; içme suyu kaynaklarının hızla azalması;
nehir ve denizlerin kirlenmesi ile küresel yoksulluk ve açlığın
geldiğine dikkat çekildi.

Değerlendirmeye göre, içinde bulunan yüzyılın en önemli sorunlarından
biri, temiz su kaynaklarının hızla azalması, suya eriŞimin zorlaŞması ve
su yoksulluğunun giderek artması.

Dünyadaki Su Yoksulluk İndeksine göre, Türkiye “orta sınıf” grubuna
giriyor. Dünya yıllık yağıŞ ortalaması 1000 milimetre iken Türkiye’deki
ortalama yağıŞ 640 milimetre. Benzer Şekilde, kiŞi baŞına düŞen tatlı su
miktarı açısından dünya ortalaması 7000 metreküp iken, Türkiye, kiŞi
baŞına yıllık 2000-5000 metreküp tatlı su kaynağıyla “düŞük” sınıfta yer
almakta.

Devlet İstatistik Enstitüsü 2001 yılı verilerine göre, nüfusunun ancak
yüzde 72’sine su Şebekesi, yüzde 75’ine ise kanalizasyon Şebekesi ile
hizmet veriliyor. YaklaŞık olarak her 4 insandan 1’i yeterli su ve atık
su hizmetlerinden yoksun. Yine aynı verilere göre, insanların ancak
yüzde 30’una arıtılmıŞ su hizmeti sunulurken, ancak yüzde 17’sinin atık
suları uygun Şekilde arıtılıyor. Diğer bir deyiŞle, her 10 insandan 7’si
sağlıklı içme suyundan yoksun bulunurken, her 10 kiŞiden 8’inin ise
atık suları arıtılamıyor.