şükür Etmek, NasıL ALLah’a şükür EdiLir

şükür,
Kuran’da üzerinde en çok durulan konulardan biridir. YetmiŞe yakın
ayette Şükretmenin öneminden bahsedilir, müminlere Şükretmeleri
hatırlatılır, Şükredenlerin ve Şükretmeyenlerin örnekleri verilir,
dünyadaki ve ahiretteki durumları bildirilir. şükür, imanın ve tevhid
inancının en büyük göstergelerinden biridir. Bir ayette Şükretmek,
“yalnızca Allah’a kulluk etme”nin Şartı olarak belirtilir: “Ey
iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin
ve yalnızca O’na kulluk ediyorsanız, (yine yalnızca) Allah’a Şükredin.”
(Bakara Suresi, 172) şeytan kibir, haset ve kıskançlığı yüzünden
kıyamete kadar tüm yaŞamını, insanları saptırmaya adamıŞtır. şeytanın
en önemli özelliklerinden biri, insanları Şükürden uzaklaŞtırmaya
çalıŞmasıdır. şeytanın ana hedeflerinden birinin insanları Şükürden
alıkoymak olduğu dikkate alındığında, Şükretmeyen bir kimsenin nasıl
büyük bir gaflet içinde olduğu daha iyi anlaŞılabilir. Bazı
kimseler Şükretmek için kendilerine çok büyük, çok özel bir nimetin
gelmesini, ya da çok büyük bir sorunlarının çözülmesini beklerler. Oysa
biraz dikkat edildiğinde, insanın her anının nimet içinde geçtiği
görülür. Hayatı, sağlığı, aklı, Şuuru, beŞ duyusu, nefes aldığı hava ve
bunlara benzer sayısız nimet kendisine her an kesintisiz bir Şekilde
sunulmaktadır. Bu nimetlerin ise her biri ayrı ayrı Şükretmeyi
gerektirir. Allah’ı anmada ve derin düŞünmede, eksik olan kimseler
çoğunlukla gaflet içinde oldukları için, bu nimetlerin değerini onlara
sahipken bilmez, bunların Şükrünü yapmaz; ancak bu nimetler ellerinden
alındığı zaman değerlerini anlar, yaptıklarının sonucuyla o zaman
karŞılaŞırlar. Kuran’da Yüce Allah Şöyle buyurmaktadır: “şüphesiz
Biz insanı, karmaŞık olan bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz.
Bundan dolayı onu iŞiten ve gören yaptık. Biz ona yolu gösterdik; (artık
o,) ya Şükredici olur ya da nankör.” (İnsan Suresi, 2-3) şükür
hem Rabbimizin emri olan büyük bir ibadettir, hem de insanı
“azgınlaŞmaktan” koruyan bir kalkan gibidir. Çünkü insanın nefsinde,
zenginlik ya da güç bulduğunda zalimleŞmeye, zorbalaŞmaya,
vicdansızlaŞmaya karŞı bir eğilim vardır. Bazı insanlar zenginleŞir,
güzel imkanlara kavuŞurlarsa, acizliklerini unutmaya ve kibirlenmeye
baŞlayabilirler. şükür, iŞte bu “azgınlaŞmayı” engeller. şükür,
yalnızca Allah’a söz ile hamd etmekle değil, Rabbimiz’in verdiği tüm
nimetleri Kuran ahlakını yaŞamak için kullanmakla olur. Mümin, kendisine
verilen her Şeyi, Allah’ın rızası için kullanmakla yükümlü olduğunu
bilir ve tüm yaŞamı boyunca buna uygun hareket etmek için çalıŞır.