SALAT-Ü SELAM OKUMA

SALAT-Ü SELAM OKUMA
Allahumme Salli Ala Seyyidina
Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Peygamberimiz
sallallahü aleyhi ve sellem üzerine salât-ü selâm okumak, en faziletli
bir ibâdet, kulu Allah’ü Teâlâ’ya yakınlaŞtıran en büyük bir ameldir.
Allah (c.c) salât-ü selâm okuyan kimsenin derecesini yükseltir, sevabını
çoğaltır, günahlarını siler ve onu dünya ve âhirette mes’ud kılar.Salât’ın
manası, Allah’tan olursa  rahmet ve mağfiret, meleklerden
olursa; istiğfâr, kuldan olursa; duâ anlamına gelir. Aziz ve Celil olan
Rabb’ımız Kerim Kitabında bizlere Şöyle emretmektedir: ”Gerçekten
Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey îmân edenler! siz de
O’na teslimiyetle salât ve selâm edin.”
(1) Bu ilâhî
emre göre, Peygamber aleyhisselam üzerine ömründe bir kere salât-ü
selam okumak farzdır. Bu durumdaki emir kelime-i tevhid’e benzer. Onu
bir kere söylemek, farzı yerine getirmek için yeterlidir. Fakat,
Onun Şerefli ismi her zikredildiğinde veya her mecliste bir defa
veyahut da, bir sayı ile sınırlandırılmaksızın salât-ü selâm’ı çokça
yapmanın vâcibliği hakkındaki görüŞ ise; salât-ü selâm’ı okumaya teŞvik eden, terkinden
sakındıran hadis-i Şeriflerle bir istidlâldır. Yani, bu konunun vâcib
olmasını âlimler, hadis-i Şeriflerden delil getirerek ortaya
koymuŞlardır.
(2)Büyük müfessir Elmalı Hamdi
Yazır bu konuda adı geçen âyetin tefsirinde :” Bu âyet gösterir ki
Peygamber (aleyhisselama) salavât getirmek farzdır. Ancak tekrarına
değinilmemiŞtir. Sahih olan budur ki; ismi (her) zikr olundukça vâcib
olur,” demiŞtir.
Hanefî mezhebine göre,
Peygamber aleyhisselam’a ömründe bir kere salât okumak, farz; her zikr
olunduğunda salât okumanın vâcib olması hakkında ise, mezhebin büyük
imamlarından İmam Tahâvî ve İmam Kerhî ayrı ayrı görüŞ bildirmiŞlerdir. Tahâvî
yanında muhtâr olan, -Velev ki meclis bir olsa bile- Peygamber
aleyhisselam’ın ismi Şeriflerinin her zikrediliŞinde, vâcibliğin tekrar
etmesidir. Bu görüŞü Zâhidî, Müctebâ’da sahihlemiŞtir. Kirmânî, Eb-ül
Leys’in mukaddemesinin Şerhinde, Tahâvî’nin ‘vâcibliğin tekrarı’
görüŞünü, kifayet yoluyla olmasıyla kayıtlamıŞ ve:” onlardan bazısı
O’nun üzerine salât okursa diğerlerinden (salât’ın vacibliği) sâkıt
olur. Çünkü; bazısının salâtiyle O’nun ta’zimi ve Şerefinin izhârı için
maksat hâsıl olmuŞ olur,” demiŞtir. Hanefi âlimlerinden
bazıları ise, peygamber aleyhisselam’ın Şerefli ismini bir mecliste pek
çok defa iŞiten kimse için tilavet secdesi bahsinde açıklandığı gibi,
bir defa salât getirmenin vâcib oduğuna hükmetmiŞler; fakat, salâtı
tekrar etmenin mendup olduğunu ifade etmiŞlerdir. Bu görüŞ, Kâfî’de
sahihlenmiŞtir. Bu konuda Hanefî mezhebinin görüŞü müstehaplık olsa da,
mezhepte itimad edilen görüŞ, Tahâvî’nin görüŞüdür. (3)Salât
konusu fıkıh kitaplarımızda bu Şekilde açıklanırken selâm konusu
üzerinde fazlaca durulmamıŞtır. Bunun sebebi; ‘ve sellimû’ emrinin
manası: ” O’nun hükmüne tam bir teslimiyetle teslim olun ” anlamına
gelmesinden dolayıdır. Bu görüŞ Nihaye’de, şeyh-ül İslâm Serahsî’nin
Mebsut’undan nakledilmiŞtir. Kuhistânî ise, selâm’ın manasının: ”gerçek
bir itaatle itaat edip, boyun eğmek,” anlamına geldiğini ifade etmiŞ
ve bu görüŞü pek çoklarına nisbet etmiŞtir.Büyük müfessir
Kurtubî, El-Cami’ Li Ahkâm-il Kur’an isimli tefsirinde ”Ve sellimû
teslimen” âyet-i kerimesini açıklarken, Kadı Ebû Bekir bin Bekîr’in: ”Bu
âyet, Peygamber aleyhisselam hakkında indi ve Allah Ashâb-ı Kiram’ına,
O’na selam vermelerini; aynı Şekilde onlardan sonra (gelen ümmetine de)
kabrini ziyaretlerinde ve iŞm-i Şerifinin her anılıŞında selâm
vermelerini emretti,”
sözünü naklettikten sonra, Nesâî’nin rivayet
ettiği Şu hadis-i Şerifi, delil olarak getirmiŞtir. Abdullah bin Ebi
Talha babasından rivayet etti ki:” Bir gün Rasulullah sallallahü aleyhi vesellem
yüzünde bir Şevinç olduğu halde geldi. Kendisine: ‘Yüzünde bir sevinç
görüyoruz’ dedik. Buyurdular ki: ‘ bana melek geldi ve Şöyle dedi:” Ey
Muhammed! Rabbin diyor ki:” Sana salavât okuyan herkese benim on
rahmette bulunmam, selâm okuyan herkese de benim on selâm okumam sana
(ikram olarak) yetmez mi?” (4)
Kurtubî aynı âyetin
tefsirinde Şu hadis-i Şerifleri de nakletmektedir. Muhammed bin Abd-ür
Rahmân’dan, Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdular ki: ” Sizden bir kimse vefat
ettiğim zaman bana selâm ederse, onun selâmı Cibril ile beraber bana
gelir, Cibril: ” Ya Muhammed! Bu fülân oğlu fülân, sana selam ediyor,”
der. Ben de hemen:” selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi onun üzerine
olsun,” derim.
Nesâî Abdullah ibn-i Mes’ud’dan
rivayet ediyor, dedi ki :” Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Şöyle
buyurdular :” Yer yüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar,
ümmetimin selâmını (ânında) bana tebliğ ederler.” KuŞeyrî (r.h)
Rasulullah aleyhisselam’a selâm vermek: ” Selâmün aleyke ” demektir,
demiŞtir. (5)