Trikomonas enfeksiyonu (Pis kokulu yeŞil akıntı) Nedir

Kadınlardaki patolojik vajinal akıntıların en önemli sebeplerinden
birisi de trikomoniazis adı verilen hastalıktır. Bu hastalığın etkeni
olan “Trikomonas vajinalis” mikroskopik bir canlı olup bakteri ya da
virüs değildir. İlk kez 1836 yılında tanımlanan organizma ovoid Şekilde
bir protozoon’dur.

Tirkomoniazis dolayısı ile paraziter bir enfeksiyon olarak
nitelendirilir. Bu nedenle genel kanının aksine antibiyotiklerin
tedavide yeri yoktur.

Trikomonas cinsel iliŞki ile bulaŞabilen hastalıklar grubuna
girmektedir. Herhangi bir yakınması olmayan asemptomatik hastalarda
%5-15 oranında vajinada T.vajinalis bulunur. Enfekte hastaların
%37’sinde trikomonas ile birlikte gonore’de bulunur. Hasta kadınların
ise yaklaŞık yarısının eŞinde hastalık etkeni izole edilebilir.
Kadınların %25’i hayatlarının herhangi bir döneminde bu enfeksiyona
yakalanırlar.

Trikomonas sadece cinsel temas ile geçmez. Örneğin tuvalet
klozetlerinde 45 saat kadar canlı kalabildiği gösterilmiŞtir. Benzer
Şekilde ıslak çamaŞırda 24, semende ise 6 saat canlılığını korur.
Gebeliğinde enfekte olan annelerden doğan bebeklerden %5’i doğum
esnasında paraziti kapar fakat bir süre sonra yenidoğanda östrojen
bulunmadığı için kendiliğinden enfekte olmadan geçer.

T.vajinalis enfeksiyonu çoğu kez anaerob adı verilen ve oksijensiz
ortamda üreyebilen bakterilerle birlikte bulunur. Bu durum vajinanın pH
değerini değiŞtirerek trikomonas için ugun zemini hazırlar.

Belirtiler

Trikomonas enfeksiyonu %80 oranda belirti vermez.Belirti varlığında
hemen hemen bütün vajinal enfeksiyonlarda olduğu gibi en sık görülen
bulgu akıntıdır. Tipik akıntı sarı-yeŞil renkli, köpüklü bir
tiptedir.Ancak hastaların bir kısmında akıntı farklı Şekillerde
olabilir.%10 vakada ise bu akıntıya kötü bir koku eŞlik eder. Nadiren
kaŞıntı ve idrar yaparken yanma olabilir. Vulvada ŞiŞlik ve kızarıklık
olabilir. Muayenede ise rahim ağzında çilek görünümü olarak adlandırılan
küçük kanama odaklarının olması trikomonas için tanısal değer taŞır.
Cinsel iliŞki sonrasında vajinal kanama görülebilir. Bazı durumlarda ise
enfeksiyon aktif halde değildir. KiŞi sadece taŞıyıcıdır.

Tanı

Trikomonas teŞhisi, jinekolojik muayene ve alınan akıntı örneğinin
direk mikroskop altında incelenmesi ile konur. Mikroskop altında
hareketli trikomonasların görülmesi tanı için gereklidir. Ayrıca bazen
baŞka bir nedenle alınan servikal smearda da da trikomonaslar
saptanabilir.

Tedavi

Tedavide hem sistemik ilaçlar hem de lokal ovüller kullanılır.
Trikomonasda eŞ tedavisinin de yapılması iyileŞme oranlarını arttırır.
Tedavi süresince kondom kullanılması oldukça faydalı olur.