Tövbe Etmek, NasıL Tövbe EdiLir

tövbe etmek Tövbe,
kulun iŞlediği bir günahtan piŞmanlık duyup, bir daha iŞlemeyeceğine
dair Allah’a söz vermesi ve O’ndan af dilemesidir. Af dileme isteği,
kulun hatalarından dolayı vicdanında duyduğu rahatsızlıktan ortaya
çıkar. Günahlar, Allah’ın rızası ile kul arasında bir perdedir. Bu
perdenin ortadan kalkması, kiŞinin yapacağı tövbeye bağlıdır. Sevgili
peygamberimiz, kulların günah iŞleme ve tövbe etmeleriyle ilgili Şöyle
buyurmuŞtur. “Her insan günah iŞleyebilir. Günah iŞleyenlerin en
hayırlıları ise tövbe edenlerdir”BAşA GELEN BELALARCenabı
Allah, birçok ayetlerle günahkarları ve yanılgı halindeki insanları
tövbe etmeye çağırıyor. Onlar görmüyorlar mı ki, her sene bir iki defa
çeŞitli belalar ile sınava tabi oluyorlar. Hastalık, kaza, sıkıntı v.s.
onları periŞan ediyor. Hala tövbe etmiyor, gerçekleri göremiyorlar.
Ancak kalplerinde iman ıŞığı yanar da; ” Suçluyum, kötülük yaptım,
piŞmanım, vazgeçiyorum.” derlerse durum değiŞir. O zaman Allah’ı çok
affedici ve çok merhamet edici bulacaklardır. Cenabı Allah’a giden yolda
bir köprü durumunda olan tövbe etme sırrı, imanı gönlünde hissetmenin
de bir neticesidir. Ramazan günahlardan sıyrılma, isyanlardan kurtulma,
cürümlerden temizlenme, hatalardan arınma, zulümlerden vazgeçme ayıdır.
Bu zamanlar iŞlene gelen hataları, İslam’ın yasakladığı yanlıŞ söz ve
davranıŞları terk etme zamanıdır. Israrla iŞlenen küçük günah küçük
değildir, büyüktür. Tövbeyle temizlenen büyük günah da büyük değil,
küçüktür.Yüce kitabımız bir çok ayetinde bizleri tövbeye davet etmekte
ve tevbe edenleri bağıŞlayıp cennetine koyacağını açıklamaktadır

TÖVBE NASIL OLMALI Rasulullah
Efendimiz (s.a.v), “(Ey mü’minler!) Bu ayda dört Şeyi çokça yapmaya
bakınız. Onlardan ikisiyle Rabb’inizi razı edersiniz, diğer iki Şeyi de
zaten yapmaktan baŞka çareniz yoktur. Rabb’inizi razı edeceğiniz iki
Şey, Lailahe illallah (yani kelime-i tevhid)i söylemek ve istiğfar
etmektir. Yapmaktan baŞka çareniz olmayan iki Şey ise cenneti istemeniz
ve cehennemden Allaha sığınmanızdır.’Peygamberimiz de bir hadisinde
Tövbe eden Allah’ın sevgilisidir, günahlardan tövbe eden, hiç günah
iŞlememiŞ gibidir” buyurmuŞtur. Tövbenin nasıl olması hususunda Hz. Ali
(r.a)’den Şöyle bir rivayette bulunuluyor: Bir gün bedevilerden biri Hz.
Peygamberin mescidine girer ve “Allah’ım, Şüphesiz ben sana tövbe ve
istiğfar ediyorum” der ve namazını kılar. Bunu gören ve duyan Hz. Ali,
adam namazını bitirince ona: “Ey kiŞi! Yalnızca dil ile sür’atle yapılan
tövbe, yalancıların tövbesidir, halbuki senin bu tövben, tövbeye
muhtaçtır” dedi. Bunun üzerine o kiŞi: “Ey müminlerin emiri, o halde
tövbe nedir?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ali: “Tövbe Şu altı Şeyle
mümkün olur” dedi: 1- GeçmiŞte iŞlenmiŞ olan günahlardan piŞman olmak ve
yerine getirilmemiŞ farzları iade etmek, 2- BaŞkalarına haksızlık ve
eziyet etmeyi bırakmak, 3- Husumet ve düŞmanlığı kaldırmak, 4- Günah ve
kabahatler içerisinde büyüyen nefsi, Allah’a olan itaat içerisinde
küçültüp ona hiçliğini kabul ettirmek, 5- İtaatsizlik ve günah iŞlemenin
sözde tadını çıkaran nefse, itaat edip günahlardan uzak durmanın
acılığını da tattırmak, 6- GülüŞlerinden her birine bedel olmak üzere,
ağlamak.”Hal böyle olunca, Şartlarına uygun olan bir tövbe, aynı zamanda
Allah için yapılmıŞ bir ibadettir.şARTLARI VARTevbe
etmenin bir takım Şartları bulunmaktadır: Bunlar günahın bir an evvel
bırakılması, iŞlenen günaha piŞmanlık duyulması, bir daha günah
iŞlenmeyeceğine kesin olarak karar verilmesi ve iŞlenen günah eğer kul
hakkı ile ilgili ise mutlaka hak sahibi ile helalleŞilmesidir. Zira Yüce
Allah, kul haklarına çok önem vermektedir. Bu hususta Sevgili
Peygamberimiz: “Kimin yanında, kardeŞinin yenmiŞ bir hakkı var ise hakkı
yiyenin iyiliklerinden alınıp kardeŞine verileceği gün gelmezden evvel
daha Şimdiden helallik dilesin” buyurmuŞtur.Tevbe etmede acele
edilmelidir. Çünkü ölümün ne zaman geleceği bilinmemektedir. Ayrıca
bilinmelidir ki ölüm anında yapılan tevbeler makbul değildir.