Şeytanın Vesvesesi

Hasan-ı Basrî hazretlerinin talebeleri Şeytanın vesvesesinden Şikâyet
ederek; “Yâ şeyh! şeytandan gâyet incindik. Hep bizi yaramaz iŞlere
teŞvik ediyor. “Elinize geçen dünyâyı sıkı tutun, size lâzım olacak.”
diyor ve bizi hayırdan alıkoyuyor.” dediler. Hasan-ı Basrî hazretleri
gülümseyerek buyurdu ki: “şimdi buradaydı. O da sizden Şikâyet etti.
Dedi ki: “şu Âdemoğullarına nasîhat eyle de benim hakkıma tamah
etmesinler. Kendi haklarına râzı olsunlar. Ne zaman ki Hak teâlâ beni
huzûrundan kovdu, dünyâyı ve Cehennem’i bana mülk kıldı. Cennet’i ve
kanâati ise onlara verdi. şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar benim
mülküme tamah ediyorlar. Ben de onların îmânlarını almayınca dünyâyı
kendilerine vermiyorum.” dedi. Eğer Şeytanın vesvesesinden emin olmak
isterseniz, dünyâyı terk edin ve endiŞesini gönüllerinizden çıkarın.” Bu
nasîhatleri dinleyen talebeleri baŞlarını öne eğerek huzûrundan
ayrıldılar.