SagLıkLı CinseL iLiŞki ip uçları

Cinsel yaŞamda istekli olmak, her zaman arzulu bir
davranıŞ olarak düŞünülse de, aŞırı istek bazen beraberinde sorunları
da getirebiliyor. Bu sorunlardan biri de, dünyada yeni kabul edilen
tanımlamalardan biri olan hiperseksüalite. Hayatlarının büyük
bir çoğunluğunu cinselliği düŞünerek geçiren kiŞiler için ‘sapık’,
‘azgın’ gibi kaba kavramlar kullanılsa da aslında bunun incelenmesi
gereken bir durum olduğu da gözden kaçmamalı. Bu kiŞiler, günde en az üç
saatini cinselliği düŞünmeye ayırıyor ve bu uğurda ailelerini bile
kaybedebiliyor. İŞte aramızda yaŞayan ve belki bugüne kadar
davranıŞlarına anlam veremediğimiz bu kiŞilerin yaŞadığı soruna
hiperseksüalite deniliyor. Erkek ve kadın için geçerli bir durum
olarak kabul edilen hiperseksüalite, aŞırı cinsel istek anlamına
geliyor. Uzun yıllar boyunca yaŞanılan, fakat ender olarak görüldüğü
için kabul edilmeyen bu tanımlama, son yıllarda su yüzüne çıktı. Cinsel
Eğitim Tedavi ve AraŞtırma Derneği Genel Sekreteri Psikiyatr Doç. Dr.
Cem İncesu, hiperseksüalite hakkında bilgi verdi. Cinsel bağımlılık
Psikiyatr Doç. Dr. Cem İncesu, “Son yıllardaki geliŞmeler, yani
herkesin çok rahat özgürce sınırsız Şekilde internet aracılığıyla
ulaŞabildiği siteler, porno materyalleri, cinsellik konusunda yeni
tanımlamaların ihtiyacını doğurdu. Psikiyatrik sınıflandırma sistemi,
güncellenen bir sistem ve yeniden sınıflandırılacak. Revize edilecek
sistemde hiperseksüalite de taslak olarak yeni bir tanım olarak kabul
edilecek. 18 yaŞ üstü erkek ve kadınlar için geçerli bir tanım olacak
olan hiperseksüalite, cinselliği bağımlılık düzeyinde yaŞamak, cinsellik
yüzünden yaŞamın diğer alanlarını ihmal etmek, cinselliği azaltmak
istese bile bunu yapamamak anlamına geliyor” diyor.